X
تبلیغات
کالج کارآفرینی تیوان

مجموعه سوالات ابتدایی

دوشنبه 10 خرداد 1389 ساعت 07:10
 برای دیدن این سری ازمجموعه سوالات کلاس چهارم  ابتدایی روی ادامه ی مطلب کلیک کنید.

جغرافی

    21-برای استفاده از نقشه باید به .......................... توجه کرد.  

الف-کتاب جغرافیا      ب- کره زمین       ج- راهنمای نقشه      د-هیچکدام


22-کدام یک از جهات زیر اصلی نیست؟


الف-جنوب        ب-جنوب شرقی         ج- مشرق                       د- شمال23-به پستی ها و بلندیهای زمین ...................میگویند.


الف-رشته کوه      ب- قله                    ج- دشت                      د- ناهمواری


-24- رشته کوه زاگرس در ................ایران قرار دارد.


الف-شمال      ب- شمال غربی         ج- شمال شرقی                 د- مغرب


-25- بلندترین قله ایران ........................نام دارد.


الف- سبلان  ب- الوند                     ج- دماوند                             د- زردکوه


-26- به شن، ماسه ، گل ولایی که رودها به همرا ه میبرند.................میگویند.


الف-آبرفت         ب-  جلگه                    ج- جویبار                   د-هیچکدام


27- وقتی که هوا روبه گرمی میگذارد دامپروران گله ها ی خود را به جاهای..............و......... می برند.


الف-سردسیر –ییلاق   ب-سردسیر –قشلاق      ج- گرمسیر-ییلاق                  د-گرمسیر –قشلاق


28-  در نقشه جهت شمال در سمت ..........قرار دارد.


الف-پایین               ب-راست            ج- چپ              د- بالا


-29- کوچکترین ناحیه آب و هوایی ایران.............نام دارد.


الف- خزری  ب- ناحیه گرم و خشک    ج-  کوهستانی           د- هیچکدام


30- کدام جلگه در کناردر یای خزر قرار دارد؟


 الف- گرگان    ب- خوزستان    ج-گیلان                د- الف و ج درست استتاریخ ومدنی

   31-............اولین و...................دومین حیوانی بودند که اهلی شدند.  

الف-گاو-گوسفند              ب-گوسفند –بز               ج- سگ –گوسفند                 د-اسب- گاو


-32- چه چیز سبب به وجود آمدن روستاها گردید ؟


الف-جریانداشتن رودها در دامنه کوهها   ب-حفاطت از زمینها کشاورزی            


ج- بدست آوردن غذا                                      د-گرسنه ماندن انسانها


33- مجسمه شیر سنگی واقع در همدان مربوط به کدام دوره میباشد ؟


الف-پارت              ب-پارس                    ج- هخامنش             د- ماد


34- چه کسی اولین قانون برای اداره شهرها را در سنگ نوشته ای درمیادین شهرها قرار  داد ؟


الف-فرعون      ب- حمورابی            ج-حضرت محمد              د-  کوروش


35- قبر فرعونها درکجا قرار دارد ؟   الف-مکه    ب-مدینه        ج- کربلا      د-اهرام مصر


-36- چه کسی حکومت ماد را شکست داد ؟


الف-هخامنش    ب- کوروش              ج- فرعون                     د-هیچکدام


-37- دومین خانواده ای که ما در آن زندگی میکنیم چه نام دارد ؟


الف-مسجد                       ب-پارک                    ج-خانه                    د-هیچکدام


-38- جایی که پیشنماز موقع نماز خواندن می ایستد چه نام دارد ؟


الف- مسجد          ب- منبر               ج- محراب              د- الف و ب درست است


39- چرا مسجد نمونه کوچکی از یک جامعه اسلامی است؟


الف-زیرا در آن خدا پرستی وجود دارد                                         ب-زیرا در آن نظم وجود دارد


ج-زیرا در آن آموزش وجود دارد                                                      د-همه موارد صحیح است


-40 - روز جمعه مخصوص چه کارهایی است ؟


الف- شرکت در نماز جمعه    ب-  استراحت و تفریح    ج- خوابیدن        د- الف و ب درست است علوم

 41- سم پاشی در کدام یک از زمانهای زیر مفید است ؟  

الف- مرحله تخم گذاری    ب-  مرحله نوزادی        ج-  مرحله پیله              د-مرحله حشره بالغ


