X
تبلیغات
کالج کارآفرینی تیوان

سوالات تاریخ و مدنی 4

پنج‌شنبه 30 اردیبهشت 1389 ساعت 07:02

تاریخ و مدنی

مهمتریت مشکل انسان نخستین چه بود؟

 

الف)ساختن خانه                ب) فراهم کردن غذا              ج) بی سوادی

 

۲-خداوند به انسان در مقایسه با بقیه ی جانوران دو نعمت بزرگ داده که یکی ...................و دیگری................. می باشد.

 

۳-اولین ابزار های ساخته شده به دست انسان نخستین از چه جنسی بود؟

 

الف) سنگ                ب) آهن               ج) چوب                 د)چرم

 

۴-انسان نخستین یاد گرفت که با به هم زدن بعضی سنگ ها می تواند ..................درست کند.

 

۵-کشف آتش در زندگی انسان چه تاثیری داشت؟

 

۶-چرا انسانهای نخستین در غارها زندگی می کردند؟

 

۷-انسان های نخستین در ابتدا  غذای خود را از چه چیز هایی به دست می آورد؟

 

۸-انسانهای اولیه ازوسایلی مانند ...........و...........و...............برای کندن زمین و ژیدا کردن .............و سوراخ کردن .............برای تهیه لباس استفاده می کردند؟

 

۹-انسانهای اولیه توانستند بعدها از آتش برای ساختن ظروف.....................استفاده کنند.

 

۱۰-امروزه ما با دیدن چه چیزهایی  می توانیم به چگونه زندگی انسانهای غار نشین  پی ببریم؟

 

۱۱-انسانهای نخستین اولین بار چه حیواناتی را اهلی کردند؟

 

۱۲-جملات صحیح و غلط را با علامت ۰ص   و غ) مشخص کنید.

 

-مهم ترین مشکل انسان های نخستین در امان ماندن از حمله حیوانات وحشی بود. ص        غ

 

-اولین ابزار ساخته شده به دست انسان از جنس سنگ بود.  ص     غ

 

-انسانهای نخستین برای در امان ماندن از حمله حیوانات به غارها پناه بردند.  ص      غ

 

-آتش درون غار نور و گرمای مناسبی به وجود می آورد.  ص      غ

 

۱۳-انسانها به تدریج آموختند که حیواناتی مانند .........و.........و.......و.........و........را اهلی کنند.

 

۱۴-اهلی کردن حیوانات چه کمکی به انسان کرد؟

 

۱۵-در دوره شکار مردان به شکار می رفتند و زنان در ...................می ماندند.

 

۱۶-وظیفه زنان در دوره شکار نگهداری از ..................وجمع آوری.....................بود.

 

۱۷-انسانهای نخستین وقتی دیدند که دانه ای در جایی که می افتد بعد از مدتی سبز می شود به کاشتن ............و.............پرداختند و به تدریج .................را آموختند.

 

۱۸-کشاورزی چه تغییری در زندگی انسانها بوجود آورد؟

 

۱۹-نخستین روستاها چگونه بوجود آمدند؟

 

۲۰-سگ چه کمکی به انسانهای نخستین می کرد؟

 

۲۱-پاسخ صحیح و غلط را مشخص کنید.

 

-اولین حیوانی که انسانها اهلی کردند سگ بود.    ص               غ

 

-انسانها کم کم از خشت و سنگ برای ساختن خانه استفاده کردند.  ص       غ

 

-با رواج کشاورزی انسانها در شهرها خانه های دائمی ساختند.   ص     غ

 

-انسانها با اهلی کردن گوسفند و گاو وبز  به تدریج به شغل کشاورزی پرداختند.   ص       غ

 

-مراقبت از زمین های کشاورزی باعث شد تا آن ها خانه های خود را در کنار هم بسازند.   ص      غ

 

-وقتی انسانهای نخستین خانه های خود را در کنار هم ساختند نخستین شهرها بوجود آمد. ص     غ

 

۲۲-قبل از کشاورزی مهمترین مشکل انسانها .......................بود.

 

۲۳-کار کشاورزی باعث شد تا زندگی انسانها ............کند.

 

۲۴-با رواج کشاورزی مردم در کنار ...............و.............برای خود خانه های ..........ساختند.

