سوالات ریاضی چهارم ابتدایی

دوشنبه 18 مرداد 1389 ساعت 15:49

سوالات ریاضینام

تعداد ضلع

تعداد قطر

تعدا خط تقارن

تعداد زاویه

محیط

مساحت

 مثلث

3

0

0

3

مجمو ع اندازه ی سه ضلع

 قاعده × ارتفاع تقسیم بر 2

مربع

4

2

4

4

 اندازه ی یک ضلع × 4

 یک ضلع × خودش

لوزی

4

2

2

4

 اندازه ی یک ضلع × 4

مجمو ع 2قطر تقسم بر2

مستطیل

4

2

2

4

طول + عرض  × 2

  طول  × عرض

متوازی الاضلاع

4

2

0

4

 طول + عرض  × 2

قاعده × ارتفاع

دایره

0

زیاد

زیاد

0

 شعاع  × 14/3

شعاع × شعاع × 14/3

مثلث قائم الزاویه

3

0

0

3

 مجموع اندازه ی سه ضلع

 قاعده  × ارتفاع تقسیم بر 2

مثلث متساوی الاضلاع

 

0

3

3

 یک ضلع × 3

قاعده  × ارتفاع تقسیم بر 2

مثلث متساوی الساقین

3

0

1

3

مجموع اندازه ی سه ضلع

قاعده  × ارتفاع تقسیم بر 2

ذوزنقه

4

2

1-0

4

مجموع چهار ضلع

 مجموع 2 قاعده تقسم بر21-هر مستطیل یک متوازی الاضلاع است که زوایه های آن ....................می باشد.

2- در مستطیل قطرها باهم ................ولی در متوازی الاضلاع قطرها بر هم ......................نیستند.

3-با استفاده از خط کش و پرگار مستطیلی رسم کنید که اندازه های دو ضلع متوالی آن ۳ و ۴ سانتی متر باشد.

4-واحد اندازه گیری مایعات .....................است.

5-یک مستطیل به دلخواه رسم کنید که تمام ضلعهای َآن باهم برابر باشد. نام دیگر این شکل چیست.

6-در هر متوازی الاضلاع ضلع های روبرو با هم ..........و ..........هستند.

7-در هر متوازی الاضلاع زاویه های روبرو با هم ....................هستندو هر قطر از..........قطر دیگرمی گذرد.

8-متوازی الاضلاعی رسم کنید که اندازه دو ضلع متوالی آنها ۳ و ۴ سانتی متر باشد.

9-متوازی الاضلاعی رسم کنید که اندازه دو ضلع متوالی آن ۳ و ۵ سانتی متر بوده و زاویه قائمه داشته باشد.

10-متوازی الاضلاعی رسم کنید که اندازه دو قطر آن ۴ و ۶ سانتی متر باشد.

11-در هر مستطیل اضلاع روبرو با هم .........و...........و زاویه های آن ............... وقطرها با هم ............و هر قطر از ...........قطر دیگر می گذرد.

12- یکی از شباهتهای متوازی الاضلاع و مستطیل این است که در هر دو ..................روبرو با هم ......................و ..................هستند.

13-تفاوتهای بین متوازی الاضلاع و مستطیل  را بیان کنید.

14-واحد اندازه گیری مایعات ...................است.

15-در هر لوزی ضلع های روبرو با هم ...........و ...........هستند.زاویه های روبرو با هم ............. وقطر ها همدیگر را...........می کنند وقطر ها بر هم ............

16-به هر لوزی که زاویه های آن قائمه باشد ....................می گوییم. و به هر متوازی الاضلاعی که زاویه های آن قائمه باشد ....................می گویند.

17-با استفاده از دو خط عمود یک لوزی رسم کنید که طول قطر های آن ۶ و ۴ سانتی متر باشد.

18-یک لوزی رسم کنید که طول هر ضلع آن ۴سانتی متر باشد.

19- قیمت یک مداد پیکاسو ۹۰ تومان است با ۷۰۰ تومان پول حداکثر چند مداد می توان خرید و چند تومان باقی خواهد ماند؟

20-برای خریدن ۲۵ دفتر فانتزی ۱۵۰۰۰تومان پول پرداخت شده است قیمت هر دفتر چند تومان می باشد؟

21-کشاورزی ۳۲ جعبه سیب را به قیمت ۴۸۰۰۰تومان فروخت . این کشاورز هر جعبه سیب را چند تومان فروخته است؟

22-علی در ماه مبارک رمضان تمام قرآن را می خواند. قرآن علی ۶۹۶ صفحه دارد و او هر روز ۲۴ صفحه می خواند. او در چند روز قرآن را تمام می کند؟

23-اگر رقمی که در عدد ۲۵۳۰ در مرتبه مکانی کمتری قرار دارد با رقمی که در عدد۱۲۳۵۴۰۸ در مرتبه مکانی بیشتری قرار دارد را با هم جمع کنیم کدام عدد بدست می آید؟

الف) ۸        ب)۱۰             ج)۱            د)۳

24-۲۵ روز بعد از یک روز سه شنبه چه روزی خواهد بود؟

الف) شنبه              ب) یکشنبه              ج) دوشنبه             د) سه شنبه 

1

عدد دویست و نه هزار و سیصد و چهارده را با رقم بنویسید؟ ........................

رقم دهگان هزار آن چند است ؟........................

2

2

جدول زیر را کامل کنید؟

 

804056

سیصد و چهل و دو هزار و پنجاه و هفت

 

2

3

بزرگترین و کوچکترین عدد پنج رقمی که با رقم های (3و4و8و1و5)را می توان نوشت را بنویسید ؟

کوچکترین .....................                      بزرگترین .......................

2

4

در داخل خالی علامت >  = < بگذارید ؟

                   634291 ...... 80062             ۷00064 ..... 70064

            3850 .......1850 + 2000                 98305 ..... 191283

2

5

عدد 604718 چند رقمی است ؟ ..............

رقم صدگان آن کدام است ؟ ............

رقم دهگان هزار آن کدام است؟ ..............

5/1

6

بزرگترین و کوچکترین عدد که با رقم های (9و5و1و3) می توان نوشت کدام است؟ ............

تفاوت این دو عدد را به دست آورید؟

5/2

7

شکل زیر از چند پاره خط و چند نیم خط تشکیل شده است ؟

پاره خط ..........                      

نیم خط ...........

1

8

برای رسم یک خط کافی است چند نقطه از آن را داشته باشیم ؟

5/0

9

از یک نقطه روی خط ، چند نیم خط می توان کشید ؟

5/0

10

مجموع پول سه نفر 4500 تومان است ، اگر پول اولی 1820 تومان و پول دومی 2080 تومان باشد پول نفر سوم چه قدر است ؟

 

2

11

کتاب علی 125 صفحه دارد او هفتة گذشته 42 صفحه و این هفته 64 صفحه از کتاب را خوانده است، او چند صفحه ازکتاب را نخوانده است ؟

 

2

12

در جاهای خالی عدد مناسب بنویسید ؟

                                   ..... = ..... – 970 = (140 +260) – 970

                                 .....= 256 + ........ = 256 + (742+584)

1

13

حاصل جمع و تفریق های زیر را بنویسید؟

                                4750                                 5863

                                 387-                                 9372+

                                _____                              _____

1

 ۱-عددهای زیر را با رقم بنویسید.

(چهار صدو هفت هزارو دویست و پنج) (.....................)

(نودو هشت هزارو سیصدو پنجاه و یک)  (....................)

(دویست هزارو پانزده)   (.................)

شصت هزارو هفت صدو سی و دو   (.................)

۲-اعداد زیر را با حروف بنویسید.

(۲۳۴۵۶۷)............................................................

(۴۰۵۲۰۸).............................................................

(۹۰۰۰۱۲)..............................................................

(۸۰۳۰۲)............................................................

۳-در عدد ۵۲۸۴۰۹  که یک عدد شش رقمی است. رقم صدگان و صدگان هزار آن را مشخص کنید.

رقم صدگان  (........)                   رقم صدگان هزار (..........)

۵-بزرگترین و کوچکترین عدد چهار رقمی را  با رقم های ۵ و ۰ و ۳ و ۶  بنویسید.

بزرگترین (.................)                 کوچکترین (.................)

 ۶-علامت >=< بگذارید.

      ۲۰۳۵۱۲       ۲۰۳۵۱۳             

        ۹۲۸۵۱      ۱۲۳۰۵۱

       ۵۴۸۱۲       ۴۹۸۵۵          

      ۲۰۰۰۰       ۲۰۰۰

۷-اعداد ۲۵۳۴۶۸   و ۲۴۸۷۵۳  و  ۳۵۸۲۰۰   و ۴۰۰۱۰۰  را از کوچک به بزرگ مرتب کنید.

۸-به چه خط هایی نیم خط  و خط راست و پاره خط می گویند و نمونه ای از هر خط را بکشید.

۹-نقطه ای در ورقه خود گذاشته و آن را (م) بنامید و از نقطه (م) شش نیم خط کشیده و آنها را نامگذاری نمایید.

۱۰- خطی را بکشید و آن را (س  م ) بنامید و روی آن نقطه ای را در نظر گرفته و آن را نیز ( ص ) بنامید و از نقطه (ص) ۴ نیم خط که خط (س   م) را قطع کند بکشید و آنها را نامکذاری نمایید.

۱۱-در جاهای خالی عدد مناسب بگذارید.

   = 310+(296-945)                              =(۸۵۲-۱۰۵۴)-۳۵۲۱    

۱۲-مجموع دانش آموزان کلاسهای اول و سوم و چهارم دبستان سعدی سلماس ۹۸ نفر می باشد . که از این تعداد ۳۱ نفر کلاس چهارم و ۳۸ نفر کلاس اول می باشد .حساب کنید دانش آموزان کلاس سوم چند نفر می باشد.

۱۳-مجموع پول سه نفر ۷۸۰۰۰ریال می باشد .اگر پول اولی ۲۴۰۰۰ ریال و  دومی ۱۸۰۰۰ریال باشد پول نفر سوم چند ریال می باشد؟

۱۴-اختلاف بزرگترین عدد چهار رقمی و کوچکترین عدد پنج رقمی را بدست آورید.

۱۵-فاصله بین دوشهر سلماس تا ارومیه ۸۵ کیلو متر است . دوچرخه سواری در ساعت اول ۲۲ کیلومتر و در ساعت دوم ۱۹ کیلو متر و در ساعت سوم ۱۵ کیلو متر از این راه را از سلماس به طرف ارومیه طی می کند . چند کیلومتر دیگر مانده تا به شهر ارومیه برسد؟

۱۶-تعداد دانش آموزان دبستان سعدی سلماس ۱۸۶ نفر می باشد. دبستان باقرالعلوم ۲۵ نفر دانش آموز بیشتر  دبستان سعدی دارد.حساب کنید دبستان باقرالعلوم چند نفر دانش آموز دارد؟ و این دودبستان  چند  دانش آموز دارند؟

۱۷- به نقطه برخورد دو نیم خط و نقطه مشترک آن ها ...............می گویند؟

۱۸-زاویه بزرگتر از زاویه راست را زاویه ................و زاویه کوچکتر از زاویه راست را زاویه.............می گویند؟

۱۹-برای تشخیص درست زاویه از وسیله ای به نام ..............استفاده می کنیم.

۲۰-  با استفاده از خط کش و پرگار زاویه ای تند کشیده و نیمساز آن را رسم کنید
1- پاسخ ضرب های زیر را به کمک جمع مانند مثال بدست آورید ؟    

                                  ۲۴=۶+۶+۶+۶             ۲۴=۴X۶

=۴X۳

= ۴X۸

=۷X۳

2- در جاهای خالی عدد مناسب بنویسید.

۵×(......×۳)=(۵×۴)×۳         

......×.......=۸×۵  

......×.......=۱×۹

......×(۳۲×.....)= (۳×۳۲)×۲  

(۱۲×۲)×۸=۱۲×(.......×........)

3- مانند نمونه تساوی را کامل کنید.              

۶×۷+۶×۲=۶×(۷+۲)         

=۵×(۴+۶)

=(۸+۹)×۳

4- برای ضرب ۶×۴  شکل بکشید.