42- تفاوت اندازه بدن فیل و موش در چیست ؟


الف- بزرگی سلولها         ب-  تعداد سلولها        ج-  نوع سلولها                    د- مواد داخل سلولها


-43- کدام یک از حالتهای زیر محلول میباشد؟


الف-مخلوط آب و شکر  ب- مخلوط آ ب و روغن        ج- مخلوط آب و نشاسته         د-هیچکدام


-44- سلولها به چه وسیله ای رشد و تولید مثل میکنند؟


الف-تخمگذاری            ب- بچه زایی                  ج-  تقسیم سلول                    د-همه موارد


-45- در سر پیچ جاده ها از چه نوع آیینه استفاده میکنند ؟


الف-تخت                     ب-  بر آمده                     ج- فرورفته                د-همه موارد


-46- ستاره در یایی مربوط به کدام گروه از جانوران است؟


الف- نرم تنان           ب- خار تنان          ج-  کیسه تنان               د- اسفنجها


-47- کدام کرم از راه سبزیها و میوه های خوب شسته نشده وارد بدن انسان می شود ؟


الف- کرم کدو              ب- کرم آسکاریس                ب-کرمک                  د- کرم خاکی


-48- پرورش دادن کدام یک از جانوران زیر برای از بین بردن آفتها مفید است ؟


الف- ملخ                   ب- گوسفند                  ج-  پروانه                     د- عنکبوت


49- هوا ی اطراف ما کدام حالت مواد را دارد ؟  الف- مایع     ب- گاز      ج-جامد       د- محلول


.50- فراوانترین گروه بند پایان کدام ها هستند؟


الف- خرچنگها                  ب-  عنکبوتها            ج-  هزارپاها       د- حشراتریاضی

  51-در عدد  69453024 رقم 3 در چه مرتبه ای قرار دارد ؟  

          الف- یکان صدگان     ب- دهگان صدگان          ج-  صدگان صدگان                د- یکان میلیونها


----------------------------------------------------------------------


52- نیمساز ...............است که زاویه را به دو قسمت مساوی تقسیم میکند.


        الف- پاره خطی                  ب-  خط خمیده ای                 ج-  نیم خطی                    د- ضلعی


53- اگر طول ضلعهای زاویه را بیشتر کنیم اندازه زاویه آن چه تغییری میکند؟


الف- باز میشود    ب- کوچکتر میشود                   ج- تغییر نمیکند                  د-بزرگتر میشود


-54- برای کدام یک از خطهای زیر عمود منصف میتوان رسم کرد؟


                                                     الف-نیم خط         ب-    پاره خط    ج-      خطراست                د-  هیچکدام                                                   


 55-کدام جواب برای تقسیم 7 :46536  صحیح می باشد ؟


الف-6684             ب- 7684               ج- 7648                  د-6648


56-کدام جواب برای تساوی….. =(78*209)+(236*54) صحیح میباشد؟


الف-12744          ب-16302                ج- 29046              د- 27604


-57-یک اتومبیل در 5 ساعت 845 کیلومتر طی کرده است در یک ساعت چقدر راه رفته است؟


الف- 169             ب-196                    ج-109                  د- 106


-58-مریم 29 کیلوگرم وزن دارد اگر پدرش از 4 برابر وزن او 8 کیلوگرم کمتر باشد پدر مریم چند کیلو گرم وزن دارد ؟ 


  الف- 232      ب- 108            ج-  116                        د-  32


59- به هر چهار ضلعی که فقط دو ضلع موازی داشته باشد چه میگویند؟

الف- ذوزنقه             ب-  مربع                    ج-  لوزی                   د- مستطیل


1- معنی کلمه سماءکدا م است :


الف)کوه ها                     ب)آسمان                    ج) زمین                               د) چشمه


2- کدام کلمه زیر به معنی « صالحات » می باشد:


الف ) کارهای خوب              ب) کارهای سخت          ج) کار نیک             د) انجام دادن  


3- بزر گترین و مهم ترین مسجد اسلامی کدام یک از موارد زیر است:


الف) مسجد کوفه           ب) مسجد الاقصی     

   ج ) مسجد الحرام          د) مسجدالنبی


4- نماز آیات در چه هنگام خوانده می شود؟


 ا لف) خورشید گرفتگی     ب) ماه گرفتگی        

    ج)زلزله                 د) همه موارد


5-چرا مادر حضرت موسی هنگام به آب انداختن او ، امیدوار بود؟ 


 ا لف ) چون آب رودخانه آرام حرکت می کرد  

ب) چون خواهر موسی مراقب او بود


ج) چون می دانست فرعون کودکش را نجات خواهد داد 


 


 د) چون به لطف و مهربانی خداوند بزرگ ایمان داشت و امیدوار بود


6- در شبانه روز چند رکعت نماز می خوانیم ؟


الف) 16 رکعت         ب) 17 رکعت   ج) 15 رکعت             د) 14 رکعت


7- در چه زمانی باید به جای وضو ، تیمم کرد؟


الف) آب نبود                  ب) نداشتن وقت کافی برای وضو                   ج) درگیری با دشمن               د) همه موارد


8- کدام یک از وسایل زیر جزء یادگیری جغرافیا نیست؟ 


الف) فیلم                   ب) عکس                 ج) نقشه                           د) گونیا


9- معنی هر رنگ یا هر نشانه را که در پایین نقشه نوشته می شود چه می گویند .


الف) شکل نقشه            ب) علامت نقشه     

      ج) راهنمای نقشه                  د) جهت نقشه


10- بین دو جهت فرعی شمال غربی و شمال شرقی کدام جهت اصلی قرار دارد ؟


الف) جنوب               ب) شمال        ج) مشرق                     د) مغرب


11- بلند ترین قله ایران چه نام دارد ؟


الف) دماوند              ب)زرد کوه                      ج) دنا                          د) سهند


12- شن وماسه و گل و لایی که رودها به همراه می برند چه نامیده می شود ؟


 الف) جلگه             ب) آبرفت    ج) رود                د) دشت 


 


13- در کدام ناحیه بیشتر ماههای سال هوا سرد است و برف زیاد بر کوهها می نشیند؟


الف: ناحیه کوهستانی()     ب: ناحیه خزری()     ج: ناحیه گرم و خشک()   د: ناحیه معتدل()


14- اوّلین ابزارهای ساخته شده به دست انسان نخستین از چه جنسی بود؟


 الف) سنگ        ب) آهن             ج) چوب          د) چرم


 15-انسان ها با کمک گرفتن چه فنّی توانستند در یک جا ساکن شوند؟


 الف) دامپروری         ب) خانه سازی  ج) کشاورزی       د) ساختن ابزار 


16- اوّلین شهر ها در کنار کدام یک از رود های زیردر ایران به وجود آمد؟


الف) دجله           ب) فرات               ج) کارون            د) نیل


17- به فرمان خداوند آتش برای کدا م پیامبر سرد شد؟


الف) حضرت عیسی (ع)     ب) حضرت نوح (ع)     ج) حضرت موسی(ع)     د) حضرت ابراهیم (ع)


18- هگمتانه پایتخت چه قومی بود؟


الف) ماد             ب) پارس     ج) پارت               د) آشور


19 - مهم ترین مشکل انسان نخستین چه بود؟


الف : ساختن خانه ()          ب: فراهم کردن غذا ()        ج : نداشتن ابزار ()       د :بی سوادی ()


20- کدام یک از اقوام زیر آریایی نبودند؟


الف:مادها()    ب:پارس ها()     ج: پارت ها()       د: آشوری ها()


21- حضرت موسی (ع) در کجا و در زمان کدام پادشاه به دنیا آمد؟


الف:بابل-نمرود()              ب:مصر-فرعون()   

   ج:بین النهرین-هیرود()          د: فلسطین فرعون()

-کدام یک از موارد زیر مشکلات خانواده های پر جمعیت است ؟

الف) هزینه های بیشتر          ب) سروصدای

 ج)استراحت کم تر             د) هرسه مورد


23-کدام یک از کارهای زیر فقط مخصوص روز جمعه است ؟


الف) دیدن اقوام   ب)گردش         ج )نماز جمعه                د) نظافت


24-تشکیل برنامه ی نماز جماعت و گروه های هنری در مدرسه به عهده ی کیست ؟


الف )مربی پرورشی           ب) مدیر          ج) ناظم         د)  دفتر دار


25- مسجد نمونه ی کوچکی از چه جامعه ای است ؟


الف)شهری                  ب)  اسلامی                       

ج) روستایی                 د) ایلی


26-دومین جامعه ای که کودکان در آن زندگی می کنند  کدام است ؟   


الف) خانواده              ب) مسجد                            ج)مدرسه                      د)کشور


