X
تبلیغات
زولا

سوالات جغرافیا4

پنج‌شنبه 30 اردیبهشت 1389 ساعت 06:58

نمونه سولات جغرافیا

 

۱-کدام یک از دانش های زیر به ا کمک می کند تا از چگونگی زندگی مردم در مکان های مختلف آگاه شویم؟

 

-تاریخ                           -جغرافیا                   -مدنی                 -علوم

 

۲-دانش جغرافیا چه کمکی به ما می کند؟

 

۳-چه وسایلی در یادگیری جغرافیا به ما کمک می کند؟

 

۴-هر جسمی که مانند توپ باشد.....................می گویند.

 

۵-کره زمین چیست؟

 

۶-در روی کره جغرافیای رنگ های آبی نشانه چیست؟

 

۷-یکی از وسایل یادگیری جغرافیا .................می باشد که شبیه کره ی زمین است.

 

۸-شکلی که زمین یا قسمتی از آن را نشان دهد چه نامیده می شود؟

 

الف)کره جغرافیایی             ب)نقشه              ج) راهنمای نقشه             

 

۹-معنی هر رنگ یا هر نشانه را که در پایین نقشه نوشته می شود چه می نامند؟

 

الف)جهت نقشه                  ب)علامتهای نقشه                    ج)راهنمای نقشه

 

۱۰-برای استفاده از نقشه باید اول به کدام قسمت آن توجه کنیم؟

 

۱۱-راهنمای نقشه چیست و چه کمکی به ما می کند؟

 

۱۲-خورشید هر روز صبح ازجهت ..............طلوع و در پایان روز در جهت ................غروب می کند و اگر ما در یک صبح آفتابی طوری بایستیم که دست راست ما به طرف................و دست چپ ما به طرف ...............باشد در آن صورت روبروی ما ...................و پشت سر ما ....................خواهد بود.

 

۱۳-چهار جهت اصلی .................و...............و....................و.................نام دارند.

 

۱۴-چهار جهت فرعی ............و.............و.............و.............می باشند.

 

۱۵-بین دو جهت  شمال و مشرق کدام جهت فرعی قرار دارد؟

 

۱۶-جهت فرعی جنوب غربی بین کدام دو جهت اصلی قرار دتارد؟

 

۱۷-به بالا ترین نقطه در روی کره زمین..................و به پایین ترین نقطه ی زمین ................می گویند.

 

۱۸-در نقشه همیشه ...............در بالا و ..............در پایین و.............در سمت راست و ............در سمت چپ قرار دارد؟

 

۱۹-قطب نما چه نوع وسیله ای می باشد؟

 

۲۰-نوک عقربه قطب نما همیشه در امتداد ..............و ................قرار دارد.

 

۲۱-خورشید هر روز صبح ار کدام جهت طلوع می کند؟

 

الف)شمال                ب)مغرب              ج)جنوب               د)مشرق

 

۲۲-بین دو جهت اصلی مشرق و جنوب کدام جهت فرعی قرار دارد؟

 

الف) شمال غربی           ب) جنوب غربی              ج)شمال شرقی        د)جنوب شرقی

 

۲۳-جهت فرعی شمال غربی بین کدام دو جهت اصلی قرار دارد؟

 

الف) شمال و مغرب        ب)شمال و مشرق           ج)جنوب و مغرب        د)جنوب و مشرق

 

۲۴-اگر طوری بایستیم که روبروی ما مشرق باشد در آن صورت پشت سر ما کدام جهت خواهد بود؟

 

الف)شمال               ب)جنوب               ج) مشرق                د)مغرب

 

۲۵-بین دو جهت فرعی جنوب غربی و جنوب شرقی کدام جهت اصلی قرار دارد؟

 

الف)شمال            ب)جنوب            ج)مغرب              د)مشرق

 

۲۶-خورشید در پایان روز از کدام سمت غروب می کند؟

 

الف) مشرق                 ب) مغرب          ج)شمال             د) جنوب

 

۲۷-وسیله ای که جهت قطب شما و جنوب را به ما نشان می دهد ..................نامیده می شود.