5-هریک از ضرب های زیر را انجام داده و تقسیم نظیر آن را بنویسید.

6×9                                                 =7×5                                         =4×8

6- حاصل هر یک از تقسیم های زیر را بدست آورید      

۸ : ۴۸                ۴ : ۲۴ 

۷:۴۹                  ۵ : ۴۵  

۳  : ۱۸               9 : ۳۶     

7: 56                 ۶: ۳۶

7-حاصل ضرب های زیر را بدست آورید.

=۴۲ × ۶                      = ۷ × ۶۲      

= ۳  × ۱۴                    = ۹ × ۶۸       

= ۷ × ۳۴                    = ۴ × ۱۲۳۴ 

= ۲ ×۲۲۳۳۴              = ۸× ۳۷۴۵

= ۵ × ۱۳۸۷  

8-اتوبوسی در راه تهران هرساعت ۶۵کیلو متر راه طی می کند این اتوبوس در پس از ۵ ساعت چند کیلو متر را طی کرده است؟

9-علی از کتابفروشی ۸ جلد دفتر خرید وقیمت هر یک از دفتر ها ۶۵۰۰ ریال بود .علی بابت خرید دفترها چند ریال پول باید بپردازد؟

10-مدرسه راهنمایی  ایمان ۳ طبقه دارد که در هر طبقه ۸ کلاس ساخته شده است . اگر در هر کلاس ۳۰ دانش آموز مشغول به تحصیل باشد در این مدرسه چند نفر دانش آموز درس می خوانند؟

11-وانت باری ۸ کیسه گندم ۸۰ کیلویی   و ۴ کیسه گندم ۵۰ کیلویی بار حمل می کند . این وانت چند کیلو گرم بار حمل می کند؟

12-ماشینی در هر ساعت ۹۵ کیلو متر راه طی می کند .این ماشین در ۶ ساعت چند کیلو متر راه طی خواهد کرد؟

13- حاصل هر یک از ضرب های زیر را بدست آورید.

= ۱۰۰×۵۶۸                        =۱۰۰۰ × ۲۸۷۴  

= ۱۰ × ۱۰۰                        = ۱۰۰ × ۳۲۰

= ۳۰۰ × ۲۴۵۱                   = ۸۰ × ۶۵۲    

= ۲۰۰۰×۲۳۴۵                   =۵× ۲۸۱

14-محصول سیب یک باغدار در گیلان ۵۰۰۰ کیلو گرم می باشد . اگر این باغدار سیب ها را کیلویی ۴۵۰۰ریال بفروشد چند ریال پول باید بگیرد؟

15-وزن علی ۲۲ کیلو گرم می باشد.اگر وزن پدر علی از ۳ برابر وزن علی ۶ کیلو گرم بیشتر باشد .پدر علی چند کیلو گرم وزن دارد؟

16-کلاس پنجم دبستان سعدی ۲۸ نفر دانش آموز دارد .اگر کل دانش آموزان دبستان از ۶ برابر این کلاس ۲۰ نفر کمتر باشد .این مدرسه چند نفر دانش آموز دارد؟

17-برای ضرب  ۲×(۳×۵) یک مسئله بنویسید.

18-کتابفروشی برای مغازه خود ۲۸۰ جلد دفتر فنری به قیمت هر دفتر ۴۵۰۰ ریال می خرد این کتابفروش از بابت دفتر ها چند ریال باید بپردازد؟

 19-باغداری در شهر رشت ۵۰۰۰کیلو گرم سیب قرمز به قیمت ۴۵۰۰ ریال و ۴۰۰۰کیلو گرم سیب زرد به قیمت ۲۰۰۰ریال فروخت .این باغدار از بابت فروش سیب های خود چند ریال دریافت کرده است؟

20-قیمت یک مداد در یک کتابفروشی ۱۲۰۰ریال می باشد و قیمت یک کتاب کمک درسی در این کتابفروشی از ۱۰ برابر قیمت یک مداد ۱۱۰۰ ریال بیشتر است .قیمت کتاب کمک آموزشی چند ریال می باشد؟

1- هریک از ضرب های زیر را انجام داده و تقسیم نظیر آن را بنویسید.

(            ) ......=۹×۸            (         )۴۲= ۶×......  (            )   ۶۳=......×۷        (             )۶۴=.......×۸

2- حاصل هر یک از تقسیم های زیر را بدست آورید.

.........=۸ : ۴۸      .........=۶: ۵۴         ........=۴ : ۲۴      ..........= ۷ :۴۹

........=۵ : ۴۵      .........=۳  : ۱۸       ..........=۹  : ۳۶    .........= ۶ : ۳۶

3- در یک اردوگاه ۴۳۵ چادر ۸ نفره بر پاشده است.ظرفیت این چادر ها چند نفر است؟۳۵۰۰نفر دانش آموز به این اردوگاه آمده اند .آیا چادر هایی که برپا شده است برای آن ها کافی است؟ چند چادر دیگر لازم است؟

4- درخت هلویی در باغ پدر مهدی ۲۰۰ کیلو گرم هلو داده است .اگر بخواهد همه هلو ها را به قیمت کیلویی ۵۲۰۰ ریال بفروشد .چند ریال باید به او بپردازند؟

5- در یک کار گروهی در کلاس چهارم دبستان سعدی علی مسئول خرید وسایل گروه خودشان شد و از نوشت افزار فروشی ۳۰برگ کاغذ به قیمت هر برگ ۱۰۰ریال و مقوا ۲برگ به قیمت ۳۰۰ ریال و چسب رازی ۴ عدد به قیمت ۱۵۰۰ ریال و کاغذ رنگی ۱۲عدد به قیمت ۵۰۰ ریال خرید. علی برای خرید این وسایل چند ریال باید بپردازد؟

6- مجموع پول های حسن و حسین و محسن ۷۸۰۰۰ریال می باشد .اگر حسن ۲۲۰۰۰ ریال داشته باشد و حسین ۲برابر حسن پول داشته باشد . محسن  چند ریال پول دارد؟

 7- محصول خرمای یک نخل در جهرم ۳۰۰ کیلو گرم می باشد .قیمت محصول این درخت  از قرار کیلویی ۴۲۰ تومان چقدر می شود؟

8- دو خط که زاویه بین آنها راست باشد را دو خط .................می نامند .

9- دوخط متقاطع چگونه بر هم عمود می شوند؟

10-  خطی به اندازه ۴ سانتی متر به صورت افقی کشیده و آن را (د-م) بنامید.در فاصله دو سانتی متر در بالای آن نقطه ای گذاشته و آن را (ز) بنامید و از آن نقطه خطی عمود بر خط (د-م) بکشید.

11- خط عمود منصف چه نوع خطی است؟

12- خطی به اندازه ۳ سانتی متر کشیده و عمود منصف آن را رسم کنید؟

13- یک پاره خط چند تا عمود منصف می تواند داشته باشد؟

14- ضرب های زیر را انجام دهید.
=۲۳×۸۴                =۵۲×۱۲۳           =۲۸×۶۳

=۴۳×۷۸۵              =۳۴×۲۵۸           =۳۴×۷۵۳            =۶۹×۱۲۸

 =۱۲۵×۳۲۶          =۱۵۰×۴۲۶          =۲۳۰×۱۵۹          =۴۵۸×۲۴۳۵

15- صدا در هر ثانیه مسافتی در حدود ۳۴۰ متر طی می کند. در ۱۵ ثانیه چه مسافتی را طی می کند؟

16- قلب یک کودک در هر دقیقه ۱۱۵ بار می زند. قلب او در هر ساعت چند بار می زند؟

17- محصول گندم یک کشاورز بیرجندی ۶۸ کیسه ۲۷ کیلو گرمی است. او چند کیلو گرم برداشت کرده است؟

18- زمین در مسیر خود به دور خورشید، در هر ثانیه ۳۰ کیلومتر طی می کند. در ۲۵ ثانیه زمین چند کیلومتر طی می کند؟

19- خطی که بر پاره خطی عمود باشد و آن را به دو قسمت مساوی تقسیم کند ...............نامیده می شود.

20- از یک نقطه روی یک خط چند خط عمود بر هم می توان رسم کرد؟

الف ) یک خط                  ب) دوخط    
ج) سه خط                       د) نمی توان خط عمود رسم کرد

1-هر مستطیل یک متوازی الاضلاع است که زوایه های آن ....................می باشد.

2- در مستطیل قطرها باهم ................ولی در متوازی الاضلاع قطرها بر هم ......................نیستند.

3-با استفاده از خط کش و پرگار مستطیلی رسم کنید که اندازه های دو ضلع متوالی آن ۳ و ۴ سانتی متر باشد.

4-واحد اندازه گیری مایعات .....................است.

5-یک مستطیل به دلخواه رسم کنید که تمام ضلعهای َآن باهم برابر باشد. نام دیگر این شکل چیست.

6-در هر متوازی الاضلاع ضلع های روبرو با هم ..........و ..........هستند.

7-در هر متوازی الاضلاع زاویه های روبرو با هم ....................هستندو هر قطر از..........قطر دیگرمی گذرد.

8-متوازی الاضلاعی رسم کنید که اندازه دو ضلع متوالی آنها ۳ و ۴ سانتی متر باشد.

9-متوازی الاضلاعی رسم کنید که اندازه دو ضلع متوالی آن ۳ و ۵ سانتی متر بوده و زاویه قائمه داشته باشد.

10-متوازی الاضلاعی رسم کنید که اندازه دو قطر آن ۴ و ۶ سانتی متر باشد.

11-در هر مستطیل اضلاع روبرو با هم .........و...........و زاویه های آن ............... وقطرها با هم ............و هر قطر از ...........قطر دیگر می گذرد.

12- یکی از شباهتهای متوازی الاضلاع و مستطیل این است که در هر دو ..................روبرو با هم ......................و ..................هستند.

13-تفاوتهای بین متوازی الاضلاع و مستطیل  را بیان کنید.

14-واحد اندازه گیری مایعات ...................است.

15-در هر لوزی ضلع های روبرو با هم ...........و ...........هستند.زاویه های روبرو با هم ............. وقطر ها همدیگر را...........می کنند وقطر ها بر هم ............

16-به هر لوزی که زاویه های آن قائمه باشد ....................می گوییم. و به هر متوازی الاضلاعی که زاویه های آن قائمه باشد ....................می گویند.

17-با استفاده از دو خط عمود یک لوزی رسم کنید که طول قطر های آن ۶ و ۴ سانتی متر باشد.

18-یک لوزی رسم کنید که طول هر ضلع آن ۴سانتی متر باشد.

19- قیمت یک مداد پیکاسو ۹۰ تومان است با ۷۰۰ تومان پول حداکثر چند مداد می توان خرید و چند تومان باقی خواهد ماند؟

20-برای خریدن ۲۵ دفتر فانتزی ۱۵۰۰۰تومان پول پرداخت شده است قیمت هر دفتر چند تومان می باشد؟

21-کشاورزی ۳۲ جعبه سیب را به قیمت ۴۸۰۰۰تومان فروخت . این کشاورز هر جعبه سیب را چند تومان فروخته است؟

22-علی در ماه مبارک رمضان تمام قرآن را می خواند. قرآن علی ۶۹۶ صفحه دارد و او هر روز ۲۴ صفحه می خواند. او در چند روز قرآن را تمام می کند؟

23-اگر رقمی که در عدد ۲۵۳۰ در مرتبه مکانی کمتری قرار دارد با رقمی که در عدد۱۲۳۵۴۰۸ در مرتبه مکانی بیشتری قرار دارد را با هم جمع کنیم کدام عدد بدست می آید؟

الف) ۸        ب)۱۰             ج)۱            د)۳

24-۲۵ روز بعد از یک روز سه شنبه چه روزی خواهد بود؟

الف) شنبه              ب) یکشنبه              ج) دوشنبه             د) سه شنبه 


1- کدام شکل می تواند حداقل یک زاویه ی بزرگ تر از ، بقیه ی اشکال داشته باشد ؟

الف ) مثلث        ب ) مربع        ج ) مستطیل          د )گونیا

2- در عدد « نهصد و پنجاه و سه هزار و ششصد و هیجده » در صورتی که جای رقم های 3 و 8 را جا به جا کنیم ، اختلاف دو عدد چند می شود ؟

الف ) 14905       ب ) 14995         ج ) 4905       د )4995

3- زهرا از کتابخانه ی مدرسه یک کتاب گرفت که 200 صفحه داشت . زهرا کتاب را در سه روز خواند .

