X
تبلیغات
کالج کارآفرینی تیوان

مجموعه سوالات ریاضی سری جدید

دوشنبه 10 خرداد 1389 ساعت 12:41
 برای دیدن مجموعه سوالات ریاضی سری جدید روی ادامه مطلب کلیک کنید.

به نام خد ا


  نمونه سوالات ریاضی 


1-یک کارگاه مجسمه سازی در منطقه اسلام آباد روزانه 9 مجسمه بزرگ درست و بعد از رنگ آمیزی آنها را به 45300تومان می فروشد . قیمت هر مجسمه بطور متوسط چند تومان می باشد؟


2-ماشینی فاصله تهران تا زنجان را که 485کیلو متر می باشد در طی 7ساعت طی می کند حساب کنید این ماشین در هر ساعت چند کیلومتر راه طی می کند؟


 


3-علی بعد از وارد شدن به یک کتابفروشی با 5400تومان پول 9 جلد دفترچه خرید . قیمت هر جلد دفترچه چند تومان می باشد؟


 


4-باغداری 24 جعبه سیب که هر کدام 20 کیلو گرم بود به 12 خانوار بی بضاعت بطور مساوی اهدا کرد. به هر خانوار چند کیلو سیب رسیده است؟


 


5-حسین به میدان میوه و تره بار رفته ویک جعبه پرتقال که 16 کیلو گرم بود خرید و بابت آن 10400 تومان پول داد . حسین هر کیلو پرتقال را چند تومان خریده است؟


6-دانش آموزان دبستان سعدی برای خرید پوشه کار ارزشیابی توصیفی این دبستان مبلغ 135000تومان کمک کرده اند که با این مبلغ می توان  90 پوشه کار خرید. قیمت هر پوشه کار چند تومان می باشد؟


7-چهار نفر باغدار روی هم48256متر زمین زراعی دارند .اگر اینها بخواهند زمین های خودشان را بین خودشان تقسیم کنند به هر کدام چند متر زمین می رسد؟


 


8-به هر چهار ضلعی که ضلعهای روبروی آن با هم موازی باشد .........................می نامند.


9-در هر متوازی الاضلاع ضلعهای روبرو باهم ...............و..................هستند.


10-در هر متوازی الاصلاع قطرها همدیگر را ....................می کنند.


11-تفاوت بین مستطیل و متوازی  الاضلاع چیست؟


 


12-با استفاده از خط کش و پرگار متوازی الاضلاعی رسم کنید که اندازه دو ضلع متوالی آن 3 و 4سانتی متر باشد.


 


13-با استفاده از خط کش متوازی الاضلاعی رسم کنید که اندازه دو قطر آن 3 و 5 سانتی متر باشد.


 


14-هر مستطیل یک متوازی الاضلاع است که زوایه های آن ....................می باشد.


15-در مستطیل قطرها باهم ................ولی در متوازیالاضلاع قطرها بر هم ......................نیستند.


16-با استفاده از خط کش و پرگار مستطیلی رسم کنید که اندازه های دو ضلع متوالی آن 3 و 4 سانتی متر باشد.


17-واحد اندازه گیری مایعات .....................است.


18-یک مستطیل به دلخواه رسم کنید که تمام ضلعهای َآن باهم برابر باشد. نام دیگر این شکل چیست.


 


19-در هر متوازی الاضلاع ضلع های روبرو با هم ..........و ..........هستند.


20-در هر متوازی الاضلاع زاویه های روبرو با هم ....................هستندو هر قطر از..........قطر دیگرمی گذرد.


21-متوازی الاضلاعی رسم کنید که اندازه دو ضلع متوالی آنها4و3 سانتی متر باشد.


 


22-متوازی الاضلاعی رسم کنید که اندازه دو ضلع متوالی آن 5و3 سانتی متر بوده و زاویه قائمه داشته باشد.


 


23-متوازی الاضلاعی رسم کنید که اندازه دو قطر آن 4و6  سانتی متر باشد.


 


24-در هر مستطیل اضلاع روبرو با هم .....................و.................و زاویه های آن ............... وقطرها با هم ................و هر قطر از .............قطر دیگر می گذرد.


25- یکی از شباهتهای متوازی الاضلاع و مستطیل این است که در هر دو ..................روبرو با هم ......................و ..................هستند.


26-تفاوتهای بین متوازی الاضلاع و مستیطل  را بیان کنید.


 


27-واحد اندازه گیری مایعات ...................است.


28-در هر لوزی ضلع های روبرو با هم .................و ..............هستند.زاویه های روبرو با هم ............. وقطر ها همدیگر را...........می کنند وقطر ها بر هم .................