 

۲۸-جملات صحیح و غلط را مشخص کنید.

 

-بین مغرب و شمال جهت فرعی شمال غربی قرار دارد.    ص         غ

 

-بین جنوب و مشرق جهت فرعی شمال شرقی قرار دارد.  ص         غ

 

-بین شمال و مشرق جهت فرعی جنوب غربی قرار دارد.    ص        غ

 

-بین جنوب و مغرب جهت فرعی جنوب غربی قرار دارد.     ص       غ

 

-بین جهت های شمال شرقی و شمال غربی جهت اصلی شمال قرار دارد.   ص        غ

 

-بین جهت های جنوب غربی و جنوب شرقی جهت اصلی جنوب قرار دارد.    ص         غ

 

۲۹-به بالاترین نقطه کوه چه می گویند؟

 

۳۰-رشته کوه چیست؟

 

۳۱-ناهمواری چیست؟

 

۳۲-در نقشه رنگ قهوه ای پررنگ نشانه چیست؟

 

۳۳-دو رشته گوه مهم  ایران را نام ببرید؟

 

۳۴-کوهپایه را تعریف کنید؟

 

۳۵-رشته کوه شمال ایران چه نام دارد؟

 

۳۶-بلند ترین قله رشته کوههای شمال ایران چه نام دارد؟

 

۳۷-بلندترین قله های رشته کوههای مغرب ایران چه نام دارد؟

 

۳۸-چرا به کوههای زاگرس رشته کوه می گویند؟

 

۳۹-رشته کوههای شمال ایران با رشته کوههای مغرب ایران چه تفاوتی دارند؟

 

۴۰-بلند ترین قله ایران چه نام دارد؟

 

الف)سبلان               ب)دنا                ج)البرز             د)دماوند

 

۴۱-به بلند ترین نقطه کوه می گویند.

 

الف)کوهپایه               ب) دامنه کوه             ج)قله             د)رشته کوه

 

۴۲-به زمین های پای کوه می گویند.

 

الف)کوهپایه               ب) دامنه کوه             ج)قله             د)رشته کوه

 

۴۳-به کوههای که مانند زنجیر به هم چسبیده اند می گویند.

 

الف)کوهپایه               ب) دامنه کوه             ج)قله             د)رشته کوه

 

۴۴-رشته کوهی که در شمال ایران قرار دارد چه نام دارد؟

 

الف)زاگرس               ب)دماوند               ج)سهند             د)البرز

 

۴۵-رشته کوه زاگرس در کدام سمت ایران قرار دارد؟

 

الف)شمال           ب)جنوب غربی و مشرق            ج) مشرق        د)مغرب و جنوب غربی

 

۴۶-در نقشه دریای خزر در کوهپایه های کدام رشته کوه قرار دارد.

 

الف)سهند                 ب)زاگرس                 ج)البرز               د)دماوند

 

۴۷-جملات صحیح و غلط را مشخص کنید.

 

-بلند ترین قله ایران در مغرب و جنوب غربی ایران قرار دارد.  ص         غ

 

-رشته کوه البرز در شمال ایران قرار دارد.   ص      غ

 

-بلند ترین قله رشته کوه البرز دنا نام دارد.    ص       غ

 

-به بلند ترین نقطه کوه دامنه کوه می گویند.   ص       غ

 

-رشته کوههای زاگرس در مغرب و جنوب غربی ایران قرار دارد.  ص      غ

 

-رنگ قهوه ای در نقشه جای دریا ها را نشان می دهد.  ص       غ

 

-بلند ترین قله ایران دماوند نام دارد.  ص       غ

 

-سرزمین های پست کنار کوهها برای زندگی انسان مناسب است.   ص       غ

 

-شهر تهران در کوهپایه جنوبی رشته کوههای البرز قرار دارد.   ص      غ

 