اگر او در روز دوّم 40 صفحه و روز سوّم 2 برابر صفحات روز دوم مطالعه کرد ه باشد .

زهرا در روز اوّل چند صفحه مطالعه کرده است ؟ ( با راه حل )

الف ) 30          ب ) 50            ج ) 80           د )100

4- پاسخ صحیح را با گذاشتن علامت  ضربدر داخل مشخص کنید.

الف)با توجه به عدد ((38765409))کدام رقم کمترین ارزش مکانی را دارد؟

9                 0                3                1

ج)در کدام یک ازشکل های زیر زاویه وجود ندارد؟

مستطیل                دایره                  ذوزنقه              مربع

د)کدام یک از اعداد زیر هم بر 2 و هم بر 5 بخش پذیرند؟

245         682           325           350

5- جاهای خالی را با کلمه ی مناسب پر کنید.

الف)واحد اندازه گیری مایعات ...................است.

ب)اندازه ی دور هر شکل .......آن نامیده می شود.

نیم خطی که زاویه را نصف می کند ........................نام دارد.

د)زاویه ای که از زاویه ی راست کوچکتر باشد ،زاویه ی ....................نامیده می شود.

6- با رقم های 0،9،8،2،3،بزرگترین و کوچکترین عدد 5 رقمی را بنویسید و تفاوت آنها را به دست آورید

مونه سوالات ریاضی 4

1-عدد هفتصد هزارو هفتصد و هفت کدام گزینه است؟

 

1)700770         2)707707        3)770707                    4)700707

 

2-کوچک ترین عدد 6 رقمی بدون تکرار ارقام،کدام یک از اعداد زیر است؟

 

1)1023456       2)102345         3)012345                     4)120345

 

3-اختلاف بزرگ ترین عدد چهار رقمی بدون تکرار رقم ها و کوچک ترین عدد پنج رقمی بدون تکرار رقم ها ،کدام گزینه است؟

 

1)235               2)346               3)124               4)358

 

4-از عدد 66 تا 3066 چند عدد داریم؟

 

1)3000             2)3001             3)2999             4)3132

 

 

5-محمد ده سال پیش16 ساله بود،او 8 سال بعد چند ساله خواهد بود؟

 

1)12                 2)22                 3)26                 4)34

 

 

6-محسن در حیاط مدرسه در صف کلاس ایستاده است .جلوتر از او 14 نفر و پشت سر او 13 نفر ایستاده اند .در این صف چند دانش آموز ایستاده اند؟

 

1)26                 2)27                 3)29                 4)28

 

7-تعدادی گوسفند در یک ردیف و پشت سر هم حرکت می کنند .اگر گوسفند وسط 20 امین گوسفند باشد .پس از خارج شدن 5 گوسفند از صف ،چند گوسفند باقی می ماند؟

 

1)38                 2)35                 3)34                 4)39

 

8-حاصل جمع دو عدد متوالی :

 

1)فرد است          2)زوج است        3)گاهی فرد است،گاهی زوج است    4)ممکن است زوج باشد

 

9-هرگاه در جمع دو عدد از هر یک از دو عامل جمع یک مقدار مساوی کم کنیم ،حاصل جمع چه تغییری می کند؟

 

1)از حاصل جمع همان مقدار کم می شود.                    2)از حاصل جمع دو برابر آن مقدار کم می شود.

 

3)حاصل جمع تغییری نمی کند.                                 4)از حاصل جمع نصف آن مقدار کم می شود.

 

10-سعید 4657 تومان پول دارد. او 470 تومان بیشتر از نوید پول دارد .نوید 200 تومان کم تر از مجید دارد .مجموع پول این سه نفر چقدر است؟

 

1)12831           2)13231           3)15111           4)14711

 

11-هرگاه دو عدد زوج را در هم ضرب کنیم ،یکان حاصل ضرب کدام یک از رقم های زیر نمی تواند باشد؟

 

1)2                   2)0                   3)8                   4)7

 

12-سه عدد متوالی داریم ،حاصل ضرب عدد های اول و سوم 24 است ،عدد وسط کدام است؟

 

1)4                   2)5                   3)7                   4)3

 

13-تعدادی کتاب را بین 30 نفر از دانش آموزان تقسیم کردیم ،به هر نفر 11 جلد کتاب رسید و13 جلد باقی ماند ،تعداد کل کتاب ها چند جلد بوده است؟

 

1)343               2)330               3)353               4)340

 

14-باقی مانده تقسیم یک عدد صحیح بر 5 ،چه اعدادی ممکن است باشد؟

 

1)1و2و3و4و5                       2)1و2و3و4               3)0و1و2و3و4           4)0و1و2و3و4و5

 

15-قیمت یک پاک کن 100 تومان است اگر هنگام خرید ربع آن را تخفیف گرفته باشیم،چند تومان به فروشنده پرداخت کرده ایم؟

 

1)50                 2)25                 3)100               4)75

 

16-تفاوت دو عدد 12 و مجموع  آن ها 140 می باشد .عدد کوچک تر کدام است؟

 

1)76                 2)64                 3)70                 4)58

 

17-خارج قسمت تقسیم 80080 بر 8 چند است؟

 

1)10010           2)10000          3)10101           4)10100

 

18-مجموع وزن دو کیسه برنج45 کیلو گرم است.اگر وزن یکی از آن ها دو برابر وزن دیگری باشد،وزن کیسه سنگین تر چند کیلو گرم است؟

 

1)35                 2)25                 3)15                 4)30

 

19-عددی که بر 9 بخش پذیر است،حتما:

 

1)بر3 بخش پذیر است.                  2)بر 6 بخش پذیر است

 

3)بر 2 بخش پذیر است                 4)بر 4 بخش پذیر است.

 

20-کدام یک از اعداد زیر هم بر 2 و هم بر 3 و هم بر 5 بخش پذیر است؟

 

1)486               2)950               3)870               4)936

 

21-روی خطی دو نقطه در نظر می گیریم.قسمتی از خط که بین دو نقطه محدود است:

 

1)خط                  2)پاره خط                  3)نیم خط               4)همه ی موارد

 

22-از دو نقطه ی متمایز واقع در یک صفحه ،چند خط می گذرد؟

 

1)2                   2)1                3)4                   4)بینهایت

 

23-می خواهیم یک لوله ی فلزی را 10 قسمت کنیم.با چند برش می توان این کار را انجام داد؟

 

1)10                2)20               3)9                    4)5

 

24-طول هر قسمت از طنابی که آن را با 5 برش به قسمت های مساوی تقسیم کرده ایم ،3 متر است ،طول طناب چند متر بوده است؟

 

1)15               2)12                3)18                 4)20

 

25-اندازه ی هر یک از ضلع های یک زاویه ی تند4 سانتی متر است .اگر به طول هر کدام از اضلاع 4 سانتی متر اضافه کنیم،اندازه ی زاویه چه تغییری می کند؟

 

1)دو برابر می شود              2)4برابر می شود           3)ثابت می ماند          4)4 واحد بزرگتر می شود

 

26-برای تشخیص این که زاویه ای راست است یا نه ،کدام یک از وسیله های زیر مناسب است؟

 

1)گونیا            2)گوشه ی خط کش       3)گوشه ی راست یک ورق کاغذ                     4)همه ی موارد

 

27-یک مثلث متساوی الاضلاع چند نوع زاویه دارد؟

 

1)دو نوع             2)سه نوع                3)یک نوع            4)مشخص نیست

 

28-هرگاه قطرهای یک چهارضلعی را رسم کنیم،مجموع تعداد زاویه های باز،قائمه و تند آن چقدر است؟

 

1)8               2)16              3)12              4)20

 

29-نیم ساز یک زاویه با کدام یک از گزینه های زیر مطابقت دارد؟

 

1)با دو ضلع زاویه برابر است.

 

2)دو ضلع زاویه را در دو نقطه قطع می کند.

 

3)زاویه را نصف می کند.

 

4)اضلاع زاویه را نصف می کند.

 

30-دو خط در یک نقطه یکدیگر را قطع کرده اند ،این دو خط حتما:

 

1)با هم موازی اند                          2)بر هم عمودند

 

3)متقاطع اند                                4)متقاطع و عمود بر هم هستند.

 

31- از یک نقطه خارج از یک خط چند عمود بر آن می توان رسم کرد؟

 

1)دو              2)چهار             3)بی شمار           4)یک

 

32-اگر زاویه های بین دو خط با هم مساوی باشند ،آن دو خط:

 

1)با هم موازی اند       2)متقاطع اند      3)با هم موازی و مساوی اند.       4)متقاطع و عمود برهم هستند

 

33-اگر نقطه ای روی نیم ساز یک زاویه قرار داشته باشد و فاصله ی آن نقطه تا یک ضلع زاویه 4 سانتی متر باشد،فاصله ی آن نقطه از ضلع دیگر زاویه چند سانتی متر است؟

 

1)8               2)4                  3)2                  4)6

 

34-اگر یک نقطه روی عمود منصف یک پاره خط در نظر بگیریم و آن را به دو سر آن پاره خط وصل کنیم ،یک مثلث به وجود می آید .آن مثلث همیشه................ است

 

1)قائم الزاویه            2)متساوی الساقین           3)متساوی الاضلاع           4)غیر مشخص

 

35-خطی سه خط دیگر را قطع کرده و بر آن ها عمود شده است.آن سه خط نسبت به هم...........

 

1)متقاطع اند                2)موازی اند               3)بر هم عمودند              4)با هم مساوی اند.

 

36-در یک مثلث قائم الزاویه، وتر...................

 

1)از دو ضلع دیگر کوچکتر است                    2)از مجموع دو ضلع دیگر بزرگ تر است

 

3)از دو ضلع دیگر بزرگ تر است                  4)با مجموع دو ضلع دیگر برابر است

 

37-هر چهار ضلعی که فقط دو ضلع موازی دارد .............. است.

 

1)مستطیل             2)ذوزنقه              3)مربع               4)لوزی

 

38-در یک ذوزنقه ی متساوی الساقین ،اگر وسط های دو ساق آن را به هم وصل کنیم،شکل حاصل شامل.............. است 

 

1)دو ذوزنقه متساوی الساقین

 

2)سه ذوزنقه ی متساوی الساقین

 

3)یک ذوزنقه ی متساوی الساقین و دو ذوزنقه ی قائم الزاویه

 

4)سه ذوزنقه ی غیر مشخص

 

39-کدام یک از شکل های زیر خط تقارن ندارد؟

 

1)مستطیل                2)ذوزنقه ی قائم الزاویه             3)مثلث قائم الزاویه             4)چند ضلعی

 

40 کدام یک از شکل های زیر بیشترین خط تقارن را دارد؟

 

1)ذوزنقه ی متساوی الساقین

 

2)ذوزنقه ی قائم الزاویه

 

3)مثلث متساوی الساقین

 

4)مثلث متساوی الاضلاع

 

41-در کدام یک از شکل های زیر ،نیمساز زاویه خط تقارن نیست؟

 

1)مستطیل              2)لوزی              3)مثلث متساوی الاضلاع                  4)مربع

 

42-به  هر متوازی الاضلاع که زاویه های آن قائمه اند و ضلع های متوالی با هم برابرند،............ گفته می شود.

 

1)مربع                2)مستطیل                 3)لوزی                  4)همه ی موارد

 

43-دو خط موازی داریم ،دو خط موازی دیگر را طوری رسم می کنیم تا این دو خط موازی را قطع کنند .چهار ضلعی حاصل حتما:

 

1)متوازی الاضلاع است              2)مربع است            3)مستطیل است              4)لوزی است

 

44-کدام یک از گزینه های زیر ،شباهت بین لوزی و مربع است؟

 

1)ضلع ها برابرند.             2)قطرها بر هم عمودند.            3)قطرها با هم مساویند          4)موارد 1و2

 

45-در متوازی الاضلاعی قطرها بر هم عمودند.این متوازی الاضلاع قطعا:

 

1)مربع است                2)مستطیل است             3)لوزی است          4)ذوزنقه ی متساوی الساقین است.