29-به هر لوزی که زاویه های آن قائمه باشد ......................می گوییم. و به هر متوازی الاضلاعی که زاویه های آن قائمه باشد ....................می گویند.


30-با استفاده از دوو خط عمود یک لوزی رسم کنید که طول قطر های آن6 و4  سانتی متر باشد.


 


31-یک لوزی رسم کنید که طول هر ضلع آن4سانتی متر باشد.            


 


33- قیمت یک مداد 90 تومان است با 700 تومان پول حد اکثر چند مداد می توان خرید و چند تومان باقی خوهد ماند؟


 


34-برای خریدن25دفتر فانتزی15000تومان پول پرداخت شده است قیمت هر دفتر چند تومان می باشد؟


 


35-کشاورزی 32 جعبه سیب را به قیمت 48000تومان فروخت . این کشاورز هر جعبه سیب را چند تومان فروخته است؟ -علی در ماه مبارک رمضان تمام قرآن را می خواند. قرآن علی 696صفحه دارد و او هر روز24 صفحه می خواند. او در چند روز قرآن را تمام می کند؟       


 36-علی در ماه مبارک رمضان تمام قرآن را می خواند. قرآن علی696 صفحه دارد و او هر روز 24صفحه می خواند. او در چند روز قرآن را تمام می کند؟      

-با رقم و با حروف بنویسید.

سیصد میلیون و چهارصدو سی و پنج هزار


7050000000012 – مریم کاسه ای را با 9 لیوان آب پر کرد . گنجایش لیوان چه کسری از گنجایش کاسه است ؟


3 – من چه شکلی ام ؟ هر دوضلع متوالی ام بر هم عمودند ، دو قطرم با هم مساوی و بر هم عمودند . شکلم را رسم کن .


4 – با رقم های 8 ، 5 ، 3 عددهای سه رقمی بنویس که بر 5 بخش پذیر باشند .


5 – شهاب با یک قطعه سیم به طول 44 سانتی متر یک لوزی ساخته است . طول هر ضلع لوزی چند سانتی متر است ؟


6 – جمله های صحیح را با (ص) و جمله های غلط را با (غ) مشخص کنید .


-         هر مربع ، یک لوزی است . (          )


-         در هر متوازی الاضلاع قطرها بر هم عمودند. (            )


-         در مربع دو ضلع روبرو بر هم عمودند . (           )


-         در مستطیل قطرها با هم برابرند . (            )


7 – باغی است به شکل مستطیل که طول آن 315 متر و عرض آن 153 متر کم تر از طول آن است . محیط این باغ چند متر است ؟


8 – با 75800 تومان حداکثر جند دفتر 850 تومانی سیمی می توانیم بخریم و چند تومان برایمان باقی می ماند ؟


9 – امیر از کتابخانه مدرسه یک کتاب گرفت . این کتاب 145 صفحه دارد . او هفته ی گذشته 43 صفحه و این هفته 54 صفحه از آن را خوانده است . او چند صفحه را نخوانده است ؟


10 – در بین اعداد زیر دور اعدادی که بر2 بخش پذیر هستند و زیر اعدادی که بر 5 بخش پذیر هستند خط بکشید .


                                                        343 -  276 – 960 – 570 – 238


11 – یک لوزی رسم کنید که طول هر ضلع آن 3 سانتی متر باشد .


12 – پاره خطی به طول 4 سانتی متر رسم کرده و خط (م  و ) را بر آن عمود کنید .


13 – در تقسیمی مقسوم 47050 و مقسوم علیه 52 است در این تقسیم خارج قسمت و باقیمانده را به دست آورده و عبارت های درستی آن را بنویسید .


14 –  مجموع و اختلاف بزرگترین و کوچکترین عدد سه رقمی را در هم ضرب کنید و جواب را به دست آورید  


15 – ذوزنقه ای رسم کنید که دارای یک زاویه ی قائمه باشد .  

نمونه  تستهای  ریاضی

1?) برای انجام عمل تقسیم به دوعدد نیازمندیم که  عبارتنداز:.......................


1)مقسوم علیه وخارج قسمت                                      2)مقسوم ومقسوم علیه


3)مقسوم وباقی مانده                                   4)خارج قسمت و باقی مانده2) درکدام گزینه همه ی عددهاىآنهم بر2وهم بر 5 بخش  پذیرهستند؟


 1) 710-480-720-410                    3) 600-509-803-930   


  2)957-280-765-   273                        4)978-800-755-401


3)  وتر یعنی چه؟


1)یک ضلع زاویه ی قائمهدرمثلث قائم الزاویه                               2)ضلع بزرگ هرمثلثی


3)یک ضلع مثلث متساوی الاضلاع                         4)ضلع روبه روزاویه ی قائمه درهرمثلث


4 اگرنیم سازیک زاویه ی بازرارسم کنیم ................بدست می آید.