 

 سوالات جغرافیا

لف: پاسخ درست را با علامتمشخص کنید.3نمره

 

1ـ خورشید از کدام طرف غروب می کند ؟

 

شمال  c           مغرب  c                     مشرق         جنوب  c

 

2ـ به کمک چه دانشی می توانیم محیط زندگی خود و دیگران را بشناسیم؟

 

جغرافیا     c              تاریخ      c             دینی    c           مدنی  c

 

3ـ در گوشه ای از نقشه معنی رنگ ها و علامت های نقشه را می نویسند ، به آن چه

 

می گویند؟

 

جهت های نقشه      c             ناهمواری  های نقشه     c                      

 

    راهنمای نقشه   c                  حاشیه ی نقشه    c 

 

4ـ رنگ آبی در نقشه نشانه ی چیست؟

 

کوه      c            آب ها     c       جنگل   c                صحرا    c 

 

5ـ به کوه هایی مانند زنجیر به هم متصل شده اند.  چه می گویند ؟

 

ناهمواری     c            کوهپایه     c        رشته کوه    c          قله    c 

 

6ـ رشته کوه شمال ایران کدام است ؟

 

زاگرس    c            الـــبرز     c            دماوند    c             تفتان    c 

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

ب: جاهای خالی را با کلمات مناسب کامل کنید.  2نمره

 

1ـ شکلی که زمین یا قسمتی از آن را نشان می دهد   .........................................................است.

 

2ـ به پستی و بلندی های زمین ......................................... می گویند.

 

3ـ به زمین های صاف و هموار..............................................می گویند.

 

4ـ وقتی از به هم پیوستن جویبار ها ................................ تشکیل می شود.

 

 

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

د: صحیح یا غلط بودن عبارات زیررا باعلامت ×مشخص کنید. 2نمره

 

1ـ وقتی از آسمان به زمین نگاه می کنیم ، خانه ها  کوچک دیده می شوند .         

 

   صحیح   c                        غلطc

 

2ـ خاک دشت کویر برای کشاورزی مناسب است.                                                      

 

   صحیح   c                        غلط c

 

3ـ کوهپایه ،بالاترین نقطه ی کوه است.                                                                      

 

   صحیح   c                        غلط c

 

4ـ « دماوند » بلندترین  قله ی ،رشته کوه زاگرس است .                                           

 

   صحیح   c                        غلط c

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

ه: به سؤالات زیر پاسخ دهید.

 

1ـ چهار مورد از وسایل آموزش و یادگیری جغرافیا را نام ببرید ؟1نمره

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2ـ مرکز استان های داده شده را بنویسید؟2 نمره

 

·         سنندج  ( ................................... )                     

 

·            گلستان  ( ................................... )

 

·         کرمان  ( ................................... )                    

 

·         خوزستان  ( ................................... )

 

 

 

 

 

3ـ ازقطب نما چه استفاده ای می کنیم؟1نمره

 

 

 

 

 

4ـ دو کوه داخلی ایران را نام ببرید؟1نمره

 

 

 

 

 

5 ـ رنگ « قهوه ای پررنگ » در نقشه نشانه ی چیست؟1 نمره

 

 

 

 

 

6 ـ از جلگه های شمال ایران فقط دو جلگه را نام ببرید ؟ 1نمره

 

 

 

 

 

ی: مفاهیم زیر راتعریف کنید.2نمره

آبرفت    

 

 

کوهپایه  

 

 

    21-برای استفاده از نقشه باید به .......................... توجه کرد.

 

الف-کتاب جغرافیا      ب- کره زمین       ج- راهنمای نقشه      د-هیچکدام

 

22-کدام یک از جهات زیر اصلی نیست؟

 

الف-جنوب        ب-جنوب شرقی         ج- مشرق                       د- شمال

 

23-به پستی ها و بلندیهای زمین ...................میگویند.