 

46-با رسم دو قطر یک مربع ،چند مثلث قائم الزاویه خواهیم داشت؟

 

1)2               2)4               3)8               4)16

 

47-در کدام دسته از چهارضلعی های زیر ،قطرها خط تقارن هستند؟

 

1)لوزی و مربع                  2)ذوزنقه و مربع            3)مربع و مستطیل        4)مربع و مستطیل و لوزی

 

48-با یک رشته مفتول سیمی به طول 96 سانتی متر ،یک مربع ساختیم.طول هر ضلع آن چند سانتی متر است؟

 

1)24                 2)16                  3)32                    4)26

 

49-برای به دست آوردن محیط یک چند ضلعی ،اندازه ی یک ضلع آن را در تعداد اضلاع ضرب کردیم.چند ضلعی مورد نظر...

 

1)حتما یک مربع است        

 

 2)مستطیل است      

 

 3)ممکن است یک لوزی باشد         

 

 4)حتما یک متوازی الاضلاع است

 

50-محیط یک مربع 5 برابر محیط یک مثلث متساوی الاضلاع است .اگر هر ضلع مربع 30 سانتی متر باشد،طول هر ضلع مثلث چند سانتی متر است؟

 

1)15                2)24                     3)8                4)6

 

51- به طول مستطیلی  40 سانتی متر اضافه کردیم .به محیط آن چند سانتی متر اضافه شد؟

 

1)40                 2)80                  3)160                4)20

 

52-مساحت مستطیلی به طول 80 سانتی متر با مساحت مربعی به ضلع 40 سانتی متر برابر است.عرض مستطیل چند سانتی متر است؟

 

1)20                  2)10                   3)25                        4)15

 

53-در کدام یک از مثلث های زیر دو ارتفاع آن روی اضلاع قرار می گیرد.

 

1)مثلث متساوی الاضلاع

 

2)مثلث قائم الزاویه

 

3)مثلث مختلف الاضلاع

 

4)مثلث متساوی الساقین

 

54-مساحت مثلثی 42 سانتی متر مربع است اگر ثلث قاعده ی آن 2 سانتی متر باشد،ارتفاع آن چند سانتی متر است؟

 

1)21                         2)7                 3)6                   4)14

 

55-به جای علامت سوال چه عددی می توان نوشت؟

 

؟و15و7و3و1

 

1)31                   2)65                3)30                     4)28

 

  51-در عدد  69453024 رقم 3 در چه مرتبه ای قرار دارد ؟

 

الف- یکان صدگان     ب- دهگان صدگان          ج-  صدگان صدگان                د- یکان میلیونها

 

----------------------------------------------------------------------

 

52- نیمساز ...............است که زاویه را به دو قسمت مساوی تقسیم میکند.

 

الف- پاره خطی                  ب-  خط خمیده ای                 ج-  نیم خطی         د- ضلعی

 

53- اگر طول ضلعهای زاویه را بیشتر کنیم اندازه زاویه آن چه تغییری میکند؟

 

الف- باز میشود    ب- کوچکتر میشود                   ج- تغییر نمیکند           د-بزرگتر میشود

                                                  

 

 55-کدام جواب برای تقسیم 7 :46536  صحیح می باشد ؟

 

الف-6684             ب- 7684               ج- 7648                  د-6648

 

56-کدام جواب برای تساوی….. =(78×209)+(236×54) صحیح میباشد؟ 

 

الف-12744          ب-16302                ج- 29046              د- 27604

 

-57-یک اتومبیل در 5 ساعت 845 کیلومتر طی کرده است در یک ساعت چقدر راه رفته است؟

 

الف- 169             ب-196                    ج-109                  د- 106

 

-58-ائلشن 29 کیلوگرم وزن دارد اگر پدرش از 4 برابر وزن او 8 کیلوگرم کمتر باشد پدر ائلشن چند کیلو گرم وزن دارد ؟   الف- 232      ب- 108            ج-  116                د-  32

 

-۵۹- به هر چهار ضلعی که فقط دو ضلع موازی داشته باشد چه میگویند؟

 

الف- ذوزنقه             ب-  مربع   ج-  لوزی                   د- مستطیل

 

 

۱-عددهای زیر را با رقم بنویسید.

 

(چهار صدو هفت هزارو دویست و پنج) (.....................)

 

(نودو هشت هزارو سیصدو پنجاه و یک)  (....................)

 

(دویست هزارو پانزده)   (.................)

 

شصت هزارو هفت صدو سی و دو   (.................)

 

۲-اعداد زیر را با حروف بنویسید.

 

         (۲۳۴۵۶۷)............................................................

 

        (۴۰۵۲۰۸).............................................................

 

        (۹۰۰۰۱۲)..............................................................

 

        (۸۰۳۰۲)............................................................

 

۳-در عدد ۵۲۸۴۰۹  که یک عدد شش رقمی است. رقم صدگان و صدگان هزار آن را مشخص کنید.

 

رقم صدگان  (........)        رقم صدگان هزار (..........)

 

۵-بزرگترین و کوچکترین عدد چهار رقمی را  با رقم های ۵ و ۰ و ۳ و ۶  بنویسید.

 

بزرگترین (.................)                 کوچکترین (.................)

 

 ۶-علامت >=< بگذارید.

 

      ۲۰۳۵۱۲     ۲۰۳۵۱۳                        ۹۲۸۵۱     ۱۲۳۰۵۱

 

 

۷-اعداد ۲۵۳۴۶۸   و ۲۴۸۷۵۳  و  ۳۵۸۲۰۰   و ۴۰۰۱۰۰  را از کوچک به بزرگ مرتب کنید.

 

۸-به چه خط هایی نیم خط  و خط راست و پاره خط می گویند و نمونه ای از هر خط را بکشید.

 

۹-نقطه ای در ورقه خود گذاشته و آن را (م) بنامید و از نقطه (م) شش نیم خط کشیده و آنها را نامگذاری نمایید.

 

۱۰- خطی را بکشید و آن را (س  م ) بنامید و روی آن نقطه ای را در نظر گرفته و آن را نیز ( ص ) بنامید و از نقطه (ص) ۴ نیم خط که خط (س   م) را قطع کند بکشید و آنها را نامکذاری نمایید.

 

۱۱--در جاهای خالی عدد مناسب بگذارید.

 

                          = 310+(296-945)                              =(۸۵۲-۱۰۵۴)-۳۵۲۱    

 

۱۲-مجموع دانش آموزان کلاسهای اول و سوم و چهارم دبستان سعدی سلماس ۹۸ نفر می باشد . که از این تعداد ۳۱ نفر کلاس چهارم و ۳۸ نفر کلاس اول می باشد .حساب کنید دانش آموزان کلاس سوم چند نفر می باشد.

 

۱۳-مجموع پول سه نفر ۷۸۰۰۰ریال می باشد .اگر پول اولی ۲۴۰۰۰ ریال و  دومی ۱۸۰۰۰ریال باشد پول نفر سوم چند ریال می باشد؟

 

۱۴-اختلاف بزرگترین عدد چهار رقمی و کوچکترین عدد پنج رقمی را بدست آورید.

 

۱۵-فاصله بین دوشهر سلماس تا ارومیه ۸۵ کیلو متر است . دوچرخه سواری در ساعت اول ۲۲ کیلومتر و در ساعت دوم ۱۹ کیلو متر و در ساعت سوم ۱۵ کیلو متر از این راه را از سلماس به طرف ارومیه طی می کند . چند کیلومتر دیگر مانده تا به شهر ارومیه برسد؟

 

۱۶-تعداد دانش آموزان دبستان سعدی سلماس ۱۸۶ نفر می باشد. دبستان باقرالعلوم ۲۵ نفر دانش آموز بیشتر  دبستان سعدی دارد.حساب کنید دبستان باقرالعلوم چند نفر دانش آموز دارد؟ و این دودبستان  چند دانش آموز دارند؟

 

۱۷- به نقطه برخورد دو نیم خط و نقطه مشترک آن ها ...............می گویند؟

 

۱۸-زاویه بزرگتر از زاویه راست را زاویه ................و زاویه کوچکتر از زاویه راست را زاویه.............می گویند؟

 

۱۹-برای تشخیص درست زاویه از وسیله ای به نام ..............استفاده می کنیم.

 

۲۰-  با استفاده از خط کش و پرگار زاویه ای تند کشیده و نیمساز آن را رسم کنید.

 

 

۲۱-پاسخ ضرب های زیر را به کمک جمع مانند مثال بدست آورید.

 

              ۲۴=۶+۶+۶+۶             ۲۴=۴X۶

 

            =۴X۳=                         ۴X۸ =                            ۷X۳

 

۲۲=در جاهای خالی عدد مناسب بنویسید.

 

          ۵×(......×۳)=(۵×۴)×۳            ......×.......=۸×۵            ......×.......=۱×۹

 

         ......×(۳۲×.....)= (۳×۳۲)×۲              (۱۲×۲)×۸=۱۲×(.......×........)

 

۲۳-مانند نمونه تساوی را کامل کنید.                                  ۶×۷+۶×۲=۶×(۷+۲)         

 

                                                                                         =۵×(۴+۶)

 

                                                                                        =(۸+۹)×۳

 

۲۴-برای ضرب ۶×۴  شکل بکشید.

 

۲۵-هریک از ضرب های زیر را انجام داده و تقسیم نظیر آن را بنویسید.

 

       (                    ) ......=۹×۸                 (                  )    ۴۲= ۶×......        

 

      (                    )   ۶۳=......×۷              (                  )    ۶۴=.......×۸

 

۲۶-حاصل هر یک از تقسیم های زیر را بدست آورید.

 

           .........=۸ : ۴۸           .........=۶: ۵۴            ........=۴ : ۲۴         ..........= ۷ :۴۹

 

           ........=۵ : ۴۵          .........=۳  : ۱۸          ..........=۹  : ۳۶        .........= ۶ : ۳۶

 

۲۷-حاصل ضرب های زیر را بدست آورید.

 

          =۴۲ × ۶            = ۷ × ۶۲            = ۳  × ۱۴          = ۹ × ۶۸           = ۷ × ۳۴

 

          = ۴ × ۱۲۳۴             = ۲ ×۲۲۳۳۴            = ۸× ۳۷۴۵         = ۵ × ۱۳۸۷  

 

۲۸-اتوبوسی در راه تهران هرساعت ۶۵کیلو متر راه طی می کند این اتوبوس در پس از ۵ ساعت چند کیلو متر را طی کرده است؟

 

۲۹-علی از کتابفروشی ۸ جلد دفتر خرید وقیمت هر یک از دفتر ها ۶۵۰۰ ریال بود .علی بابت خرید دفترها چند ریال پول باید بپردازد؟

 

۳۰-مدرسه راهنمایی  شهید سولدوزی  سلماس ۳ طبقه دارد که در هر طبقه ۸ کلاس ساخته شده است . اگر در هر کلاس ۳۰ دانش آموز مشغول به تحصیل باشد در این مدرسه چند نفر دانش آموز درس می خوانند؟

 

۳۱-وانت باری ۸ کیسه گندم ۸۰ کیلویی   و ۴ کیسه گندم ۵۰ کیلویی بار حمل می کند . این وانت چند کیلو گرم بار حمل می کند؟

 

  ۳۲-ماشینی در هر ساعت ۹۵ کیلو متر راه طی می کند .این ماشین در ۶ ساعت چند کیلو متر راه طی خواهد کرد؟

 

۳۳- - حاصل هر یک از ضرب های زیر را بدست آورید.