27- کدام گزینه عدد" دویست وپنج هزار و پنجاه و دو "را نشان می دهد ؟


الف)20052               ب )200502                 ج) 20552               د)205052


28- ارزش مکانی رقم 3 در کدام یک از عدد های زیر بیشتر است ؟


الف ) 593120         ب ) 236541      ج )358049               د ) 976351


29-کوچکترین عدد 5 رقمی که رقم های آن تکراری نباشد کدام است ؟


الف ) 12345         ب )   10234       ج ) 12340                د ) 01234


30- کدام زاویه از بقیه ی زاویه ها کوچکتر است ؟


 الف )زاویه  تند     ب )زاویه 

ج)زاویه  باز               د)زاویه قائمه 


31- پاسخ ضرب      =300×504  کدام گزینه است ؟


الف )150012       ب )  151200     ج )  150120              د ) 151300


32- جمع 350+42 با کدام ضرب زیر برابر است ؟.


الف ) 5×56             ب )  55×8   ج ) 56×7                د )65×7


33-دو خط که زاویه بین آن ها راست باشد دو خط ......................... بر هم نامیده می شود ؟


الف )موازی                 ب ) عمود                    

  ج )  عمود منصف          د )نیمساز


34-قلب یک کودک در هر دقیقه 115 بار می زند قلب او در هر ساعت چند بار می زند ؟


الف ) 6900   بار   ب )  690  بار    ج ) 6009 بار            د )6900  بار


35- سلول های بدن انسان از چه راهی زیاد می شود ؟


الف ) جوانه زدن

ب )  تقسیم شدن 

  ج ) خرد شدن    

  د )بزرگ شدن


36- محل غذا سازی گیاهان کدام است ؟


الف ) ریشه          ب ) ساقه     ج )گل                   د )برگ


37-کدام یک فراوان ترین جانوران روی زمین هستند؟      


الف )کرم ها          ب )بند پایان            ج )اسفنج ها                  د )خار تنان 


38- کدام مخلوط یکنواخت است ؟


الف )لوبیا و عدس    ب )سالاد     ج ) نمک درآب                د )روغن وآب


39 - آینه مورد استفاده در کوره آفتابی از چه نوعی است ؟


 الف)فرورفته o       ب) تختo             ج ) برآمدهo              


40- قسمت مایع سلول که شبیه سفیده تخم مرغ است چه نام دارد ؟


الف) سیتوپلاسم o           ب) هستهo             ج ) پوسته o 


41- محل غذاسازی گیاهان .......... است .


الف) ساقه                  ب) برگo            ج ) میوه o


42- چرا برگ گیاهان سبز رنگ است ؟


 الف) نورخورشید o             ب) هوا o                ج ) سبزینه o


43- کدامیک از مخلوط های زیر محلول است ؟


 الف) آب و نمک  o                  ب) آب و شن o                    ج ) آب و براده آهن o


44- کدام یک از مخلوط های زیر محلول یکنواخت می باشد؟


الف: سنگ نمک در آب ()        ب : چای شیرین ()             ج : روغن زیتون در آبلیمو ()            د : نفت در آب ()


45- مهم ترین و بهترین زمان برای سم پاشی و از بین بردن حشره و آفت ها چه موقع می باشد؟


الف : حشره ی بالغ()                ب: تخم حشره ()         

     ج: پیله ()                          د: نوزاد حشره ()


46- در جمله ی "ای توانایی که به ما توانایی بخشیده ای ،مرا یاری کن " منادا کدام است ؟


الف ) ما                  ب ) ای توانایی              

ج )توانایی            د )بخشیده ای


47-کدام کلمه هم خانواده جامعه نمی باشد؟


الف )صا لح              ب ) اجتماع                    ج )مجموع           د ) جماعت


48-کدام کلمه با بقیه ی کلمه ها ارتباط ندارد ؟


الف )شعر               ب )بیت                          ج ) قافیه            د ) داستان


49- شعر " بنی آدم اعضای یک پیکرند                    که در آفرینش زیک گوهرند  "    از کیست ؟


الف ) سعدی           ب ) حافظ                

     ج )فردوسی         د )نظامی


50- کدام کلمه با بقیه فرق دارد .


