نمونه سوالات چهار جوابی کلاس چهارم

شنبه 8 خرداد 1389 ساعت 20:48

) برای انجام عمل تقسیم به ﺪوﻋﺪﺪ نیاﺯﻤﻧﺪﻴﻡ که  عبارﺗﻧﺪﺍﺯ:۟۟۟۟۟۰۰۰۰۰۰۰۰

1)مقسوم علیه وخارج قسمت                                      2﴾مقسوم ومقسوم علیه

3﴾مقسوم وباقی ماﻧﺪﻩ                                   4﴾خارج قسمت و باقی ماﻧﺪﻩ 


ادامه مطلب را کلیک کنید.

1) برای انجام عمل تقسیم به ﺪوﻋﺪﺪ نیاﺯﻤﻧﺪﻴﻡ که  عبارﺗﻧﺪﺍﺯ:۟۟۟۟۟۰۰۰۰۰۰۰۰

1)مقسوم علیه وخارج قسمت                                      2﴾مقسوم ومقسوم علیه

3﴾مقسوم وباقی ماﻧﺪﻩ                                   4﴾خارج قسمت و باقی ماﻧﺪﻩ

2) ﺪﺭﻜﺪﺍﻡﮔﺯﯾﻧﻪ همه ی ﻋﺪﺪﻫﺍﻯﺁﻦﻫﻡ بر2وهم بر 5 بخش  ﭙﻧیرﻫﺴﺗﻧﺪ؟

 1﴾ 710-480-720-410                    3﴾ 600-509-803-930   

  2﴾957-280-765-   273                        4﴾978-800-755-401

3)  وتر یعنی ﭼﮫ؟

1﴾یک ضلع ﺯﺍویه ی قاﺋﻤﻪﺪرمثلث قاﺋﻡاﻟﺯﺍویه                               2﴾ضلع ﺑﺯرﮒ هرمثلثی

3﴾یک ضلع مثلث متساوی الاضلاع                         4﴾ضلع روبه روﺯﺍویه ی قاﺋﻤﻪ ﺪﺭهرمثلث

4 اﮔﺭنیم ساﺯیک ﺯاویه ی باﺯرارسم کنیم ۟۟۟................ﺑﺪست می ﺁﯾﺪ.

1﴾ﺪو ﺯﺍویه ی راست                          2﴾ﺪوﺯﺍویه ی ﺗﻧﺪ

3﴾ﺪوﺯﺍویه ی باﺯ                                4﴾یک ﺯﺍویه ی راست ویک ﺯﺍویه یﺗﻧﺪ

5)حاصل ضرب عبارت ﴿946*750﴾ ﻛﺪﺍﻡ ﻋﺪﺪاست؟

1﴾799500                         2﴾699500                        3﴾710500               4﴾709500

6) کتاب ﺪﺍستان ﺯهرا 372 صحفه ﺪﺍﺮﺪ اوﺪﺮهرروﺯ12 صفحه اﺯکتاب  را می خواﻨﺪ اوﺪﺮﭼﻨﺪﺮوﺯکتاب را تمام می ﻛﻧﺪ؟

1﴾30 روﺯ                 2﴾38 روﺯ                     3﴾24 روﺯ                    4﴾31روﺯ

7) کامل ترین تعریف برای مربع  ﻛﺪﺍﻡ است؟

1﴾متواﺯی الاضلاعی است که ضلع های ﺁن بر هم عموﺪباﺷﺪ.

2﴾متواﺯی الاضلاعی است که ﭼﻫﺍﺮضلع ﺁﻦ مساوی باﺷﺪ.

3﴾یک لوﺯی است که ﺯﺍویه های ﺁﻦقا ﺌﻤﻪ باﺷﺪ.

4﴾متواﺯالاضلاعی است که ﺪو ﻗﻂﺮﺁﻦ بر هم عموﺪباﺷﺪ.

8 )خارج قسمت  تقسیم (25تقسیم بر 7645)ﻜﺪام یک اﺯﻋﺪﺪهای ﺯیر  است؟

 1) 373                   2)35                 3)305                     4)204

 9) اولین رقم اﺯسمت ﭴﭗ ﻋﺪﺪی ﺪﺮمرتبه ﺪﻫﮔان ملییارﺪ است ﻋﺪﺪ

حاصل ﭴﻧﺪ رقمی است؟ وطبقه ی میلیارﺪآن ﭴﻧﺪﺮقم ﺪاﺮﺪ؟

1)11رقمی است وطبقه ی میلیارﺪآن 2رقم ﺪاﺮﺪ

2)8 رقمی است وطبقه ی میلیارﺪآن 3 رقم ﺪاﺮﺪ

3)10 رقمی است وطبقه ی میلیارﺪآن1 رقم ﺪاﺮﺪ

4)11رقمی است و طبقه ی میلیارﺪ آن 3 رقم ﺪاﺮﺪ

10)طرف ﺪوم تساوی مقابل ﻜﺪام است ؟.........=(36*18)-(98*24)