 

               = ۱۰۰×۵۶۸           =۱۰۰۰ × ۲۸۷۴            = ۱۰ × ۱۰۰             = ۱۰۰ × ۳۲۰

 

              = ۳۰۰ × ۲۴۵۱          = ۸۰ × ۶۵۲             = ۲۰۰۰×۲۳۴۵           =۵× ۲۸۱

 

۳۴-محصول سیب یک باغدار در سلماس ۵۰۰۰ کیلو گرم می باشد . اگر این باغدار سیب ها را کیلویی ۴۵۰۰ریال بفروشد چند ریال پول باید بگیرد؟

 

۳۵-وزن علی ۲۲ کیلو گرم می باشد.اگر وزن پدر علی از ۳ برابر وزن علی ۶ کیلو گرم بیشتر باشد .پدر علی چند کیلو گرم وزن دارد؟

 

۳۶-کلاس پنجم دبستان سعدی ۲۸ نفر دانش آموز دارد .اگر کل دانش آموزان دبستان از ۶ برابر این کلاس ۲۰ نفر کمتر باشد .این مدرسه چند نفر دانش آموز دارد؟

 

۳۷-برای ضرب  ۲×(۳×۵) یک مسئله بنویسید.

 

۳۸-کتابفروشی برای مغازه خود ۲۸۰ جلد دفتر فنری به قیمت هر دفتر ۴۵۰۰ ریال می خرد این کتابفروش از بابت دفتر ها چند ریال باید بپردازد؟

 

 ۳۹-باغداری در شهر سلماس ۵۰۰۰کیلو گرم سیب قرمز به قیمت ۴۵۰۰ ریال و ۴۰۰۰کیلو گرم سیب زرد به قیمت ۲۰۰۰ریال فروخت .این باغدار از بابت فروش سیب های خود چند ریال دریافت کرده است؟

 

۴۰-قیمت یک مداد در یک کتابفروشی ۱۲۰۰ریال می باشد و قیمت یک کتاب کمک درسی در این کتابفروشی از ۱۰ برابر قیمت یک مداد ۱۱۰۰ ریال بیشتر است .قیمت کتاب کمک آموزشی چند ریال می باشد؟

 

۴۱-در یک اردوگاه ۴۳۵ چادر ۸ نفره بر پاشده است.ظرفیت این چادر ها چند نفر است؟۳۵۰۰نفر دانش آموز به این اردوگاه آمده اند .آیا چادر هایی که برپا شده است برای آن ها کافی است؟ چند چادر دیگر لازم است؟

 

۴۲-درخت هلویی در باغ پدر مهدی ۲۰۰ کیلو گرم هلو است .اگر بخواهد همه هلو ها را به قیمت کیلویی ۵۲۰۰ ریال بفروشد .چند ریال باید به او بپردازند؟

 

۴۳-در یک کار گروهی در کلاس چهارم دبستان سعدی علی مسئول خرید وسایل گروه خودشان شد و از نوشت افزار فروشی ۳۰برگ کاغذ به قیمت هر برگ ۱۰۰ریال و مقوا ۲برگ به قیمت ۳۰۰ ریال و چسب رازی ۴ عدد به قیمت ۱۵۰۰ ریال و کاغذ رنگی ۱۲عدد به قیمت ۵۰۰ ریال خرید. علی برای خرید این وسایل چند ریال باید بپردازد؟

 

۴۴-مجموع پول های حسن و حسین و محسن ۷۸۰۰۰ریال می باشد .اگر حسن ۲۲۰۰۰ ریال داشته باشد و حسین ۲برابر حسن پول داشته باشد . محسن  چند ریال پول دارد؟

 

 ۴۵-محصول خرمای یک نخل در جهرم ۳۰۰ کیلو گرم می باشد .قیمت محصول این درخت  از قرار کیلویی ۴۲۰ تومان چقدر می شود؟

 

۴۶-دو خط که زاویه بین آنها راست باشد دو خط .................می نامند؟

 

۴۷-دوخط متقاطع چگونه بر هم عمود می شوند؟

 

۴۸- خطی به اندازه ۴ سانتی متر بصورت افقی کشیده وآن را (د-م) بنامید.در فاصله دو سانتی متر در بالای آن نقطه ای گذاشته و آن را (ز) بنامیدو از آن نقطه خطی عمود بر خط (د-م) بکشید.

 

۴۹-خط عمود مصف چه نوع خطی است؟

 

۵۰-خطی به اندازه ۳ سانتی متر کشیده و عمود منصف آن را رسم کنید؟

 

۵۱-یک پاره خط چند تا عمود منصف می تواند داشته باشد؟

 

۵۲-ضرب های زیر را انجام دهید.         =۲۳×۸۴                    =۵۲×۱۲۳                 =۲۸×۶۳

 

              =۴۳×۷۸۵                     =۳۴×۲۵۸                    =۳۴×۷۵۳                 =۶۹×۱۲۸

 

              =۱۲۵×۳۲۶                  =۱۵۰×۴۲۶                 =۲۳۰×۱۵۹               =۴۵۸×۲۴۳۵

 

۵۳-صدا در هر ثانیه مسافتی در حدود ۳۴۰ متر طی می کند. در ۱۵ ثانیه چه مسافتی را طی می کند؟

 

۵۴-قلب یک کودک در هر دقیقه ۱۱۵ بار می زند. قلب او در هر ساعت چند بار می زند؟

 

۵۵-محصول گندم یک کشاورز سلماسی ۶۸ کیسه ۲۷ کیلو گرمی است. او چند کیلو گرم برداشت کرده است؟

 

۵۶-زمین در مسیر خود به دور خورشید، در هر ثانیه ۳۰ کیلو متر طی می کند. در ۲۵ ثانیه زمین چند کیلو متر طی می کند؟

 

۵۷-خطی که بر پاره خطی عمود باشد و آن را به دو قسمت مساوی تقسیم کند ...............نامیده می شود.

 

۵۸-از یک نقطه روی یک خط چند خط عمود بر هم می توان رسم کرد؟

 

-یک خط                    -دوخط                -سه خط              -نمی توان خط عمود رسم کرد

 

۵۹-محمد ۲۸ کیلو گرم وزن دارد .اگر پدرش از ۳ برابر وزن او ۵ کیلو گرم کمتر باشد . پدر محمد چند کیلو وزن دارد؟

 

۶۰-ماشینی ۵۰ گونی برنج ۱۰ کیلو گرمی و همچنین ۴۰کیسه ماکارونی ۱۲ کیلو گرمی را حمل می کند .بار این ماشین چند کیلو گرم است.

 

۶۱-در باغی ۴۵۰کیلو هلو به قیمت کیلویی ۱۲۰ تومان و همچنین ۷۴۰ کیلو گلابی به قیمت کیلویی ۱۵۰تومان فروخته شد .صاحب باغ چند تومان پول دریافت کرده است.

 

۶۲-قیمت یک دفتری فانتزی معمولی ۶۰۰تومان است و قیمت یک دفتر فنر دار ۲۰۰برگ فانتزی از ۶ برابر قیمت دفتر اولی ۲۰۰ تومان کمتر می باشد. قیمت دفتر فنردار فانتزی چند تومان است؟

 

۶۳-محصول زرد آلوی یک کشاورز در آذربایجان غربی ۵۸۴ کیلو می باشد. قیمت محصول زرد آلو از قرار کیلویی ۴۰۶ تومان چقدر می شود؟

 

۶۴-هر مثلثی که یک زاویه قائمه داشته باشد چه نامیده می شود؟

 

-متساوی الاضلاع                -قائم الزاویه             -متساوی الساقین          

 

۶۵-دو خطی را که فاصله آنها در تمام نقاط یکسان باشد چه نامیده می شود؟

 

-دو خط متقاطع                  -دو خط موازی                    -دو خط عمود بر هم

 

۶۶-به هر چهار ضلعی که فقط دو ضلع موازی داشته باشد چه می گویند؟

 

-مربع                   متوازی الاضلاع              ذوزنقه     

 

۶۷-در مثلث قائم الزاویه به ضلع رو به روی زاویه قائمه ................. می گویند.

 

۶۸-هر مثلثی که یک زاویه آن راست (قائمه ) باشد مثلث................... نامیده می شود.

 

۶۹-به هر چهر ضلعی که فقط دو ضلع آن با هم موازی باشند ......................می نامند.

 

۷۰-وتر ضلع روبه روی زاویه قائمه در مثلث .......................می باشد.

 

۷۱-یک خط بکشید و در بالای آن در فاصله ۳ سانتی متری نقطه ای گذاشته و از این نقطه خطی به موازی خط کشیده شده بکشید.

 

 ۷۲-یک مثلث قائمه بکشید که اندازه ضلعهای زاویه قائمه آن ۳ و ۴ سانتی متر باشد .وتر آن را رسم کرده و بنویسید وتر آن چند سانتی متر است؟

 

۷۳-ذوزنقه ای رسم کنید که طول دو ضلع موازی آن ۳ و ۴ سانتی متر باشد.

 

۷۴-ذوزنقه ای رسم کنید که یکی از زاویه های آن قائمه باشد.

 

۷۵-برای عبارت زیر یک مسئله بنویسید.          =۶×(۴×۳)

 

 ۷۶-ضرب و تقسیمهای زیر را انجام دهید.

 

               ۶۳=۷×.....                   ۵۶= ۸ × .....                ۷۲ = ۹×.....        ۴۸= ......×۶

 

              .....=۷ : ۶۳                    ......=۸:۵۶                  .....=۹ : ۷۲       ......=۶ : ۴۸

 

۷۷- با توجه به درستی تقسیم در جاهای خالی عدد مناسب بنویسید.

 

                       ۱۲۳=۳+(۱۲×۱۰)

 

-خارج قسمت:............

 

-مقسوم:................

 

-باقی مانده:...............

 

-مقسوم علیه:...............

 

۷۸-اگر مقسوم و مقسوم علیه تقسیمی را ۴ برابر کنیم مقدار خارج قسمت آن چه تغییری می کند؟

 

-تغییر نمی کند                -۲ برابر می شود                      -نصف می شود

 

۷۹-اگر بخواهیم ۶ بسته ۱۲ تایی مداد را بین ۸ نفر بطور مساوی تقسیم کنیم به هر نفر چند مداد می رسد؟

 

۸۰-اگر مقسوم علیه تقسیمی ۵ باشد کدام یک از اعداد زیر نمی تواند باقی مانده آن تقسیم باشد؟

 

الف: ۳             ب:  ۲              ج: ۱               د: ۶

 

۸۱-اگر ۷۵ دفتر را بخواهیم به دسته های ۵ تایی تقسیم کنیم چند دسته می شود؟

 

۸۲-اگر ۹۸ شاخه گل را به ۲ دسته مساوی تقسیم کنیم هر دسته .............ده تایی و .........یکی می شود.

 

۸۳-در تقسیم همیشه باقی مانده ................مقسوم علیه می باشد.