 

الف-رشته کوه      ب- قله                    ج- دشت                      د- ناهمواری

 

-24- رشته کوه زاگرس در ................ایران قرار دارد.

 

الف-شمال      ب- شمال غربی         ج- شمال شرقی                 د- مغرب

 

-25- بلندترین قله ایران ........................نام دارد.

 

الف- سبلان  ب- الوند                     ج- دماوند                             د- زردکوه

 

-26- به شن، ماسه ، گل ولایی که رودها به همرا ه میبرند.................میگویند.

 

الف-آبرفت         ب-  جلگه                    ج- جویبار                   د-هیچکدام

 

27- وقتی که هوا روبه گرمی میگذارد دامپروران گله ها ی خود را به جاهای..............و......... می برند.

 

الف-سردسیر –ییلاق   ب-سردسیر –قشلاق      ج- گرمسیر-ییلاق                  د-گرمسیر –قشلاق

 

28-  در نقشه جهت شمال در سمت ..........قرار دارد.

 

الف-پایین               ب-راست            ج- چپ              د- بالا

 

-29- کوچکترین ناحیه آب و هوایی ایران.............نام دارد.

 

الف- خزری  ب- ناحیه گرم و خشک    ج-  کوهستانی           د- هیچکدام

 

30- کدام جلگه در کناردر یای خزر قرار دارد؟

 

 الف- گرگان    ب- خوزستان    ج-گیلان                د- الف و ج درست است

 

-مراکز استانها را بنویسید.

 

 هرمزگان (    ) لرستان(       گیلان(     ) یزد(     )   

           

--بالاترین نقطه روی کره زمین ..................... نام دارد.          

           

--بالاترین نقطه کوه را ........................... می گویند.

 

           

--زمین های پایه کوه ............................ نام دارد.

 

           

--از جاری شدن آب بر روی زمین، ................. پدید می آید.

 

           

--یکی از راههای محیط زندگی خود و دیگران مطالعه ی ...... است.

 

           

--هر جسمی که مانند توپ باشد، ............... نامیده می شود.       

 

--به بلندی های زمین ناهمواری می گویند.           ص            غ

 

           

--بلندترین قله رشته کوه البرز دنا نام دارد.              ص        غ 

 

--به کوههایی که مانند زنجیر به هم متصل باشند رشته کوه گویند.           ص            11     

--از به هم پیوستن جویبارها رود تشکیل می شود.                              ص           غ         

 

--پهناورترین جلگه ایران گرگان است.                                      ص            غ  

 

--قطب نما چیست؟           

 

--نقشه چیست؟                

 

--جلگه چگونه به وجود می آید؟       

           

 

--آبرفت چیست؟  

           

 --جهت فرعی را نام ببرید؟            

 

--آب و هوای شهر یزد چگونه است؟ 

           

--

 

نواحی آب و هوایی ایران را نام ببرید؟           

           

--سه مورد از وسایل یادگیری جغرافیا را نام ببرید؟      

 

--دو رشته کوه معروف ایران را نام ببرید؟     

           

--دو مورد از جلگه های ایران را نام ببرید؟    

           

--دو قله معروف در مغرب و جنوب غربی ایران را نام ببرید؟     

 

جغرافیا

گزینه های صحیح را با علامت ( ضربدر ) مشخص کنید .

 

           

راه شناخت محیط زندگی خود و دیگران مطالعه .......... است .

 الف) مطالعه تاریخ  o      ب) مطالعه جغرافیo  ج ) مطالعه فارسی o                  

           

بلندترین قله ایران چه نام دارد ؟

الف) دماوند o    ب) دناo           ج ) شیرکوه o          

           

پهناورترین جلگه ایران ....... است .

الف) گیلان o  ب) مازندران o   ج ) خوزستان o         

           

در کدام شهر همه ماههای سال باران می بارد ؟

الف) شهر کرد o  ب) انزلی o   ج ) یزد o     

           

بزرگترین دریاچه داخلی ایران ......... نام دارد .  