1)1740                       2)1704                              3)2352                      4)1470

11)شباهت متواﺯی الاضلاع ولوﺯی ﭴیست؟

1)هم اﻧﺪاﺯه بوﺪن قطرها                2)تساوی اضلاع

3)عموﺪبوﺪن قطرها                      4)وضعیت ﺯاویه ها

12) ﻜﺪاﻡ عبارت صحیح نیست ؟

1)اﺯﺪو نقطه فقط یک خط راست می ﮔﺬارﺪ.

2)اﮔﺮخطی بر خط ﺪﻴﮔﺮعموﺪباﺷﺪبر خطوط مواﺯی آن ﻨﻳﺯعموﺪاست.

3)هر خط عموﺪبر خط ﺪﻴﮔﺮعموﺪمنصف آن خط است.

4)هر قطر لوﺯی عموﺪمنصف قطر ﺪﻴﮔﺮاست.

13ا ﮔﺮﺪوقطر لوﺯی به ترتیب 8و6سانتی متر باﺷﺪ.محیط لوﺯی  ﭵندسانتی متر است?

1)20                 2)14                     3 )24                    4)48

14)  من ﭵﻪ ﻋﺪﺪﻯﻫستم?رقم های طبقه ی ﻫﺯارم 685وطبقه ی میلیونم  307وبقیه ی رقم های من 2 واحد بیش تر اﺯﺑﺯﺮﮒ ترین ﻋﺪﺪ ﺪورقمی  است?

  1)307685101                     2)307685100

3)685307112                         4)685307101 

15)به جای .....ﺪر عبارت روبه رو ﭵﻪﻋﺪﺪﻯ باﻴﺪنوشت?253=  (48+135)-.......?     

 1)436              2)346               3)634                    4)463

16) حسام 4  کیلو ﮔرم واﻤﻴﺪ 3 کیلو ﮔرم ﭘﺮتقال خرﻴﺪﻧﺪ.آن ها روی هم

2450 تومان ﭘرﺪاخت کرﺪﻧﺪ.قیمت هرکیلوﮔﺮم ﭘرتقالﭵﻧﺪتومان است?

 1)  610                2)350           3) 810         4)450

 17) نمره نسترن ﺪﺮنیمسال ﺪوم ﭵﻧﻴن است :ریاضی 16 –علوم 19-

فارسی 20-دیکته 17-ورﺰش 19- هنر17وهدیه اسمان?اﮔﺮمعدل نسترن 

در این نیم سال 18 باشد اودر درس هدیه اسمانی ﭵﻪنمره ای ﮔﺮفته است?

1)16                       2)17                 3)18                     4)19          

18) اﮔﺮاندازه ی ضلع مربعی را دوبرابر کنیم مسا حت ان ﭵﻧﺪ برابر

می شود?         1) 2            2)4                 3)6            4)9

 19) در تقسیمی مقسو م 44وباقی مانده 4وخارج قسمت 8 است مقسوم علیه ﭵﻪ عدد است?

1)8                       2)6                    3)7                  4)5

20) محیط مستطیلی 72 متر است اﮔﺮعرض ان 11متر باشد اندازه ی طول ان ﭵﻧﺪ متر است?

1)  25متر            2) 9 متر        3)  20متر        4)  36متر

21) عدد نودوﭵهار هزار وسیزده کدام یک می باشد?

1) 90431        2)90403       3)90413        4)94013

22) خطی که از دو طرف انتها داشته باشد را ﭵﻪ می نامند?

1)ﭙاره خط       2)نیم خط        3)خط راست         4)هر سه مورد

23) رقم دﻫﮔان هزار عدد (56804)ﭵﻴست?

1) 8                      2)7                    3)6                 4)5

24) در جای خالی ﭵﻪﻋﺪﺪﻯ می توان نوشت ?576000=------*576

1)10                  2)100             3)1000               4)10000

25) با قی مانده ی تقسیم عددی بر ﭵﻬار کدام عدد می تواند باشد?

1)4                   2)5                    3)3                     4)6

26 ) از یک نقطه خارج از ﭵﻧﺪ خطی می تون عمود کرد?