 

۸۴-قیمت ۸ کیلو گرم پرتقال ۵۶۰۰۰ ریال می باشد قیمت هر کیلو پرتقال چند ریال است؟

 

۸۵-   ۵۷ نفر از دانش آموزان دبستان سعدی به اردو رفتند اگر بخواهند برای هر ۸ نفر یک چادر تهیه کنند حداقل چند چادر برای آنها لازم می باشد؟

 

۸۶-محمد مطالعه کتاب داستانی را که ۵۶ صفحه داشت در یک هفته تمام کرد او در هر روز چند صفحه از کتاب را خوانده است؟

 

 ۸۷-یک اتومبیل در مدت ۶ ساعت ۵۱۰ کیلو متر راه طی می کند . این ماشین در هر ساعت چند کیلومتر راه طی می کند؟

 

۸۸-باغداری در سلماس ۱۲۶۵ کیلو گرم سیب را در جعبه های ۲۳ کیلو گرمی بسته بندی کرد .او چند جعبه سیب خریده است؟

 

۸۹-مسافت سلماس تهران ۸۲۵ کیلو متر است اتوبوسی این مسافت را در ۱۱ ساعت طی می کند این اتوبوس در هر ساعت چند کیلو متر راه طی کرده است؟

 

۹۰-یک خراط گیلانی روزی ۷ گلدان چوبی می تراشد. برای تراشیدن ۵۶ گلدان چند روز باید کار کرد؟

 

۹۱-یک کارگاه مجسمه سازی در منطقه اسلام آباد سلماس روزانه ۹ مجسمه بزرگ درست و بعد از رنگ آمیزی آنها را به قیمت ۴۵۳۰۰تومان می فروشد . قیمت هر مجسمه بطور متوسط چند تومان می باشد؟

 

۹۲-ماشینی فاصله سلماس تا زنجان را که ۴۸۵کیلو متر می باشد در طی ۷ ساعت طی می کند حساب کنید این ماشین در هر ساعت چند کیلومتر راه طی می کند؟

 

۹۳-علی بعد از وارد شسدن به یک کتابفروشی با ۵۴۰۰تومان پول ۹ جلد دفترچه خرید . قیمت هر جلد دفترچه چند تومان می باشد؟

 

۹۴-باغداری ۲۴ جعبه سیب که هر کدام ۲۰ کیلو گرم بود به ۱۲ خانوار بی بضاعت بطور مساوی اهدا کرد. به هر خانوار چند کیلو سیب رسیده است؟

 

۹۵-حسین به میدان میوه و تره بار رفته ویک جعبه پرتقال که ۱۶ کیلو گرم بود خرید و بابت آن ۱۰۴۰۰ تومان پول داد . حسین هر کیلو پرتقال را چند تومان خریده است؟

 

۹۶-دانش آموزان دبستان سعدی برای خرید پوشه کار ارزشیابی توصیفی این دبستان مبلغ ۱۳۵۰۰۰تومان کمک کرده اند که با این مبلغ می توان  ۹۰ پوشه کار خرید. قیمت هر پوشه کار چند تومان می باشد؟

 

۹۷-چهار نفر باغدار روی هم۴۸۲۵۶متر زمین زراعی دارند .اگر اینها بخواهند زمین های خودشان را بین خودشان تقسیم کنند به هر کدام چند متر زمین می رسد؟

 

۹۸-به هر چهار ضلعی که ضلعهای روبروی آن با هم موازی باشد .........................می نامند.

 

۹۹-در هر متوازی الاضلاع ضلعهای روبرو باهم ...............و..................هستند.

 

۱۰۰-در هر متوازی الاصلاع قطرها همدیگر را ....................می کنند.

 

۱۰۱-تفاوت بین مستطیل و متوازی  الاضلاع چیست؟

 

۱۰۲-با استفاده از خط کش و پرگار متوازی الاضلاعی رسم کنید که اندازه دو ضلع متوالی آن ۳ و ۴ سانتی متر باشد.

 

۱۰۳- با استفاده از خط کش متوازی الاضلاعی رسم کنید که اندازه دو قط آن ۳ و ۵ سانتی متر باشد.

 

۱۰۴-هر مستطیل یک متوازی الاضلاع است که زوایه های آن ....................می باشد.

 

۱۰۵-در مستطیل قطرها باهم ................ولی در متوازیالاضلاع قطرها بر هم ......................نیستند.

 

۱۰۶-با استفاده از خط کش و پرگار مستطیلی رسم کنید که اندازه های دو ضلع متوالی آن ۳ و ۴ سانتی متر باشد.

 

۱۰۷-واحد اندازه گیری مایعات .....................است.

 

۱۰۸-یک مستطیل به دلخواه رسم کنید که تمام ضلعهای َآن باهم برابر باشد. نام دیگر این شکل چیست.

 

 

۱۰۹-در هر متوازی الاضلاع ضلع های روبرو با هم ..........و ..........هستند.

 

۱۱۰-در هر متوازی الاضلاع زاویه های روبرو با هم ....................هستندو هر قطر از..........قطر دیگرمی گذرد.

 

۱۱۱-متوازی الاضلاعی رسم کنید که اندازه دو ضلع متوالی آنها ۳ و ۴ سانتی متر باشد.

 

۱۱۲-متوازی الاضلاعی رسم کنید که اندازه دو ضلع متوالی آن ۳ و ۵ سانتی متر بوده و زاویه قائمه داشته باشد.

 

۱۱۳-متوازی الاضلاعی رسم کنید که اندازه دو قطر آن ۴ و ۶ سانتی متر باشد.

 

۱۱۴-در هر مستطیل اضلاع روبرو با هم .....................و.................و زاویه های آن ............... وقطرها با هم ................وو هر قطر از .............قطر دیگر می گذرد.

 

۱۱۵- یکی از شباهتهای متوازی الاضلاع و مستطیل این است که در هر دو ..................روبرو با هم ......................و ..................هستند.

 

۱۱۶-تفاوتهای بین متوازی الاضلاع و مستیطل  را بیان کنید.

 

۱۱۷-واحد اندازه گیری مایعات ...................است.

 

۱۱۸-در هر لوزی ضلع های روبرو با هم .................و ..............هستند.زاویه های روبرو با هم .............

 

وقطر ها همدیگر را...........می کنند وقطر ها بر هم .................

 

۱۱۹-به هر لوزی که زاویه های آن قائمه باشد ......................می گوییم. و به هر متوازی الاضلاعی که زاویه های آن قائمه باشد ....................می گویند.

 

۱۲۰-با استفاده از دوو خط عمود یک لوزی رسم کنید که طول قطر های آن ۶ و ۴ سانتی متر باشد.

 

۱۲۱-یک لوزی رسم کنید که طول هر ضلع آن ۴سانتی متر باشد.

 

 

۱۲۳- قیمت یک مداد پیکاسو ۹۰ تومان است با ۷۰۰ تومان پول حد اکثر چند مداد می توان خرید و چند تومان باقی خوهد ماند؟

 

۱۲۴-برای خریدن ۲۵ دفتر فانتزی ۱۵۰۰۰تومان پول پرداخت شده است قیمت هر دفتر چند تومان می باشد؟

 

۱۲۵-کشاورزی ۳۲ جعبه سیب را به قیمت ۴۸۰۰۰تومان فروخت . این کشاورز هر جعبه سیب را چند تومان فروخته است؟

 

۱۲۶-علی در ماه مبارک رمضان تمام قرآن را می خواند. قرآن علی ۶۹۶ صفحه دارد و او هر روز ۲۴ صفحه می خواند. او در چند روز قرآن را تمام می کند؟

 

۱۲۷-اگر رقمی که در عدد ۲۵۳۰ در مرتبه ی مکانی کمتری قرار دارد با رقمی که در عدد۱۲۳۵۴۰۸ در مرتبه ی مکانی بیشتری قرار دارد را با هم جمع کنیم کدام عدد بدست می آید؟

 

الف) ۸        ب)۱۰             ج)۱            د)۳

 

۱۲۸-۲۵ روز بعد از یک روز سه شنبه چه روزی خواهد بود؟

 

الف) شنبه              ب) یکشنبه                 ج) دوشنبه                  د) سه شنبه

 

 


1- اختلاف کوچک ترین عدد سه رقمی وبا کوچک ترین عدد چهاررقمی چند برابر گوچک ترین عدد دو رقمی است؟

1) 9 2) 90 3 ) 99 4) 100 

2- در یک صف حمید از سمت راست نفر دهم و از سمت چپ نفر هیجدهم است . در این صف چند نفر ایستاده اند؟

1) 18 2)21 3 )27 4)28

3- اگر از بین نیمساز یک زاویه راست ،نیمساز های دیگری رسم کنیم چند زاویه خواهیم داشت؟ 

1) 5 2)8 3)10 4)12 

4- حاصلضرب دو عدد 252 می باشد. اگر یکی از عدد ها 9 باشد عدد دیگر چند است؟

1) 16 2)28 3)36 4)48 

5- کدام متوازی الاضلاع ، متساوی الاضلاع نیست؟

1) مربع 2)مستطیل 3) لوزی 4) ذوزنقه 

6- اگر قرینه ی یک مثلث قائم الزاویه مختلف الاضلاع را از طرف وتر کنار هم قرار دهیم کرام شکل حاصل می شود ؟;

1) لوزی 2) مستطیل 

3 ) ذوزنقه قائم الزاویه 4) مربع 

7- سن علی 23 سال پیش 25 سال بوده است . سن او19 سال بعد چند سال خواهد بود؟ 

1) 67 2)59 3)49 4)48 

8- حسین4 پاک کن به قیمت دانه ای 350 تومان خرید. اگر او 700 تومان دیگر هم داشت می توانست 5 مداد تراش 225 تومانی بخرد. او قبل از خرید چند تومان داشت؟


1) 1125 2) 1400 3) 1825 4)2525

9-سیم نازکی را به طول 30 متر ، به شکل یک مستطیل در می آوریم. اگر پهنا ی این مستطیل 4 متر باشد درازای آن چند متر است؟

1) 7 متر 2) 9متر 3) 11 متر 4) 28متر 

10-حاصلصرب 480×804 چند رقمی است؟

1)5 رقمی 2) 6 رقمی 3)7 رقمی 4)8 رقمی

11-اگر طول ضلع های موازی ذوزنقه ای را 2 برابر کنیم ، فاصله دو ضلع موازی چه تغییری می کند؟

1) 2 برابر می شود 2) نصف می شود 


3) 4 برابر مش شود 4) تغییر نمی کند 

12- امیرخمس عدد 285 را در ربع عدد 324 ضرب کرد. حاصل کدام می شود؟

1) 1467 2 ) 1746 3) 4617 4) 6417 13-اگر احمد برابر 20 و رضا برا بر 15 و ابراهیم برابر 35 باشد . شایان برابر چند است؟ 

1) 10 2)25 3)30 4)50 

14- اکبر 57 گردو دارد ، همان قدر از رضا کمتر دارد که از احمد بیشتر دارد . اگر احمد 24 گردو داشته باشد این 3نفر چند گردو خواهند داشت؟

1) 151 کردو 2) 161 کردو

3)171 کردو 4)184 کردو 

15- دو دونده با سرعت 200 متر در دقیقه به طرف هم حرکت کردند. و پس از 5 دقیقه به هم رسیدند . فاصله آن ها از هم چند متر بوده است؟

1)500 متر 2) 1000 متر 

3 )1500 متر 4 ) 2000 متر 

16- محیط یک لوزی به ضلع 25 متر با محیط یک مستطیل که صلع کوچک آن 12 متر است برابر است. اندازه ی ضلع بزرگ مستطیل چنذ است؟

1)24 متر 2) 25 متر 3) 38 متر 4) 50متر 

17-گنجایش سه لیوان آب نصف گنجایش یک پارچ است . گنجایش دو پارچ برابر گنجایش ............... لیوان است.

1) 6 2) 10 3 ) 12 4) 16 

18- قیمت 3 مداد 45 تومان است. قیمت 18 مداد چند تومان است؟ 

1) 270 

2)370 

3)470 

4)570

19- مجموع سه ضلع متوالی یک مربع 360 متر است . چند متر است؟

1) 120 2)220 3)480 4)720 

20-در جعبه ای 42 عدد پرتقال و نارنگی است. اگر تعداد نارنگی ها 8 تا بیشتر از پرتقال ها باشد . تعداد پر تقال ها چه قدر است؟ 

1) 6 2) 10 3) 12 4 ) 16


می توان نوست ، کدام است؟ o، 5 ، 3 ،7اختلاف بزرگ ترین و کوچک ترین عدد چهار رقمی که با ارقام

1) 10587 2) 10578 

3) 4480 4) 4473 

58 - در دو مربع چند زاوی راسته وجود دارد؟

1) 6 2) 8 3) 10 4) 16 

59- برای کدام ضرب نمی توان جمع نوشت؟

1 ) 0 × 9 2) 1 ×9 3 ) 9 × 1 4 ) 2 و 3 

60 – طول طنابی را 5 برش زدیم. اگر هرقسمت 8 متر باشد . طول طناب چند متر بوده است؟

1) 48 متر 2) 40 متر 3) 32 متر 4 ) 47 متر 

61 – در تقسیم عددی بر 4 ، کدام عدد نمی تواند باقیمانده این تقسیم باشد؟ 

1) 4 2 ) 3 3 ) 2 4 )1 

62 - دو برابر عدی را از 5 برابر همان عدد کم کردیم ، حاصل 123 شد . آن عدد کدام است ؟ 

1) 39 2 ) 40 

3 ) 41 4 ) 43 

63 - مجمو ع دو عدد 62 و تفاضل آن ها 14 است . حاصل ضرب آن دو عدد کدام است؟ 

1 ) 902 2) 868 

3) 768 4) 912 

64 –خارج قسمت تقسیم 343434 بر 34 کدام عدد است ؟

1) 101010 2) 100 1010 

3 ) 1010101 4)01010 11 

65-مجموع سه عدد زوج متوالی 54 است . عدد بزرگ تر کدام است؟ 

1 ) 14 2 ) 18 3 ) 20 4 ) 22 

66 – در هر متوازی الاضلاع قطر ها

1 ) برابرند 2) بر هم عمودند 

3 ) یک دیگر را نصف می کنند . 4 ) هر سه مورد 

67 - با 1200 تومان می توان 12 عدد مداد یا 2 مداد و 5 دفتر خرید . قیمت هر دفتر چند است ؟ 

1 ) 250 2 ) 200 3) 100 4) 150 

68 - اختلاف عدی از کوچک ترین عدد 5 رقمی 888 است . باقیمانده این عدد تقسیم بر 8 کدام است؟ 

1 ) صفر 2 ) 1 3) 2 4 ) 3 

69 - ضرب 15 × 3 برابر کدام عبارت زیر می باشد ؟ 

1)( 5× 3 ) +(10×3) 2 ) (5×3 ) ×3 

3 ) ( 5+10) ×3 4 ) همه ی موارد 

ریاضی

سوالات ریاضی پایه چهارم سال تحصیلی 1389

۱-عددهای زیر را با رقم بنویسید

 

 

چهار صدو هفت هزارو دویست و پنج (.....................)