الف) ارومیه o  ب) بختگان o   ج ) نمک o    

           

راه آهن سراسری ایران در شمال به بندر ....... وصل می شود .

 الف) انزلی o  ب) بوشهر o        ج ) ترکمن o          

در جاهای خالی کلمات مناسب قرار دهید .      

از بهم پیوستن جویبارها .......................... تشکیل می شود .    

           

وسیله ای که قطبها را نشان می دهد ........................ نام دارد .             

بالاترین نقطه کوه را ................................. می گویند .         

دریای خزر از نظر وجود ماهی ................................ معروف است .  

رود ............................... از شهر اهواز می گذرد .

 

پاسخ مناسب را علامت بزنید . 

           

به کوههایی که مانند زنجیر به هم متصل باشند رشته کوه می گویند . ص o  غo       

           

شهر کرد در ناحیه گرم و خشک قرار دارد . ص o  غo            

           

بزرگترین جزیره ایران در خلیج فارس قشم نام دارد . ص o  غo              0         

بیشترین نواحی ایران در ناحیه معتدل خزری قرار دارند . ص o  غo        

           

حمل و نقل با کشتی ها بسیار ارزان است . ص o  50

 

مراکز را به استان خود وصل کنید . 

شیراز         فارس

خرم آباد          لرستان      

مرکزی        اراک

هرمزگان   بندرعباس

 

به سوالات زیر پاسخ دهید .

           

چهار وسیله یادگیری جغرافی را نام ببرید .

           

جهت های فرعی را بنویسید .

 

           

راهنمای نقشه چیست ؟

 

           

چرا خاک بعضی دشت ها برای کشاورزی مناسب نیست ؟         

به چه ماههایی خشک می گویند                   

دو بندر بازرگانی ایران را نام ببرید .

 

           

اسکله چیست ؟    

           

دو دلیل ساختن سد را بنویسید .

 

                       

صادرات چیست ؟

 

           

وسایل حمل و نقل چیست ؟

 

           

           

تفاوت فرودگاه بین المللی با فرودگاه داخلی چیست ؟

 

           

انواع راه ها را نام ببرید ؟

 

الف: پاسخ درست را با علامت × مشخص کنید.3نمره 

1ـ خورشید از کدام طرف غروب می کند ؟
 

شمال مغرب مشرق جنوب
 

2ـ به کمک چه دانشی می توانیم محیط زندگی خود و دیگران را بشناسیم؟
 

جغرافیا تاریخ دینی مدنی
 

3ـ در گوشه ای از نقشه معنی رنگ ها و علامت های نقشه را می نویسند ، به آن چه می گویند؟
 

جهت های نقشه ناهمواری های نقشه راهنمای نقشه حاشیه ی نقشه
 

4ـ رنگ آبی در نقشه نشانه ی چیست؟

کوه آب ها جنگل صحرا
 

5ـ به کوه هایی مانند زنجیر به هم متصل شده اند. چه می گویند ؟
 

ناهمواری کوهپایه رشته کوه قله
 

6ـ رشته کوه شمال ایران کدام است ؟
 

زاگرس الـــبرز دماوند تفتان
 

ب: جاهای خالی را با کلمات مناسب کامل کنید. 2نمره
 

1ـ شکلی که زمین یا قسمتی از آن را نشان می دهد .........................................................است.
 

2ـ به پستی و بلندی های زمین ......................................... می گویند.
 

3ـ به زمین های صاف و هموار..............................................می گویند.
 

4ـ وقتی از به هم پیوستن جویبار ها ................................ تشکیل می شود.
 د: صحیح یا غلط بودن عبارات زیررا باعلامت × مشخص کنید. 2نمر
 

1 ـ وقتی از آسمان به زمین نگاه می کنیم ، خانه ها کوچک دیده می شوند . صحیح غلط
 

2ـ خاک دشت کویر برای کشاورزی مناسب است. صحیح غلط
 

3ـ کوهپایه ،بالاترین نقطه ی کوه است. صحیح غلط
 

4ـ « دماوند » بلندترین قله ی ،رشته کوه زاگرس است . صحیح غلط
 

ه: به سؤالات زیر پاسخ دهید.