1)یک خط          2)دو خط        3)سه خط             4)خیلی زیاد

27) بزرﮒترین عددی را که در -----می توان ﮔذاشت تا نامساوی  درست باشد کدام است?                         /  5 * ----

1) 1                    2)0               3)2                  4)3

28)عدد مقابل را به رقم بنویسید?

--------------ﭙانصد هزار ونود

الف)این عدد ﭽﻧﺪ رقمی است?--------------------

ب) ارزش مکانی کدام رقم بیش تر است ?--------------------------

29) حاصل ضرب مقابل را بنویسید ?

                                                               = 85* 203

30) با ارقام ( 3-0-5-9)کوﭽک ترین وبزرﮒ ترین عدد ﭽهار رقمی را بنویسید?

کوﭽک ترین:--------------------- بزر ﮒترین :----------------------

31) در جای خالی عدد مناسب قرار دهید.

   ............=.............   -1578=(344+256)-1578

32) باتوجه به عبارت زیر مشخص کنید .

       94=4+(5*18)

مقسوم -----------مقسوم علیه----------خارج قسمت---------باقی مانده

33)در جای خالی عدد های مناسب قرار دهید .

(3*5)+(3*-----)= 3 *  (-----+6)

8 * ( 5* ----)= ( 8* -----)  * 9   

34) در جای خالی کلمات مناسب ﺑﮔذارید .

الف)برای تشخیص ؤاویه ی راست از---------------استفاده می کنیم.

ب) دو خط که بر یک خط عمود با شند ان دو خط با هم ---------هستند.

ج)دو خط که زاویه بین انها راست باشد را دو خط -----------می ﮔویند.

د)نقطه ی مشترک دو نیم خط زاویه را ------------------می ﮔویند.

35) محمد 620 تومان ﭙول داشت او 120 تومان یک دفتر و85تومان یک  خط کش خرید.

الف)او ﭽند تومان خرج کرده است?

ب) ﭽند تومان برایش یاقی مانده است?

36) زهرا 12سال دارد مادر زهرا  ازﭽهار برابر سن زهرا 3 سال

کمترسن دارد.سن مادر زهرا ﭽند ساله است?

37) قلب یک کودک در هر دقیقه 115 بار می زند .قلب کودک در هر ساعت ﭽند بار می زند.

38) به هر ﭽهار ضلعی که فقط دو ضلع موازی داشته باشد ﭽﻪ می ﮔویند.

 1)مربع           2)ذوزنقه          3)لوزی             4)مستطیل   

39) برای کدام یک از عبارت های زیر نمی توان جمع نوشت?

1)1*5                2)0*2                3)4*1                4)2*3      

40) با توجه به عدد مقابل به سوالات زیر ﭙاسخ دهید .809426

الف)عدد را به حروف بنویسید---------------------------------------

ب)کدام رقم بیش ترین ارزش مکانی را دارد?--------------------------

ج)رقم های طبقه ی هزارها را بنویسید.-------------------------------   

41) در جای خالی عدد مناسب قراردهید.

*  (  7 *-----) =  ( 5  * -----)  * 4   

 (9*------)+ ( 8 * 13  ) = (9 + ----) * 13

  206000=------*206 

 42) ﭙاره خطی به طول4 سانتی متری رسم کنیدوعمودمنصف ان  رابکشید.

43) مجموع ﭙول سه نفر 5400 تومان است.اﮔر ﭙول اولی 1350 تومان

وﭙول دومی 450 تومان بیشتراز اولی باشد.

ﭙول نفردوم ﭽند تومان است?

ﭙول نفر سوم ﭽند تومان است?

44) به هرﭽهار ضلعی که فقط دوضلع موازی داشته باشد ﭽﻪ می ﮔویند?   

1)مربع            2)ذوزنقه           3)لوزی            4)مستطیل

45) کدام یک ازعددهای زیرهم بر  2 وهم بر 5  بخشﭙذیرند? 

1)2802            2)3495         3)7940            4)1372

46) عدد سی وﭽهار میلیون ودویست وﭽهار کدام ﮔزینه است?

1) 34000204                                      2)340000204   

 3)340200004                                   4)340002004

47) جمله های صحیح وغلط را مشخص کنید .

الف)به لوزی که قطرهای مساوی داشته باشد مستطیل می ﮔویند.

صحیح                                         غلط

ب)برای رسم یک خط کافی است دونقطه ازان را داشته باشیم.

صحیح                                             غلط

48)ﭙاسخ صحیح را با علامت (*) مشخص کنید .

1.درعدد مقابل رقم 4 درﭽﻪ مرتبه ای قرار دارد ?

1)  یکان هزار   2)صد ﮔان     3)دﻫﮔان هزار         4)یکان میلیون

49) واحد اندازه ﮔیرمایعات راﭽﻪ می ﮔویند?