الف ) علی وار                   ب ) برادر وار                      ج ) دیوار             د ) بزرگوار1- اصطلاحات زیر را در یک جمله به کار ببرید .
- جان سالم به در بردن ......................................................................................................
- شانه به شانه .....................................................................................................................
2- کامل کنید .
- از این درو آن در صحبت کردن . یعنی : .......................................
- ستارگان مثل .........................................................
- آن قدر تند دوید که .............................................................
- خواب دیدم در مسابقات علمی مدرسه ............................................................................
3- مخالف هر کلمه را بنویسید.
ثروتمند = .................... بیگانه = .....................
ترسو= ......................... جانوران اهلی = ...........................
4-کلمه های داخل کمانکرا تغییردهید.
الف – سر فاطمه به زمین خورد . ( اصابت کردن )
ب ) خورشید گرفته است . ( تیره شدن )
5-واژه های جدید را جایگزین کنید.
در روزگار کهن ، آدمیان دلیل بسیاری از پدیده های طبیعی را نمی دانستند. ( انسان ها )
.................................................................................................................... ( قدیم )
..................................................................................................................... ( اتفاق های )
.....................................................................................................................
6-جدول زیر را کامل کنید.
جمله                                                نهاد                   قید                صفت                 فعل
پرستوهای جوان باید هر سال
لانه ی جدیدی بسازند.

7- با شکل کامل کلمه ی مخفّف زیر ، جمله بسازید .
ره :8-ا توجه به این که امسال ، سال اصلاح الگوی مصرف است. اگر در مصرف آب یا مواد سوختی
صرفه جویی نکنیم چه می شود ؟ ( دو سطر)
..................................................................................................9- از دو موضوع زیر یکی را به دلخواه انتخاب کنید و در مورد آن توضیح دهید.
* درباره ی یکی از ثروت های ملّی کشورمان انشایی بنویسید.
* نامه ای به دوست خود بنویسید و درآن از ضرب المثل هم استفاده کنید.

     


1- شش کلمه بنویسید که پسوند گار داشته باشد .؟


2-جمع کلمات زیر را بنویسید


ولی ...... وکیل ......معبد ...... مثل ..... طالب ........ اکبر......... علت ....... مهدی ......


3- برای پسوندهای  داده شده  کلمه ی مناسب بنویسید 


........... بان      ........ ک       ...... زار ...... مند ......دان ...........چه ........ ستان ......


....... چه     ........ ستان      ......... ی


4- هم خانواده هر یک از کلمه های زیر را بنویسید


صلح .......... شاعر ...... جامعه ........ محفوظ ......... محیط ....... منظور ...... ایران .......


5- هر کدام از فعل های زیر کدام حالت و کدام کار را نشان می دهد


گریه می کرد ........ نشسته بود ......... تشنه است ......... آرام بود ......... خوشحال بود ....... نشسته بود ......... آرام بود


6- سه کلمه بنویسید که معنی پرداخت کرد متفاوت باشد


قافیه چیست یک شعر بنویسید و قافیه و حروف قافیه را نشان دهید


7- یک متن از درس  جهان پهلوان را انتخاب کن اسم و صفت  و فعل آن را مشخص کن
املاچهارم ابتدایی


 


     نسیم آرام می وزید ودست مهربان خود را برسرگل ها وبرگ ها می کشید، گفتم نسیم چه مهربان است.


     یکی دیگر از سازمان های مهّم وابسته به سازمان ملل متّحد یونسکو نام دارد. یونسکو یک سازمان علمی ، فرهنگی           


     وتربیتی است.  


    غلام رضاتختی مظهرمهربانی وآزادگی یکی ازبزرگترین پهلوانان و ورزشکاران ایرانی است.


   اگرقرار بودتنها برای غم های خودمان گریه کنیم چند قطره اشک کافی بود و دیگر این همه کیسه های اشکی ما را پر


   نمی کردند.


   موقع برگشتن قلی تمام راه ، تا خانه را دوید وقتی به خانه شان رسید مادربزرگش رادید که به انتظار آمدن او جلوی


    در ایستاده است.