1)دو زاویه ی راست                          2)دوزاویه ی تند


3)دوزاویه ی باز                                4)یک زاویه ی راست ویک زاویه یتند


5)حاصل ضرب عبارت (946*750)کدام عدداست؟


1)799500                         2)699500                        3)710500               4)709500


6) کتاب داستان زهرا 372 صحفه دارد اودرهرروز12 صفحه ازکتاب  را می خواند اودرچندروزکتاب را تمام می کند؟


1?30 روز                 2?38 روز                     3?24 روز                    4?31روز


7) کامل ترین تعریف برای مربع  کدام است؟


1?متوازی الاضلاعی است که ضلع های آن بر هم عمودباشد.


2?متوازی الاضلاعی است که چهارضلع آن مساوی باشد.


3?یک لوزی است که زاویه های آن قا ئمه باشد.


4?متوازالاضلاعی است که دو قطرآن بر هم عمودباشد.


8 )خارج قسمت  تقسیم (25تقسیم بر 7645)کدام یک ازعددهای زیر  است؟


 1) 373                   2)35                 3)305                     4)204


 9) اولین رقم ازسمت چپ عددی درمرتبه دهگان میلیارد است عدد


حاصل جند رقمی است؟ وطبقه ی میلیاردآن چندرقم دارد؟


1)11رقمی است وطبقه ی میلیاردآن 2رقم دارد


2)8 رقمی است وطبقه ی میلیاردآن 3 رقم دارد


3)10 رقمی است وطبقه ی میلیاردآن1 رقم دارد


4)11رقمی است و طبقه ی میلیارد آن 3 رقم دارد


10)طرف دوم تساوی مقابل کدام است ؟.........=(36*18)-(98*24)


1)1740                       2)1704                              3)2352                       4)1470


11)شباهت متوازی الاضلاع ولوزی چیست؟


1)هم اندازه بودن قطرها                2)تساوی اضلاع


3)عمودبودن قطرها                      4)وضعیت زاویه ها


12) کدام عبارت صحیح نیست ؟


1)ازدو نقطه فقط یک خط راست می گذارد.


2)اگرخطی بر خط دیگرعمودباشدبر خطوط موازی آن نیزعموداست.


3)هر خط عمودبر خط دیگرعمودمنصف آن خط است.


4)هر قطر لوزی عمودمنصف قطر دیگراست.


13ا گردوقطر لوزی به ترتیب 8و6سانتی متر باشد.محیط لوزی  چندسانتی متر است?


1)20                 2)14                     3 )24                    4)48


14)  من چه عددى هستم  رقم های طبقه ی هزارم 685وطبقه ی میلیونم  307وبقیه ی رقم های من 2 واحد بیش تر ازبزرگ ترین عدد دورقمی  است?


  1)307685101                     2)307685100


3)685307112                         4)685307101 


15)به جای .....در عبارت روبه رو ?هعددى بایدنوشت:253=  (48+135)-.......?     


 1)436              2)346               3)634                    4)463


16) حسام 4  کیلو گرم وامید 3 کیلو گرم پرتقال خریدند.آن ها روی هم


2450 تومان پرداخت کردند.قیمت هرکیلوگرم پرتقال?ندتومان است?


 1)  610                2)350           3) 810         4)450


 17) نمره نسترن درنیمسال دوم چنین است :ریاضی 16 –علوم 19-


فارسی 20-دیکته 17-ورزش 19- هنر17وهدیه اسمان?اگرمعدل نسترن 


در این نیم سال 18 باشد اودر درس هدیه اسمانی چه نمره ای گرفته است?


1)16                       2)17                 3)18                     4)19          


18) اگراندازه ی ضلع مربعی را دوبرابر کنیم مسا حت ان چند برابر


می شود?         1) 2            2)4                 3)6            4)9


 19) در تقسیمی مقسو م 44وباقی مانده 4وخارج قسمت 8 است مقسوم علیه چه عدد است?


1)8                       2)6                    3)7                  4)5


20) محیط مستطیلی 72 متر است اگرعرض ان 11متر باشد اندازه ی طول ان چند متر است?


1)  25متر            2) 9 متر        3)  20متر        4)  36متر


21) عدد نودوچهار هزار وسیزده کدام یک می باشد?


1) 90431        2)90403       3)90413        4)94013


22) خطی که از دو طرف انتها داشته باشد را چه می نامند?