 

۲۵-بعد از رواج کشاورزی بعضی از انسانها به چه کار های دیگری مشغول شدند؟

 

۲۶-انسانها بعد از رواج کشاورزی چگونه با هم دادوستد می کردند؟

 

۲۷-اولین شهرها در کنار کدام رودها پدید آمد؟

 

۲۸-چگونه روستاها به شهر تبدبل شدهند؟

 

۲۹-امور شهرها به عهده چه کسانی بود؟

 

۳۰-فرمانروایان برای ایجاد نظم در شهرها چه چیزی ره به وجود آوردند؟

 

۳۱-فرمانروایان برای اداره شهرها از مردم چه چیز می گرفتند؟

 

 ۳۲-رسیدگی به کار مالیات ها و حساب کردن آنها باعث اختراع ............شد؟

 

۳۳-نخستین کشورها چگونه بوجود آمدند؟

 

۳۴-دادوستد بصورت مبادله کالا به کالا چه مشکلاتی داشت؟

 

۳۵-اولین شهرها در کنار کدام رود در ایران بوجود آمد؟

 

الف-نیل                  ب-کارون              ج-فرات                د-دجله

 

۳۶-فرمانروایان برای چه قانون را بوجود آوردند؟

 

الف-برای اداره بهتر شهرها        ب-برای برقراری نظم           ج-هر دو مورد

 

۳۷-فرمانروایان برای چه کاری از مردم مالیات می گرفتند؟

 

۳۸-دولتها برای حل مشکل مبادله کالا به کالا چه چیزی را اختراع کردند؟

 

۳۹-چرا فرمانروایان از مردم مالیات می گرفتند؟

 

۴۰-چه چیزی باعث اختراع خط شد؟

 

۴۱-انسانها چگونه مبادله کالا به کالا می کردند مثالی بزنید؟

 

۴۲-پاسخ صحیح و غلط را مشخص کنید.

 

-انسانهای نخستین قبل از رواج کشاورزی نیازهای خود را ازراه مبادله کالا به کالابرطرف می کردند.ص غ    

 

-رسیدگی به کار مالیاتها باعث اختراع خط شد.  ص        غ

 

-در زمان های قدیم اداره امور شهرها بر عهده شهردار بود.   ص      غ

 

-فرمانروایان بر اداره بهتر شهرها قانون را بوجود آوردند.  ص      غ

 تاریخ مدنی

 

         

1مهم ترین مشکل انسان نخستین فراهم کردن غذا بود.                  صحیح¨     غلط¨ 

           

2باچیره شدن یک فرمانروا بر چند شهر وروستا کشور به وجود آمد.       صحیح¨        غلط¨ 

           

3نمرود دستور داد حضرت موسی را در آتش بیندازند.                            صحیح¨    غلط¨  

 

           

4کورش که رهبر پارس ها بود ماد ها را شکست داد.                            صحیح¨   غلط¨     

 

           

5جنس اولین ابزار انسان نخستین از چه بود؟   

 

الف) سنگ ¨                        ب)آهن  ¨                         

 

  ج)چوب¨                               چرم¨       

 

 

           

6انسان ها با یاد گرفتن چه فنی توانستند در یک جا ساکن شوند.

 

الف) دامپروری   ¨                ب) خانه سازی  ¨             

 

    ج) کشاورزی  ¨                  د)ساختن ابزار¨0

 

           

7اولین شهر در ایران در کنار کدام یک از رود های زیر به وجود آمد؟

 

الف) دجله  ¨               ب) فرات ¨                              

 

ج)کارون¨                     د) نیل¨     0

 

           

8خداوند به کدام یک از پیامبران ماموریت داد خانه ی کعبه را از نو بسازد؟

 

الف) حضرت ابراهیم  ¨             ب) حضرت موسی  ¨      

 

        ج) حضرت نوح ¨         د)حضرت عیسی¨0

 

           

9ماد ها در دامنه ی کوه الوند کدام شهر را ساختند؟

 

الف) ایلام¨                          ب)شوش  ¨                 

 

   ج) بابل ¨                        د)هگمتانه

 

           

10در جای خالی کلمه ی مناسب بنویسید. 

 

*خداوند در مقایسه با حیوانات به انسان یکی دست های توانا داده دیگری نیروی .............................داده.