   وقتی پدر فهمیدکه قانون همه ی فکرم را به خود مشغول کرده است خندید وگفت : قانون چیز خوبی است .


   چون برای ایجاد وحفظ عدالت لازم است.


   برگه ، تکّه کاغذ کوچکی است که باید روی آن عنوان مطلب ، نام کتاب وشماره ی صفحه ی آن را یاد داشت کنید.


   راننده ی اتوبوس باید پشت چراغ قرمز بایستد . بنابراین حتّی اگرمدرسه دیر شده باشد هیچ کس نمی تواند راننده را وادار کند که از چراغ قرمز رد شود.


                                                         


 


موفقیت شما آرزوی ماست

نمونه متن املا نوبت اول


خدا همه‏ی موجودات را دوست دارد ، اگر لطف و محبّت خدا نبود هیچ ابری نمی بارید.


سرگذشت او پیوسته سرمشق کسانی است که با دست خالی و با اعتماد به خود و با نیروی پشتکار و اراده و


صبر و بردباری می خواهند کارهای بزرگی انجام دهند.


کشور ما ایران همواره پیشتاز صلح و دوستی و همکاری بوده است ، در سالهای اخیر جمهوری اسلامی ایران گفت و گوی تمدّن ها را پیشنهاد کرد که جهانیان از آن استقبال کردند.


غلامرضا تختی مظهر مهربانی و آزادگی یکی از بزرگترین پهلوانان و ورزشکاران ایرانی است.


پدر خندید و گفت: قانون چیز خوبی است ، چون برای ایجاد و حفظ عدالت لازم است.


سمیرا پرسید: «چگونه می توانیم مطالب جمع آوری شده را مرتب کنیم»؟ آموزگار پاسخ داد: سوال بسیار خوبی است ، شما می توانید برای اطّلاعاتی که بدست می‏آورید برگه تهیّه کنید.


قهرمانان داستانهای ژول ورن مردمانی شریف و دلیرند که برای پیشرفت دانش ، خوش بختی انسانها ، آبادانی جهان و از بین بردن بدی‏ها و بیماری‏ها می کوشند.


 

نمونه سوالات کلاس چهارم                                        آذر ماه88

1-یکی ازراههای شناخت محیط زندگی خودودیگران مطالعه ی ...................است .


2-کدا م یک ازوسایل یادگیری جغرافیا است  . کره ()  نقشه () عکس () همه ی موارد ()  


3-آوردن تمام یاقسمتی از زمین بر روی کاغذ را..................می گویند .


4-راهنما ی نقشه چه کمکی به مامی کند ؟


5-شمال ،جنوب ، مغرب ،و جنوب غربی چهار جهت اصلی هستند  ص() غ()


6-یک کره ی جغرافیا رادرنظربگیرید .  علی از ایران به سمت پایین در حرکت است اوبه کدام جهت می رود ؟


شمال () جنوب () جنوب غربی () شمال شرقی ()


7-قطب نما وسیله ای است که جهت قطب شمال وجنوب رامشخص می کند ص() غ()    


8-جهت های خواسته شده رابنویسید .


(بین شمال وغرب...........)( بین جنوب وشرق............)


( بین شمال وشرق.........)                (بین جنوب وغرب............)


9-مهمترین مشکل انسان نخستین تهیه ی مکان زندگی بود  .ص()         غ()   


10-مدتی پس از کشف آتش انسان توانست از آن برای ساختن .....................استفاده کند 


11-از دیدن نقاشیهایی که روی دیوار غارها به جا مانده است به چه چیزهای می توانیم پی ببریم 


12-بارواج کشاورزی مردم در کنار رودها و چشمه ها برای خود خانه های دائمی ساختند  ص()       غ()


13-فرمان روایان برای اداره ی شهرها به پول نیاز داشتند به همین دلیل از مردم ................می گرفتند


14-وقتی که مشاهده می کنید وبرای سؤالی که درذهن شما پیدا می شود پاسخی احتمالی پیشنهاد می کنید شما


الف) پرسش تهیه کرده اید ()  ب) فرضیه ساخته اید () ج) مشاهده کرده اید ()    د)نتیجه گرفته اید ()       


15-موجودات زنده . الف)  به غذانیاز دارد ()  ب) تولیدمثل می کند () ج)  رشدمی کند ()  د)همه ی موارد ()