1)پاره خط       2)نیم خط        3)خط راست         4)هر سه مورد


23) رقم دهگان هزار عدد (56804)چیست?


1) 8                      2)7                    3)6                 4)5


24) در جای خالی چه عددى می توان نوشت ?576000=------*576


1)10                  2)100             3)1000               4)10000


25) با قی مانده ی تقسیم عددی بر چهار کدام عدد می تواند باشد?


1)4                   2)5                    3)3                     4)6


26 ) از یک نقطه خارج از چند خط می توان عمود کرد?


1)یک خط          2)دو خط        3)سه خط             4)خیلی زیاد


27) بزرگترین عددی را که در -----می توان گذاشت تا نامساوی  درست باشد کدام است?                        4  >  5 * ----


1) 1                    2)0               3)2                  4)3


28)عدد مقابل را به رقم بنویسید?


--------------پانصد هزار ونود


الف)این عدد چند رقمی است?--------------------


ب) ارزش مکانی کدام رقم بیش تر است ?--------------------------


29) حاصل ضرب مقابل را بنویسید ?


                                                               = 85* 203


30) با ارقام ( 3-0-5-9)کوچک ترین وبزرگ ترین عدد چهار رقمی را بنویسید?


کوچک ترین:--------------------- بزر گترین :----------------------


31) در جای خالی عدد مناسب قرار دهید.


   ............=.............   -1578=(344+256)-1578


32) باتوجه به عبارت زیر مشخص کنید .


       94=4+(5*18)


مقسوم -----------مقسوم علیه----------خارج قسمت---------باقی مانده


33)در جای خالی عدد های مناسب قرار دهید .


(3*5)+(3*-----)= 3 *  (-----+6)


8 * ( 5* ----)= ( 8* -----)  * 9   


34) در جای خالی کلمات مناسب بگذارید .


الف)برای تشخیص ؤاویه ی راست از---------------استفاده می کنیم.


ب) دو خط که بر یک خط عمود با شند ان دو خط با هم ---------هستند.


ج)دو خط که زاویه بین انها راست باشد را دو خط -----------می گویند.


د)نقطه ی مشترک دو نیم خط زاویه را ------------------می گویند.


) محمد 620 تومان پول داشت او 120 تومان یک دفتر و85تومان یک  خط کش خرید.

الف)او چند تومان خرج کرده است?


ب) چند تومان برایش یاقی مانده است?36) زهرا 12سال دارد مادر زهرا  ازچهار برابر سن زهرا 3 سال


کمترسن دارد.سن مادر زهرا چند ساله است?


37) قلب یک کودک در هر دقیقه 115 بار می زند .قلب کودک در هر ساعت چند بار می زند.


38) به هر چهار ضلعی که فقط دو ضلع موازی داشته باشد چه می گویند.


 1)مربع           2)ذوزنقه          3)لوزی             4)مستطیل   


39) برای کدام یک از عبارت های زیر نمی توان جمع نوشت?


1)1*5                2)0*2                3)4*1                4)2*3      


40) با توجه به عدد مقابل به سوالات زیر پاسخ دهید .809426


الف)عدد را به حروف بنویسید---------------------------------------


ب)کدام رقم بیش ترین ارزش مکانی را دارد?--------------------------


ج)رقم های طبقه ی هزارها را بنویسید.-------------------------------   


41) در جای خالی عدد مناسب قراردهید.


*  (  7 *-----) =  ( 5  * -----)  * 4   


 (9*------)+ ( 8 * 13  ) = (9 + ----) * 13


  206000=------*206 


 42) پاره خطی به طول4 سانتی متری رسم کنیدوعمودمنصف ان  رابکشید.


43) مجموع پول سه نفر 5400 تومان است.اگر پول اولی 1350 تومان


وپول دومی 450 تومان بیشتراز اولی باشد.


پول نفردوم چند تومان است?


پول نفر سوم چند تومان است?


44) به هرچهار ضلعی که فقط دوضلع موازی داشته باشد چه می گویند?   


1)مربع            2)ذوزنقه           3)لوزی            4)مستطیل


45) کدام یک ازعددهای زیرهم بر  2 وهم بر 5  بخشپذیرند? 


1)2802            2)3495         3)7940            4)1372


46) عدد سی وچهار میلیون ودویست وچهار کدام گزینه است?


1) 34000204                                      2)340000204   


 3)340200004                                   4)340002004


47) جمله های صحیح وغلط را مشخص کنید .


الف)به لوزی که قطرهای مساوی داشته باشد مستطیل می گویند.


صحیح                                         غلط


ب)برای رسم یک خط کافی است دونقطه ازان را داشته باشیم.