1ـ چهار مورد از وسایل آموزش و یادگیری جغرافیا را نام ببرید ؟1نمره
 

2ـ مرکز استان های داده شده را بنویسید؟2 نمره
 

سنندج ( ................................... )• گلستان ( ................................... )
 

کرمان ( ................................... ) • خوزستان ( ................................... )
 

3ـ ازقطب نما چه استفاده ای می کنیم؟1نمره
 

4ـ دو کوه داخلی ایران را نام ببرید؟1نمره
 

5 ـ رنگ « قهوه ای پررنگ » در نقشه نشانه ی چیست؟1 نمره
 

6 ـ از جلگه های شمال ایران فقط دو جلگه را نام ببرید ؟ 1نمره
 

ی: مفاهیم زیر راتعریف کنید.2نمره

آبرفت :

کوهپایه :

به نام خدا سوالات جغرافیا چهارم ابتدایی 

1-به زمین های پایین کوه .................................. می گویند. 2
 

2-به رشته کوه.................. در شمال ایرانو رشته کوه.............در مغرب وجنوب غربی ایران قرار دارد

3 -بزرگترین و شورترین دریاچه ی داخلی ایران............... نام دارد.
 

4-طولانی ترین رود ایران......................و کوتاهترین رودایران....................نام دارد.
 

5 پهناورترین جلگه ایران چه نام دارد؟ 1- جلگه گرگان 2- جلگه گیلان 3- جلگه خوزستان
 6-جغرافیا چه نوع دانشی است؟

7-وسایل یادگیری جغرافیا چه نوع دانشی است؟
 

8-نقشه چیست

9-جهت های اصلی وفرعی را روی نمودار مشخص کنید؟
 


10-
دو قله بلند زاگرس زا نام ببرید

11-
آبرفت چیست 

12-
انواع آب وهوای ایران را نام ببرید 

13-
چرا در کناره های دریای خزر جنگلهای انبوه روییده اند؟ 

14-
جزیره به چه جایی گفته می شود؟ 

15-
دریای خزر از چه لحاظ اهمیت دارد؟ 

17-
نام دو بندر نفتی در خلیج فارس و دریای عمان را بنویسید؟ 

18-
چرا آب همه ی رودها برای کشاورزی قابل استفاده نیست؟ 

19-
راهها ووسایل حمل ونقل به چند دسته تقسیم می شوند؟ نام ببرید 

20-
واردات یعنی چه؟ 

21-
فرودگاه بین المللی با فرودگاه داخلی چه تفاوت دارد؟

 


34 -
کدام یک ار وسایل یادگیری جغرافیا نیست؟ 

1 )
زیبابین 2 ) عکس و فیلم 

3)
کره ی جغرافیایی 4 ) رایانه و کتاب 

35 -
به شکلی که زمین یا قسمتی از آن را نشان می دهد را چه می گویند؟ 

1)
کره ی جغرافیایی 2) عکس 

3)
نقشه 4 ) راهنمای نقشه 

36 –
یه کوه هایی که مانند زنجیر به هم متصل شده اند ................................... می گویند. 

1)
رشته کوه 2) قله 3 ) زمین های پست 4 ) کوهپایه 

37 -
دو قله ی معروف رشته کوه زاگرس کدامند؟ 

1)
علم کوه - سبلان 2) سبلان – سهند 

3 )
زرد کوه - دنا 4 ) دماوند – دنا 

38 -
کدامیک از جاری شدن آب بر روی زمین به وجود می آید ؟ 

1)
آبرفت 2 ) جویبار 3 ) جلگه 4 ) دشت 

39 –
پهناور ترین جلگه ی ایران چه نام دارد ؟ 

1)
جلگه ی مغان 2) جلگه ی گرگان 

3 )
جلگه گیلان 4 ) جلگه خوزستان 

40 –
با تو جه به میزان دما و متوسط بارش در شهر یزد می توان گفت که آب و هوای شهر یزد.................................. است . 