16-سلول چیست ؟


17-سلول ها چگونه زیاد می شوند (1)  تخم گذاری می کنند ()   رشد کرده وسپس تقسیم می شوند ()  تولید مثل می کنند ()


18-گیاهان غذای خود را در کدام قسمت می سازند (5/0) ساقه ()   ریشه ()   برگ()   تنه ()


19-آب چگونه جذب گیاه می شود


 


20-گیا هان سبز به جز غذایی که برای خود می سازند مقدار زیادی گاز ................هم تولید می کنند


21-در مزرعه ی آفتاب گردان کدام یک ازگیاهان زیر علف هرز به حساب می آیند


برنج ()    گندم ()     الف وب صحیح است ()   هیچ کدام  ()


22-بعضی اوقات برای خوش مزه کردن غذاها از گیاهانی استفاده می کنیم که به آنها ................می گویند


23-بهترین زمان برای سمپاشی علیه آفات کدام مرحله است ؟


24-چرا برای دفع حشرات نباید از مواد حشره کش به مقدار زیاد استفاده کنیم ؟


 


25-کربن دی اکسید گازی است که برای غذا سازی گیاهان لازم است        ص()        غ()


 


                                                                                     موفق باشید

رس علوم چهارم دبستان  


 1 . کوچکترین واحد ساختمانی بدن موجودات زنده چه نام دارد ؟


الف) استخوان
ب) سلول
ج) رگ
د ) پوست
 


 2 . میکروسکوپ چیز ها را تا چند برابر بزرگ تر نشان می دهد.؟


الف) 10برابر
ب) 100برابر
ج) هزار برابر
د) 20برابر
 


 3. خاکی در آن گیاه کاشته می شود باید چگونه باشد؟


الف) خشک باشد
ب)سفت باشد
ج) مرطوب ونمناک باشد
د)موارد الف وب صحیح است
 


 4. بهترین موقع برای سم پاشی آفت ها چه موقع می باشد؟


الف ) حشره ی بالغ
ب) حشره در تخم
ج) حشره در پیله
د) نوزاد حشره
 


 5 . کدام جانور انگل است؟


الف)کرم خاکی
ب) ملخ
ج) کرم آسکاریس
د) هیچ کدام
 


  6 . هوای اطراف ما کدام حالت را دارد؟


الف) جامد
ب) مایع
ج) گاز
د)محلول
 


7 . در کدام یک از مکان های زیر از آیینه ی بر آمده استفاده می کنند؟


الف) خیاطی
ب) سرپیچ جاده ها
ج) آزمایشگاه
د)در ساختن کوره ی آفتابی
 


 8 . رشد وتقسیم سلول تا پایان عمر ادامه دارد


صحیح
غلط
 


 9 . گردو خرما وزعفران جزء ادویه ها هستند.


صحیح
غلط
 


 10 . در محلول ها ماده ی حل شونده خود به خود از حلال جدا می شود.


صحیح
غلط
 


 11 . اگر آب دریا را از صافی رد کنیم آب آشامیدنی به دست نمی آید.


صحیح
غلط
 


  12 . جا های خالی را با کلمات مناسب پر کنید.


*سبزی رنگ برگ ها به سبب وجود ماده ای به نام ................................. است.
*برای جدا کردن مخلوط آب و شن از ......................................استفاده می کنیم.
*هر قدر زاویه ی بین دو آیینه راکوچک تر کنیم تعداد تصویرها ................. می شوند.
 


  13 . اصلاحات زیر را تعریف کنید.


الف )آوند:......
ب) انگل:..............
ج) باز تابش نور:.....
  14 . وظیفه ی سلول روده وسلول استخوان را بنویسید.

15 . دو تفاوت موجود زنده وموجود غیر زنده را بنویسید.

16 . در پاییز برگ درختان زرد می شود چه ماده ای در برگ آسیب دیده است؟

17 . دو فایده ی شخم زدن را بنویسید.

18 . کدام یک از کرم ها برای کشاورزی مفیداست؟ چرا؟

19 . کار کشاورزی یعنی....