نودو هشت هزارو سیصدو پنجاه و یک  (....................)

دویست هزارو پانزده  (.................)

شصت هزارو هفت صدو سی و دو  

(.................)

۲-اعداد زیر را با حروف بنویسید

.

۲۳۴۵۶۷............................................................

۴۰۵۲۰۸.............................................................

۹۰۰۰۱۲..............................................................

۸۰۳۰۲............................................................

۳-در عدد ۵۲۸۴۰۹  که یک عدد شش رقمی است. رقم صدگان و صدگان هزار آن را مشخص کنید.

رقم صدگان  (........)      

  رقم صدگان هزار     (........)   

 

۵-بزرگترین و کوچکترین عدد چهار رقمی را  با رقم های ۵ و ۰ و ۳ و۶  بنویسید.

بزرگترین (.................)        

  کوچکترین (.............)

 

 

۶-علامت >=< بگذارید.

۲۰۳۵۱۲     ۲۰۳۵۱۳                        ۹۲۸۵۱     ۱۲۳۰۵۱

۵۴۸۱۲     ۴۹۸۵۵                       ۲۰۰۰۰      ۲۰۰۰

۷-اعداد ۲۵۳۴۶۸   و ۲۴۸۷۵۳  و  ۳۵۸۲۰۰   و ۴۰۰۱۰۰  را از کوچک به بزرگ مرتب کنید

.

۸-به چه خط هایی نیم خط  و خط راست و پاره خط می گویند و نمونه ای از هر خط را بکشید

 

.

-9نقطه ای در ورقه خود گذاشته و آن را (م) بنامید و ازنقطه (م) شش نیم خط کشیده و آنها را نامگذاری نمایید

 

.

۱۰خطی را بکشید و آن را (س  م ) بنامید و روی آن نقطه ای را در نظر گرفته و آن را نیز ( ص ) بنامید و از نقطه (ص) ۴ نیم خط که خط (س   م) را قطع کند بکشید و آنها را نامکذاری نمایید

 

.

11-در جاهای خالی عدد مناسب بگذارید

.

= 310+(296-945)

 

=(۸۵۲-۱۰۵۴)-3521

 

 

۱۲-مجموع دانش آموزان کلاسهای اول و سوم و چهارم دبستان سعدی سلماس ۹۸ نفر می باشد . که از این تعداد ۳۱ نفر کلاس چهارم و ۳۸ نفر کلاس اول می باشد .حساب کنید دانش آموزان کلاس سوم چند نفر می باشد.

 

 

۱۳-مجموع پول سه نفر ۷۸۰۰۰ریال می باشد .اگر پول اولی ۲۴۰۰۰ریال و  دومی ۱۸۰۰۰ریال باشد پول نفر سوم چند ریال می باشد؟

۱۴-اختلاف بزرگترین عدد چهار رقمی و کوچکترین عدد پنج رقمی را بدست آورید.

۱۵-فاصله بین دوشهر سلماس تا ارومیه ۸۵ کیلو متر است . دوچرخه سواری در ساعت اول  کیلومتر و در ساعت دوم ۱۹ کیلو متر و در ساعت سوم ۱۵ کیلو متر از این راه را از سلماس به طرف ارومیه طی می کند . چند کیلومتر دیگر مانده تا به شهر ارومیه برسد؟

 

 

۱۶-تعداد دانش آموزان دبستان سعدی سلماس ۱۸۶ نفر می باشد. دبستان باقرالعلوم ۲۵ نفر دانش آموز بیشتر  دبستان سعدی دارد.حساب کنید دبستان باقرالعلوم چند نفر دانش آموز دارد؟ و این دودبستان  چند  دانش آموز دارند؟

 

 

۱۷- به نقطه برخورد دو نیم خط و نقطه مشترک آن ها ...............می گویند؟

 

۱۸-زاویه بزرگتر از زاویه راست را زاویه ................و زاویه کوچکتر از زاویه راست را زاویه.............می گویند؟

 

۱۹-برای تشخیص درست زاویه از وسیله ای به نام ..............استفاده می کنیم.

۲۰-  با استفاده از خط کش و پرگار زاویه ای تند کشیده و نیمساز آن را رسم کنید.

 

۲۱-پاسخ ضرب های زیر را به کمک جمع مانند مثال بدست آورید.

                ۲۴ =۶+۶+۶+۶               ۲۴=۴X۶

=۴X۳=                           ۴X۸ =                   ۷X۳

 

۲۲=در جاهای خالی عدد مناسب بنویسید.

۵×(......×۳) =(۵×۴)×۳            ......×.......=۸×۵            ......×.......=۱×۹

......×(۳۲×.....)= (۳×۳۲)×۲             

(۱۲×۲)×۸=۱۲×(.......×........)

 

 

 

۲۳-مانند نمونه تساوی را کامل کنید.                                 ۶×۷+۶×۲=۶×(۷+۲)

     =۵×(۴+۶)

     =(۸+۹)×۳

۲۴-برای ضرب ۶×۴  شکل بکشید

 

 

۲۵-هریک از ضرب های زیر را انجام داده و تقسیم نظیر آن را بنویسید.

 (                    )                   =۹×۸ 

   (                    )          ۴۲۶ ×....

۶۳=.....×۷ 

(                   )           ۶۴.......×=۸

26-حاصل هر یک از تقسیم های زیر را بدست آورید.

 ۴۸:4=          ۵۴:6 ۲۴:6 =      ۴۹:7=

 

 

۵ :0 =          18  : 3=       ۳۶:9=      ۳۶:9

۲۷-حاصل ضرب های زیر را بدست آورید

.

=۴۲ × ۶       = ۷ × ۶۲       = ۳  × ۱۴     = ۹ × ۶۸      = ۷ × ۳۴

۴ × ۱۲۳۴          = ۲ ×۲۲۳۳۴            = ۸× ۳۷۴۵         = ۵ × ۱۳۸۷

۲۸-اتوبوسی در راه تهران هرساعت ۶۵کیلو متر راه طی می کند این اتوبوس در پس از ۵ ساعت چند کیلو متر را طی کرده است؟

 

 

29-علی از کتابفروشی ۸ جلد دفتر خرید وقیمت هر یک از دفتر ها۶۵۰۰ ریال بود .علی بابت خرید دفترها چند ریال پول باید بپردازد؟

 

 

30-مدرسه راهنمایی  شهید سولدوزی  سلماس ۳ طبقه دارد که در هر طبقه ۸ کلاس ساخته شده است . اگر در هر کلاس ۳۰ دانش آموز مشغول به تحصیل باشد در این مدرسه چند نفر دانش آموز درس می خوانند؟

 

۳۱-وانت باری ۸ کیسه گندم ۸۰ کیلویی   و ۴ کیسه گندم ۵۰کیلویی بار حمل می کند . این وانت چند کیلو گرم بار حمل می کند؟

 

۳۲-۳۲-۹۵ کیلو متر راه طی می کند .این ماشین در ۶ ساعت چند کیلو متر راه طی خواهد کرد؟

 

 

۳۳- - حاصل هر یک از ضرب های زیر را بدست آورید.

۱۰۰×۵۶۸           =۱۰۰۰ × ۲۸۷۴           

= ۱۰ × ۱۰۰             = ۱۰۰ × ۳۲۰

۳۰۰ × ۲۴۵۱          = ۸۰ × ۶۵۲          

   = ۲۰۰۰×۲۳۴۵           =۵× ۲۸۱

۳۴-محصول سیب یک باغدار در سلماس ۵۰۰۰ کیلو گرم می باشد . اگر این باغدار سیب ها را کیلویی ۴۵۰۰ریال بفروشد چند ریال پول باید بگیرد؟

 

۳۵-وزن علی ۲۲ کیلو گرم می باشد.اگر وزن پدر علی از ۳ برابر وزن علی ۶ کیلو گرم بیشتر باشد .پدر علی چند کیلو گرم وزن دارد؟

۳۶-کلاس پنجم دبستان سعدی ۲۸ نفر دانش آموز دارد .اگر کل دانش آموزان دبستان از ۶ برابر این کلاس ۲۰ نفر کمتر باشد .این مدرسه چند نفر دانش آموز دارد؟

 

۳۷-برای ضرب  ۲×(۳×۵) یک مسئله بنویسید.

 

۳۸-کتابفروشی برای مغازه خود ۲۸۰ جلد دفتر فنری به قیمت هر دفتر ۴۵۰۰ ریال می خرد این کتابفروش از بابت دفتر ها چند ریال باید بپردازد؟

 

۳۹-باغداری در شهر سلماس ۵۰۰۰کیلو گرم سیب قرمز به قیمت۴۵۰۰ ریال و ۴۰۰۰کیلو گرم سیب زرد به قیمت ۲۰۰۰ریال فروخت .این باغدار از بابت فروش سیب های خود چند ریال دریافت کرده است؟

 

40-قیمت یک مداد در یک کتابفروشی ۱۲۰۰ریال می باشد و قیمت یک کتاب کمک درسی در این کتابفروشی از ۱۰ برابر قیمت یک مداد ۱۱۰۰ریال بیشتر است .قیمت کتاب کمک آموزشی چند ریال می باشد؟

۴۱-در یک اردوگاه ۴۳۵ چادر ۸ نفره بر پاشده است.ظرفیت این چادر ها چند نفر است؟۳۵۰۰نفر دانش آموز به این اردوگاه آمده اند .آیا چادر هایی که برپا شده است برای آن ها کافی است؟ چند چادر دیگر لازم است؟

۴۲-درخت هلویی در باغ پدر مهدی ۲۰۰ کیلو گرم هلو است .اگر بخواهد همه هلو ها را به قیمت کیلویی ۵۲۰۰ ریال بفروشد .چند ریال باید به او بپردازند؟

 

۴۳-در یک کار گروهی در کلاس چهارم دبستان سعدی علی مسئول خرید وسایل گروه خودشان شد و از نوشت افزار فروشی ۳۰برگ کاغذ به قیمت هر برگ ۱۰۰ریال و مقوا ۲برگ به قیمت ۳۰۰ ریال و چسب رازی ۴ عدد به قیمت ۱۵۰۰ ریال و کاغذ رنگی ۱۲عدد به قیمت ۵۰۰ ریال خرید. علی برای خرید این وسایل چند ریال باید بپردازد؟

 

۴۴-مجموع پول های حسن و حسین و محسن ۷۸۰۰۰ریال می باشد .اگر حسن ۲۲۰۰۰ ریال داشته باشد و حسین ۲برابر حسن پول داشته باشد . محسن  چند ریال پول دارد؟

 

۴۵-محصول خرمای یک نخل در جهرم ۳۰۰ کیلو گرم می باشد .قیمت محصول این درخت  از قرار کیلویی ۴۲۰ تومان چقدر می شود؟

 

۴۶-دو خط که زاویه بین آنها راست باشد دو خط .................می نامند؟

۴۷-دوخط متقاطع چگونه بر هم عمود می شوند؟

۴۸- خطی به اندازه ۴ سانتی متر بصورت افقی کشیده وآن را (د-م) بنامید.در فاصله دو سانتی متر در بالای آن نقطه ای گذاشته و آن را (ز) بنامیدو از آن نقطه خطی عمود بر خط (د-م) بکشید.