 

*انسان های نخستین اولین حیوانی که اهلی کردند ................................بود.

 

*رسیدگی به کار مالیات ها و حساب کردن آن ها باعث اختراع .........................شد.

 

*گروهی از مردم ستم دیده دعوت حضرت.............................. را پذیرفتند.        

 

 

           

11ما چگونه به زندگی انسان های غار نشین وابزار و وسایل آن ها پی می بریم؟

 

 

 

           

12نخستین شهر ها چگونه به وجود آمدند؟      

           

13کشاورزی چه تغییری در زندگی انسان ها به وجود آورد؟       

 

 

 

 

           

14چرا ماد ها نتوانستند جلوی حمله ی آشوری ها را بگیرند؟

 

                       

15از چه زمانی سرزمین ما ایران نامیده شد؟

 

 

مدنی

 

           

1خانواده های که بیش از دو فرزند دارند پر جمعیت هستند. .                 صحیح¨   غلط¨      

 

           

2اگر در منزل هر چیزی را سر جای خود قرار دهیم نشانه ی نظم است.    صحیح¨   غلط¨    

 

           

3مدرسه اولین خانه ی ماست. .                                                      صحیح¨       غلط¨              

 

           

4کدام یک از کار ها را غیر از روز جمعه نمی توانیم در روز های دیگر انجام دهیم.

 

الف)دیدن اقوام¨                      ب) گردش ¨                     

 

 ج) نماز جمعه¨                        د) نظافت¨  

 

           

5چه کسی با همکاری کارکنان مدرسه برنامه ی کار مدرسه را تنظیم می کند.

 

الف) ناظم ¨                          ب) دفتر دار  ¨                

 

   ج) معلّم ¨                               د) مدیر¨  

           

6مردم در مسجد برای حل مشکلات محلّه ی خود چه می کنند؟

 

الف) نماز می خوانند¨                     ب) دعا می کنند ¨      

 

   ) مشورت می کنند¨           د) هیچ کدام¨

 

           

7در جای خالی کلمه ی مناسب بنویسید.

 

*خانواده با ..............................زن ومرد به وجود می آید.

 

*مدرسه محل تعلیم و................................است.      

           

8چرا دین اسلام به خانواده اهمّیّت زیادی داده است؟      

           

9وظیفه ی معلّم در مدرسه چیست؟

 

           

10نماز جماعت درمسجد چگونه بر گزار می شود؟

 

   ۳۱-............اولین و...................دومین حیوانی بودند که اهلی شدند.

 

الف-گاو-گوسفند              ب-گوسفند –بز               ج- سگ –گوسفند                 د-اسب- گاو

 

-32- چه چیز سبب به وجود آمدن روستاها گردید ؟

 

الف-جریانداشتن رودها در دامنه کوهها   ب-حفاطت از زمینها کشاورزی            

 

ج- بدست آوردن غذا                                      د-گرسنه ماندن انسانها

 

33- مجسمه شیر سنگی واقع در همدان مربوط به کدام دوره میباشد ؟

 

الف-پارت              ب-پارس                    ج- هخامنش             د- ماد

 

34- چه کسی اولین قانون برای اداره شهرها را در سنگ نوشته ای درمیادین شهرها قرار  داد ؟

 

الف-فرعون      ب- حمورابی            ج-حضرت محمد              د-  کوروش

 

35- قبر فرعونها درکجا قرار دارد ؟   الف-مکه    ب-مدینه        ج- کربلا      د-اهرام مصر

 

-36- چه کسی حکومت ماد را شکست داد ؟

 

الف-هخامنش    ب- کوروش              ج- فرعون                     د-هیچکدام

 

-37- دومین خانواده ای که ما در آن زندگی میکنیم چه نام دارد ؟

 

الف-مسجد                       ب-پارک                    ج-خانه                    د-هیچکدام

 

-38- جایی که پیشنماز موقع نماز خواندن می ایستد چه نام دارد ؟

 

الف- مسجد          ب- منبر               ج- محراب              د- الف و ب درست است

 

39- چرا مسجد نمونه کوچکی از یک جامعه اسلامی است؟

 

الف-زیرا در آن خدا پرستی وجود دارد                                         ب-زیرا در آن نظم وجود دارد

 

ج-زیرا در آن آموزش وجود دارد                                                      د-همه موارد صحیح است

 

-40 - روز جمعه مخصوص چه کارهایی است ؟

 

الف- شرکت در نماز جمعه    ب-  استراحت و تفریح    ج- خوابیدن        د- الف و ب درست است

 

-فرمانروایان برای برقراری نظم و اداره ی بهتر شهرها ............ را به وجود آوردند .         