20 . دو راه مبارزه با آفت را بنویسید

21 . برای جلوگیری از انتشار کرم کدو چه باید کرد؟(دو مورد)

22 . دور جانورانی که مهره دار است خط بکشید .
گنجشک-مرغ- کرمک- گاو- مار- حلزون- پروانه

23 . چه چیز های در بازتابش نور موثر هستند؟

24 . دو فایده ی کوره ی آفتابی را بنویسید.

جغرافی


21- بین شمال و مشرق چه جهتی وجود دارد ؟


الف ) شمال ب ) شمال غربی ج ) شمال شرقی د ) شرق


22- ...................... همیشه بلندتر از کوهپایه است .


الف ) روستاها ب ) قله ج ) زمین های پای کوه د ) دریاها


23- به شن و ماسه و گل و لایی که رودها با خود به همراه می برند .................... می گویند .


الف ) آبرفت ب ) جلگه ج ) جویبار د ) کویر


24- برای تعیین آب و هوای هر منطقه ................... و .................. را اندازه گیری می کنند .


الف ) برف و باران ب ) برف و باد ج ) باران و باد د ) مقدار بارندگی و دمای هوا


25- خلیج فارس و دریای عمان از نظر .................... اهمیت دارند .


الف ) کشتی رانی ب ) صید ماهی و میگو ج ) آب و هوا د ) زیبایی ساحل


26- در دریا به خشکی هایی که سر از آب بیرون آورده اند و دور تا دور آن را آب فراگرفته .................. می گویند .


الف ) جزیره ب ) شبه جزیره ج ) دریا د ) دریاچه


27- پرآب ترین رود ایران می باشد که به خلیج فارس می ریزد :


الف ) سفید رود ب ) چالوس ج ) زاینده رود د ) کارون


28- شهر ........... یکی از محل های مهم اتصال راه های زمینی کشور است .


الف ) خوزستان ب ) مشهد ج ) تهران د ) اصفهان


29- کدام بندر در شمال و کنار دریای خزر می باشد .


الف ) بندر لنگه ب ) بندر انزلی ج ) بندر بوشهر د ) بندر ماه شهر


30- به کالاهایی که از کشور خود به کشورهای دیگر می فرستیم چه می گویند ؟


الف ) صادرات ب ) واردات ج ) بازرگانی د ) بار
تاریخ مدنی


31- فرمانروایان برای برقراری نظم و اداره بهتر شهرها ...... را به وجود آوردند؟


الف ) کشاورزی ب ) قانون ج ) داد و ستد د ) خط


32- رهبر پارس ها .......... بود که از ضعف مادها استفاده کرد و به جنگ با آنان پرداخت و آنان را شکست داد و پادشاه ایران شد .


الف ) کوروش ب ) هخامنش ج ) اسکندر د ) کراسوس


33- از جمله کارهای مهم داریوش ساختن راه ، ساختن سکه طلا ، تعیین شهربان و ....... بود .


الف ) اختراع خط ب ) ساختن شهرها ج ) ساختن مساجد د ) ایجاد سپاه جاویدان


34- سه پایه اصلی دین زرتشت عبارتند از پندار نیک و ........ و کردار نیک .


الف ) خوش خلقی ب ) گفتار نیک ج ) اعمال نیک د ) دوستان نیک


35- دین اسلام مردم را به پرستش خدای یگانه ، برادری و .................... دعوت می کند .


الف ) علم آموزی ب ) اخلاق خوب ج ) صحبت خوب د ) آزادی


36- در دوره ساسانیان مردم به دو طبقه بزرگان و .................. تقسیم می شدند .


الف ) مردم معمولی ب ) اشراف ج ) معلمان د ) دبیران


37- کدامیک از کارهای زیر مخصوص روز جمعه است ؟


الف ) گردش ب ) نظافت ج ) دیدن اقوام د ) نماز جمعه


38- دومین جامعه ای که یک کودک در آن زندگی می کند کدام است ؟


الف ) مدرسه ب ) خانواده ج ) مسجد د ) کشور


39- معمولا اطراف شهر محل چه جاهایی است ؟


الف ) اداره ها ب ) فروشگاهها ج ) کارگاهها د ) بیمارستانها


40- ملت ایران در کدام مورد مشترک نیستند ؟


الف ) پرچم مشترک ب ) قانون اساسی ج ) آداب و رسوم د ) سرود


del.icio.us  digg  newsvine  furl  Y!  smarking  segnalo