صحیح                                             غلط


48)پاسخ صحیح را با علامت (*) مشخص کنید .


1.درعدد مقابل رقم 4 درچه مرتبه ای قرار دارد ?


1)  یکان هزار   2)صد گان     3)دهگان هزار         4)یکان میلیون


49) واحد اندازه گیرمایعات راچه می گویند?


1)کیلوگرم          2)مترمربع          3)لیتر          4)سانتی متر 50) باتوجه به عبارت روبه رومقسوم علیه کدام است?


                                               759 = 9 + (   30* 25) 


1)25                    2)30                   3)9               4)759 51) به اندازه ی دور هر شکل-------------میگویند .


1)مساحت           2)محیط           3)حجم            4)همه ی موارد


52) کدام یک از شکل های زیر خط تقارن ندارد ?


1)مستطیل        2)لوزی            3)مربع       4)متوازی الاصلاع


53) کدام عدد هم بر 2و هم بر5 بخش پذیراست?


1)558              2) 830              3)345            4)403


54) عدد زیررا به رقم بنویسید .


سه میلیارد وپانزده هزاروهفت----------------------------------------


55)عمودمنصف پاره خط مقابل رارسم کنید(طول پاره خط3سانتیمتر)


            .-------------------------------------------.


56) دورعددهایی که به 2بخشپذیرندخط بکشید .


7536 -         98305   -     609-      4178 -    70064


57) اتوبوسی از تهران به سمت مشهد با سرعت 80کیلومتردرساعت


حرکت کرد وپس از 8 ساعت برای صرف نهار ایستاد.اگرفاصله ی


تهران تا مشهد 934 کیلومترباشد.این اتوبوس چندکیلومتربا مشهدفاصلع دارد?


 1 )294                2)244              3)215                4)214   


58)حاصل ضرب (907*640) کدام گزینه است?


1)580480                             2)58688


3)50848                              4)586880    


59)میوه فروشی 103 کیلوگرم موزخرید.اگرقیمت هرکیلوگرم ان 580


تومان باشداوچه قدرپول بابت خرید موزها پرداخته است?


1)57940         2)95740         3) 59740        4)79540


60)خارج قسمت و با قی مانده ی تقسیم (7تقسیم بر 816)کدام است?


1)خارج قسمت 106 وباقی مانده 4


2)خارج قسمت 116وباقی مانده 4


3)خارج قسمت 126وباقی مانده6


4)خارج قسمت116وباقی مانده2


61) کدام یک ازتوضیحات زیردرباره ی عمودمنصف صحیح می باشد?


1)یک پاره خط می تواند حداقل دو عمود منصف داشته باشد.


2)عمود منصف خطی است که پاره خط مقابل خودرا نصف می کند.


3)خطی است که برپاره خط دیگر عمود باشدوان را نصف کند.


4)گزینه های 1و2 صحیح است.


62) برای رسم متوازی الاضلاع حداقل دانستن چه چیزهایی لازم است?


1)دوضلع ویک زاویه               2)یک ضلع ویک زاویه


3)دو ضلع ودوزاویه               4)یک ضلع ودو زاویه


63) با توجه به عبارت زیر کدام یک ازگزینه های زیردرست است?


                          141- (524-720)


1)141-(524+720)                     2)141 +(524-720)


3)(141+524)-720                    4)(141-524)-720


64) یک کامیون175 کیسه اردحمل می کندوزن هرکیسه ارد 50کیلوگرماست وزن بار کامیون چندکیلوگرم است?


 1)350                 2)8750               3)1800              4)300


65)درکدام گزینه عددهاازکوچک به بزرگ وازچپ به راست مرتب


نشده است?


1)41241-21412-17000-14122


2)700001-384130-10243-5815


3)90183-38901-31089-10389


4)79900-318901-28301-83019


66)کدام یک ازگزینه های زیر صحیح نیست?


1)زاویه ی تند<زاویه ی باز      2) زاویه ی قائمه<زاویه ی باز


3)زاویه ی قائمه<زاویه ی تند    4)گزینه های 1و2


67)کدام گزینه عدد (سی صد هزاروسی وسه)رانشان می دهد?


1)30033        2)300033          3)303033          4)333000


68)   باتوجه به این که (925=37*25)حاصل ضرب (370*2500)برابراست با:


1)9250           2)92500            3 )925000          4)9250000


69)در مثلث قائم الزاویه ضلع روبه رو به زاویه ی قائم را------------می گویند.


1)وتر                2)شعاع                 3)قطر                4)نیمساز


del.icio.us  digg  newsvine  furl  Y!  smarking  segnalo