1)کیلوﮔرم          2)مترمربع          3)لیتر          4)سانتی متر  

50) باتوجه به عبارت روبه رومقسوم علیه کدام است?

                                               759 =  9 + (   30* 25) 

1)25                    2)30                   3)9               4)759 

51) به اندازه ی دور هر شکل-------------میﮔویند .

1)مساحت           2)محیط           3)حجم            4)همه ی موارد

52) کدام یک از شکل های زیر خط تقارن ندارد ?

1)مستطیل        2)لوزی            3)مربع       4)متوازی الاصلاع

53) کدام عدد هم بر 2و هم بر5 بخش ﭙذیراست?

1)558              2) 830              3)345            4)403

54) عدد زیررا به رقم بنویسید .

سه میلیارد وﭙانزده هزاروهفت----------------------------------------

55)عمودمنصف ﭙاره خط مقابل رارسم کنید(طول ﭙاره خط3سانتیمتر)

            .-------------------------------------------.

56) دورعددهایی که به 2بخشﭙذیرندخط بکشید .

7536 -         98305   -     609-      4178 -    70064

57) اتوبوسی از تهران به سمت مشهد با سرعت 80کیلومتردرساعت

حرکت کرد وﭙﺱ از 8 ساعت برای صرف نهار ایستاد.اﮔرفاصله ی

تهران تا مشهد 934 کیلومترباشد.این اتوبوس ﭽندکیلومتربا مشهدفاصلع دارد?

  1 )294                2)244              3)215                4)214   

58)حاصل ضرب (907*640) کدام ﮔزینه است?

1)580480                             2)58688

3)50848                              4)586880    

59)میوه فروشی 103 کیلوﮔرم موزخرید.اﮔرقیمت هرکیلوﮔرم ان 580

تومان باشداوﭽﻪ قدرﭙول بابت خرید موزها ﭙرداخته است?

1)57940         2)95740         3) 59740        4)79540

60)خارج قسمت و با قی مانده ی تقسیم (7تقسیم بر 816)کدام است?

1)خارج قسمت 106 وباقی مانده 4

2)خارج قسمت 116وباقی مانده 4

3)خارج قسمت 126وباقی مانده6

4)خارج قسمت116وباقی مانده2

61) کدام یک ازتوضیحات زیردرباره ی عمودمنصف صحیح می باشد?

1)یک ﭙاره خط می تواند حداقل دو عمود منصف داشته باشد.

2)عمود منصف خطی است که ﭙاره خط مقابل خودرا نصف می کند.

3)خطی است که برﭙاره خط دﻴﮔر عمود باشدوان را نصف کند.

4)ﮔزینه های 1و2 صحیح است.

62) برای رسم متوازی الاضلاع حداقل دانستن ﭽﻪ ﭽیزهایی لازم است?

1)دوضلع ویک زاویه               2)یک ضلع ویک زاویه

3)دو ضلع ودوزاویه               4)یک ضلع ودو زاویه

63) با توجه به عبارت زیر کدام یک ازﮔزینه های زیردرست است?

                          141- (524-720)

1)141-(524+720)                     2)141  +(524-720)

3)(141+524)-720                    4)(141-524)-720

64) یک کامیون175 کیسه اردحمل می کندوزن هرکیسه ارد 50کیلوﮔرماست وزن بار کامیون ﭽندکیلوﮔرم است?

  1)350                 2)8750               3)1800              4)300

65)درکدام ﮔزینه عددهاازکوﭽک به بزرﮒ وازﭽپ به راست مرتب

نشده است?

1)41241-21412-17000-14122

2)700001-384130-10243-5815

3)90183-38901-31089-10389

4)79900-318901-28301-83019

66)کدام یک ازﮔزینه های زیر صحیح نیست?

1)زاویه ی تند<زاویه ی باز      2) زاویه ی قاﺋمه<زاویه ی باز

3)زاویه ی قاﺋمه<زاویه ی تند    4)ﮔزینه های 1و2

67)کدام ﮔزینه عدد (سی صد هزاروسی وسه)رانشان می دهد?

1)30033        2)300033          3)303033          4)333000

68)   باتوجه به این که (925=37*25)حاصل ضرب (370*2500)برابراست با:

1)9250           2)92500            3 )925000          4)9250000

69)در مثلث قاﺋم الزاویه ضلع روبه رو به زاویه ی قاﺋم را------------می ﮔویند.

1)وتر                2)شعاع                 3)قطر                4)نیمساز 

del.icio.us  digg  newsvine  furl  Y!  smarking  segnalo