 

۴۹-خط عمود مصف چه نوع خطی است؟

۵۰-خطی به اندازه ۳ سانتی متر کشیده و عمود منصف آن را رسم کنید؟

۵۱-یک پاره خط چند تا عمود منصف می تواند داشته باشد؟

 

۵۲-ضرب های زیر را انجام دهید.

                           

=۵۲×۱۲۳       =۲۸×۶۳             =۲۳×۸۴        =۴۵۸×۲۴۳۵

=۴۳×۷۸۵       =۳۴×۲۵۸            =۳۴×۷۵۳        =۶۹×۱۲۸

=۱۲۵×۳۲۶      =۱۵۰×۴۲۶          =۲۳۰×۱۵۹  

              

۵۳-صدا در هر ثانیه مسافتی در حدود ۳۴۰ متر طی می کند. در ۱۵ثانیه چه مسافتی را طی می کند؟

 

۵۴-قلب یک کودک در هر دقیقه ۱۱۵ بار می زند. قلب او در هر ساعت چند بار می زند؟

 

۵۵-محصول گندم یک کشاورز سلماسی ۶۸ کیسه ۲۷ کیلو گرمی است. او چند کیلو گرم برداشت کرده است؟

 

۵۶-زمین در مسیر خود به دور خورشید، در هر ثانیه ۳۰ کیلو متر طی می کند. در ۲۵ ثانیه زمین چند کیلو متر طی می کند؟

 

۵۷-خطی که بر پاره خطی عمود باشد و آن را به دو قسمت مساوی تقسیم کند ...............نامیده می شود.

 

۵۸-از یک نقطه روی یک خط چند خط عمود بر هم می توان رسم کرد؟

-یک خط   -دوخط   -سه خط       -نمی توان خط عمود رسم کرد

 

۵۹-محمد ۲۸ کیلو گرم وزن دارد .اگر پدرش از ۳ برابر وزن او ۵ کیلو گرم کمتر باشد . پدر محمد چند کیلو وزن دارد؟

 

۶۰-ماشینی ۵۰ گونی برنج ۱۰ کیلو گرمی و همچنین ۴۰کیسه ماکارونی ۱۲ کیلو گرمی را حمل می کند .بار این ماشین چند کیلو گرم است.

 

۶۱-در باغی ۴۵۰کیلو هلو به قیمت کیلویی ۱۲۰ تومان و همچنین۷۴۰ کیلو گلابی به قیمت کیلویی ۱۵۰تومان فروخته شد .صاحب باغ چند تومان پول دریافت کرده است.


 

۶۲-قیمت یک دفتری فانتزی معمولی ۶۰۰تومان است و قیمت یک دفتر فنر دار ۲۰۰برگ فانتزی از ۶ برابر قیمت دفتر اولی ۲۰۰ تومان کمتر می باشد. قیمت دفتر فنردار فانتزی چند تومان است؟

 

۶۳-محصول زرد آلوی یک کشاورز در آذربایجان غربی ۵۸۴ کیلو می باشد. قیمت محصول زرد آلو از قرار کیلویی ۴۰۶ تومان چقدر می شود؟

 

۶۴-هر مثلثی که یک زاویه قائمه داشته باشد چه نامیده می شود؟

1-متساوی الاض    2 -قائم الزاویه     3  -متساوی الساقین

 

۶۵-دو خطی را که فاصله آنها در تمام نقاط یکسان باشد چه نامیده می شود؟

1-دو خط متقاطع                2  -دو خط موازی                   3 -دو خط عمود بر هم

۶۶-به هر چهار ضلعی که فقط دو ضلع موازی داشته باشد چه می گویند؟

1-مربع                  2- متوازی الاضلاع             3- ذوزنقه

۶۷-در مثلث قائم الزاویه به ضلع رو به روی زاویه قائمه ................. می گویند.

 

۶۸-هر مثلثی که یک زاویه آن راست (قائمه ) باشد مثلث................... نامیده می شود.

۶۹-به هر چهر ضلعی که فقط دو ضلع آن با هم موازی باشند ......................می نامند.

 

۷۰-وتر ضلع روبه روی زاویه قائمه در مثلث .......................می باشد.

۷۱-یک خط بکشید و در بالای آن در فاصله ۳ سانتی متری نقطه ای گذاشته و از این نقطه خطی به موازی خط کشیده شده بکشید.

 

۷۲-یک مثلث قائمه بکشید که اندازه ضلعهای زاویه قائمه آن ۳ و ۴سانتی متر باشد .وتر آن را رسم کرده و بنویسید وتر آن چند سانتی متر است؟

۷۳-ذوزنقه ای رسم کنید که طول دو ضلع موازی آن ۳ و ۴ سانتی متر باشد.

۷۴-ذوزنقه ای رسم کنید که یکی از زاویه های آن قائمه باشد.

۷۵-برای عبارت زیر یک مسئله بنویسید.          =۶×(۴×۳)

 

 

 

76-ضرب و تقسیمهای زیر را انجام دهید.

 

۶۳=۷×.....                   ۵۶= ۸ × .....         

     ۷۲ = ۹×.....             ۴۸ = ......×۶

  .....=۷ : ۶۳                    ......=۸:۵۶             

   .....=۹ : ۷۲              ......=۶ : ۴۸

 

 

۷۷- با توجه به درستی تقسیم در جاهای خالی عدد مناسب بنویسید.

۱۲۳=۳+(۱۲×۱۰)

-خارج قسمت:............-مقسوم:................-باقی مانده:...............

-مقسوم علیه:...............

 

۷۸-اگر مقسوم و مقسوم علیه تقسیمی را ۴ برابر کنیم مقدار خارج قسمت آن چه تغییری می کند؟

1-تغییر نمی کند          2-۲ برابر می شود      3-نصف می شود

 

۷۹-اگر بخواهیم ۶ بسته ۱۲ تایی مداد را بین ۸ نفر بطور مساوی تقسیم کنیم به هر نفر چند مداد می رسد؟

 

۸۰-اگر مقسوم علیه تقسیمی ۵ باشد کدام یک از اعداد زیر نمی تواند باقی مانده آن تقسیم باشد؟

الف: ۳             ب:  ۲              ج: ۱               د: ۶

۸۱-اگر ۷۵ دفتر را بخواهیم به دسته های ۵ تایی تقسیم کنیم چند دسته می شود؟

 

۸۲-اگر ۹۸ شاخه گل را به ۲ دسته مساوی تقسیم کنیم هر دسته .............ده تایی و .........یکی می شود.

 

۸۳-در تقسیم همیشه باقی مانده ................مقسوم علیه می باشد.

۸۴-قیمت ۸ کیلو گرم پرتقال ۵۶۰۰۰ ریال می باشد قیمت هر کیلو پرتقال چند ریال است؟

 

۸۵-   ۵۷ نفر از دانش آموزان دبستان سعدی به اردو رفتند اگر بخواهند برای هر ۸ نفر یک چادر تهیه کنند حداقل چند چادر برای آنها لازم می باشد؟

 

۸۶-محمد مطالعه کتاب داستانی را که ۵۶ صفحه داشت در یک هفته تمام کرد او در هر روز چند صفحه از کتاب را خوانده است؟

۸۷-یک اتومبیل در مدت ۶ ساعت ۵۱۰ کیلو متر راه طی می کند . این ماشین در هر ساعت چند کیلومتر راه طی می کند؟

۸۸-باغداری در سلماس ۱۲۶۵ کیلو گرم سیب را در جعبه های ۲۳کیلو گرمی بسته بندی کرد .او چند جعبه سیب خریده است؟

 

۸۹-مسافت سلماس تهران ۸۲۵ کیلو متر است اتوبوسی این مسافت را در ۱۱ ساعت طی می کند این اتوبوس در هر ساعت چند کیلو متر راه طی کرده است؟

 

۹۰-یک خراط گیلانی روزی ۷ گلدان چوبی می تراشد. برای تراشیدن۵۶ گلدان چند روز باید کار کرد؟


 نمونه سوال  ریاضی

صحیح یا غلط بودن جملات را با علامت ( × )مشخص کنید

فاصله دوخط موازی برابراست بافاصله یک نقطه ازیک خط تاخط دیگر  ص 

 

دوخط که زاویه بین آنها راست باشد دوخط عمودمنصف است               O   

هرچهارضلعی که فقط دوضلع هم اندازه داشته باشد ذوزنقه است             O         

                      

«درجای خالی کلمه مناسب بنوسیید»

برای رسم یک خط راست کافی است...........ازآن راداشته باشیم.

نیم خطی که زاویه۸ رابه دوقسمت مساوی تقسیم کند.........می گویند.

آخرین رقم سمت چپ عددی درمرتبه ی دهگان هزارقراردارد. این عدد......رقمی است

 

«پاسخ درست راباعلامت (  × )مشخص کنید

 

اگراندازه ضلع های زاویه رابیشترکنیم زاویه چه تعییری می کند

زاویه بزرگترمی شود O     زاویه تغییرنمی کند O    زاویه کوچکترمی شود O   همه موارد O

برای کدام یک ازضرب های زیرنمی توان تساوی جمع نوشت؟

 

           ۳×۲ O       ۳×۱ O         ۲×۶  O          ۸×۴O

کدام عددزیرکوچکتراست؟

 

   ۷۸۵۴۹۶ O     ۸۹۴۶۷۷ O     ۴۶۸۹۷۵  O      ۴۶۸۹۸۵  O

 درکدام یک ازخطهای زیرعمودمنصف رامی توان رسم کرد؟

خط راست O          نیم خط O        پاره خط O            خط شکسته O

درشکل زیرچند ذوزنقه می بینید؟

       ۲  O        ۴ O       ۵ O       ۶ O

«در  جاهای خالی  رابا علامت ( <=> ) بگذارید»

زاویه حاده O زاویه تند             زاویه قائمه O زاویه راست         زاویه قائمه Oزاویه باز

                               ۷۰۱۱۴ ○۷۱۰۱۴         

 

 

به سوالات زیر پاسخ دهید                                               

عددهای زیررابا رقم وحروف بنوسیید

هفتصد وهفتاد هزاروهفت .................................................................

..........................................................................................۵۷۰۸۳   

حاصل عبارت های زیررابه دست آورید.

۱۹۳-(۶۰-۴                                 ۴۸۷-(۲۵۰+۸۲)=

 

برای ضرب زیرشکل بکشید وتساوی را کامل کنید.

    (۲+۳)× 4                                                                                       

 

 

 

محصول پرتقال دریک باغ درمازندران   ۸۵۳   کیلواست اگرقیمت پرتقال دراین باغ ازقراری کیلویی

 ۴۰۰   تومان باشد درآمد این باغ چقدربوده است؟

 

 

 

یک ماهیگیربابلسری درهفته ی گذشته    ۳۸۷   ماهی سفید       ۲۹۴   ماهی کپورو    ۵۳۸ ماهی کفال صید کرده است. تعدادماهی های صید شده چندتا بوده است؟

 

 

ضرب های زیرراانجام دهید

5× ۶۸                                                       

               ۱۰۰۰× 69          = ۴۰۰× 748         ۲۰۵×۳۴۵

-------          ----------                -------------

 

باارقام(   ۲۵۰۷ )بزرگترین وکوچکترین عدد چهاررقمی را بنوسیید سپس اختلاف آن رابه دست آورید.

 

 

موفق باشید

del.icio.us  digg  newsvine  furl  Y!  smarking  segnalo