 

           

-وظیفه ی زنان در دوره ی شکار نگهداری از بچه ها و.........بود .          

           

-حضرت نوح در کجا زندگی می کرد ؟

 

الف) بین النهرین                   ب) بابل

 

  ج) مصر                            د) کارون      

           

-پادشاه ستمگر زمان حضرت ابراهیم چه نام داشت؟

 

الف) فرعون       ب) کوروش  ج) نمرود       د) هیچکدام          

           

-انسان در زمان های دور چگونه زندگی می کرده است ؟

 

           

-یکی از مشکلات مردم در گذشته چه بود ؟

 

           

-کشف آتش چه کمک هایی به انسان کرد؟

 

           

-نخستین روستاها چگونه به وجود آمدند؟

           

-داد و ستد در گذشته چگونه انجام می شد ؟

 

           

-اولین شهرها در کنار کدام رودها پدید آمدند ؟

           

-چه کسانی دعوت حضرت نوح (ع) را پذیرفتند ؟

 

           

-چه کسی خانه ی کعبه را ساخت ؟

 

           

-لقب فرمانروایان مصر چه بود ؟

 

           

-خط چگونه اختراع شد ؟

 

                       

-خانواده ای که جمعیت آن بیش از 4نفر باشد خانواده ی ........ نام دارد .                            

-مدرسه محل ............... و ........................ است .  

           

--خانه دوم دانش آموزان کجاست ؟

 

الف) خانواده                         ب) کلاس        

 

  ج) مدرسه                           د) خانه ی پدربزرگ   

           

--خانواده چگونه تشکیل می شود ؟

           

--معنای نظم چیست ؟

           

--روز جمعه مخصوص چه کارهایی است

 

           

--نماز جماعت در مسجد چگونه برگزار می شود ؟       

 

 

           

--چه کسانی در مدرسه برای دانش آموزان تلاش می کنند 4 مورد را بنویسید ؟

 

سوالات درس تاریخ ومدنی

 

           

--خداوند به انسان در مقایسه با بقیه جانوران دو نعمت بزرگ عطا کرده است  یکی ............. و دیگری............. می باشد.           

           

--اولین ابزارهای ساخته شده به دست انسان بیشتر از جنس .................. بودند                  

 

--انسان پس از اهلی کردن سگ حیواناتی از قبیل ..............و............... را اهلی کرد                      

--

در دوره ی شکار مردان به شکار می رفتند و وظیفه زنان نگهداری از بچه ها و جمع آوری .........بود. 

           

--مادها............ را پایتخت خود قرار دادند.    

           

--رهبر پارس ها ................ نام داشت.        

           

--مهمترین مشکل انسان نخستینم چه بود؟

 

الف)امکانات زندگی                ب) فراهم کردن غذا              ج) فراهم کردن ابزار             

 

--انسان نخستین در ابتدا غذای خود را چگونه بدست می آورد؟     

--

کشاورزی چه تغییری در زندگی انسان به وجود آورد؟  

           

--نخستین کشورها چگونه بوجود آمدند؟         

           

 

--لقب فرمانروایان مصر چهع بود؟ آنهاچگونه مردمی بودند؟       

 

--سه گروه آریایی را که به ایران آمدند نام ببرید؟          

           

--دومین جامعه ای که ما درآن زندگی می کنیم ................... نام دارد؟                  

 

--سه نمونه از مشکلاتی را که خانوادهای پر جمعیت با آن ها رو به رو شوند بگویید؟

           

--معنای نظم چیست؟         

           

--چرا دین اسلام به خانواده اهمیت زیادی داده است؟      

           

--نماز جماعت در مسجد چگونه برگزار می شود؟        

 

--دونفر از افرادی که در مدرسه برای شما تلاش می کنند نام ببرید و وظیفه آنها را بگویید؟                 

 

--خانوده چگونه تشکیل می شود؟     

 