1)
گرم و خشک 2) معتدل خزری 

3 )
کوهستانی 4 ) معتدل کوهستانی 

41 –
بلند ترین قله ی ایران چه نام دارد ؟ 

1)
دماوند 2) علم کو ه 3 ) دنا 4 ) سبلان 

42 -
در قطب نما ، شمال و جنوب زمین را به ترتیب با کدام علامت ها نشان می دهند؟

1)
هیچکدام N- S ( 3 M –E (2 S SN-NM 

43-
جهت حرکت کره زمین از سمت .......... به ............... است ؟

1)
غرب – شرق 2) شرق – غرب 

3 )
شمال – جنوب 4 ) شمال – غرب 

44
دریاچه ی هامون در کدام استان ایران قرار دارد؟

1)
سیستان و بلوچستان 2) اصفهان 3 ) خوزستان 4 ) اردبیل 

جغرافی

از جاری شدن آب روی زمین ، جویبار به وجود می آید ص غ 

بخش مهمی از صادرات کشور ما از طریق راه های هوایی صورت می گیرد

ص غ 

دستور کار ب: پاسخ درست هر سال را با علامت مشخص کنید .1-
به پستی و بلندی های زمین چه می گویند؟ الف) قله ب) ناهمواری ج) کویر د) دشت

2-
شور ترین دریاچه داخلی ایران چه نام دارد؟ الف) دریاچه ی نمک ب) دریاچه بختگان 

ج) دریاچه ارومیه د) دریاچه طشک3-
طولانی ترین رود ایران چه نام دارد؟ الف) کارون ب) سفید رود ج) رود چالوس د) رود جاجرود 4-
کدام بندر در کنار دریای خزر می باشد؟الف) بندر ترکمن ب) بندر نوشهر ج) بندر فریدونکنار د) هر سه مورد دستور کار ج: در جاهای خالی کلمات مناسب بنویسید .1-
به شکلی که زمین یا قسمتی ازآن را نشان می دهد ......................... می گویند. 2-
وقتی هوا رو به گرمی می گذارد ، عشایر دام های خود را به جا های سرد تر یا ......... می برند. 3-
برای ذخیره کردن آب ، روی رود ها ......................... می بندند. 4-
به خرید و فروش در داخل کشور یا با کشور های دیگر را .......................... می گویند. 5-
شهر ................ یکی از محل های مهم اتصال راه های زمینی کشور است . دستور کار الف : به سوالات زیر پاسخ دهید .

1-
چه وسایلی در یادگیری جغرافیا به ما کمک می کند 4 تا را بنویسید .

2-
چهار جهت اصلی را بنویسید. 3-
دو جلگه ی شمال کشور را بنویسید .4-
سه ناحیه ی آب و هوایی کشور ایران را بنویسید . کدامیک وسعت بیشتری دارد؟ 5-
چرا به دریاچه خزر دریا می گویند؟ 

6-
یک بندر نفتی و یک بندر بازرگانی در کنار خلیج فارس و دریای عمان بنویسید. . 

7-
هریک از رود های زیر به کجا می ریزند ؟ رود کرج: ............ رود کر : ............ 

اروند رود: .......... تلخه رود:........... 8-
خلیج فارس و دریای عمان از چه لحاظ اهمیت دارند دو مورد بنویسید؟

9-
یک خوبی و یک عیب حمل و نقل با کشتی را بنویسید. 10
دو تا از صادرات مهم ایران را بنویسید. 11-
دو فرودگاه که در کشور از لحاظ تعداد پرواز مقام اول را دارند ،کدامند؟ 

12-
تفاوت فرودگاه داخلی و بین المللی را بنویسید؟

 

del.icio.us  digg  newsvine  furl  Y!  smarking  segnalo