           

--فرزندان چه وظایفی دارند؟

تاریخ و مدنی

 

-مهمترین مشکل انسان نخستین چه بود؟

 

ساختن خانه             نداشتن ابزار         

    فراهم کردن غذا              بی سوادی         

           

--اولین ابزارهای انسان بیشتر از چه ساخته شده بود؟

 

شاخه های درختان         استخوان حیوانات        پوست حیوانات         سنگ         

 

---اولین دانه هایی که انسان کاشت چه بود؟

 

گندم، عدس  جو، برنج      گندم، جو      برنج، عدس

 

           

--نام شهری را که مادها در دامنه ی کوه الوند ساختند چه نام داشت؟

 

تیسفون                         تخت جمشید 

 هگمتانه                   شیراز

 

           

--جاهای خالی را با کلمات مناسب پر کنید:     

           

---انسانهای نخستین در آن رمان نیازهای خود را از راه ....................... برطرف می کردند.           

           

--به فرمان روایان مصر ....................... می گویند.

           

---در حدود چهار هزار سال پیش اقوام .................... از شمال دریای خزر به سرزمین ما آمدند        

 

--نام جد کوروش ......................... نام داشت.

           

--به سؤالات زیر پاسخ دهید:           

           

--چرا انسانهای نخستین در غارها زندگی می کردند؟     

           

--قانون و خط چگونه به وجود آمدند؟

           

---سه گروه از آریایی ها را که به ایران آمدند را نام ببرید؟                     

 

---چهار مورد از کارهای مهم داریوش را نام ببرید؟      

           

-

--چرا در زمان هخامنشیان، در بین راه ها چاپارخانه و قلعه هایی ساخته بودند؟       

           

 

--بین النهرین به چه سرزمینی گفته می شود؟   

 

           

--گزینه صحیح را با علامت ضربدر مشخص کنید:      

           

--دومین جامعه ای کا در آن زندگی می کنیم چه نام دارد؟

 

مسجد              خانواده

 مدرسه           هیچکدام     

           

---بهترین راهنمای ما در مدرسه است؟ 

 

مدیر                                    معلم     

مربی پرورشی                      ناظم

 

           

--اگر در منزل هر چیزی را سرجای خود قرار دهیم، نشانه چیست؟

 

احترام به والدین                داشتن نظ   کمک کردن به والدین     عادت کردن

 

           

---مدرسه محل ............... و ................... است.

 

           

---امام جماعت جلوتر از همه ی مردم در ........... می ایستد.

           

---یکی دیگر از محل های اجتماع مردم ................. است که نمونه کوچکی از جامعه اسلامی است.

 

           

به سؤالات زیر پاسخ دهید: 

           

--معنای نظم چیست؟         

 

--چرا دین اسلام به خانواده اهمیت داده است؟  

           

---دو نفر ار افرادی را که در مدرسه برای شما تلاش می کنند نام ببرید و وظیفه ی آن ها را بگویید؟      

 

---مردم در مسجد برای حل مشکلات محله ی خود چه می کنند؟

نمونه سوالات چهارم ابتدایی درس تاریخ و مدنی نوبت دوم


صحیح یا غلط بودن سوالات را معلوم کنید

1. مهم ترین مشکل انسان نخستین فراهم کردن غذا بود. صحیح غلط

2 . باچیره شدن یک فرمانروا بر چند شهر وروستا کشور به وجود آمد. صحیح غلط

3 . نمرود دستور داد حضرت موسی را در آتش بیندازند. صحیح غلط

4 . کورش که رهبر پارس ها بود ماد ها را شکست داد. صحیح غلط

5 . جنس اولین ابزار انسان نخستین از چه بود؟
 

الف) سنگ ب)آهن ج)چوب د) چرم

6 . انسان ها با یاد گرفتن چه فنی توانستند در یک جا ساکن شوند.
 

الف) دامپروری ب) خانه سازی ج) کشاورزی د)ساختن ابزار

7 . اولین شهر در ایران در کنار کدام یک از رود های زیر به وجود آمد؟
 

الف) دجله ب) فرات ج)کارون د) نیل

8 . خداوند به کدام یک از پیامبران ماموریت داد خانه ی کعبه را از نو بسازد؟
 

الف) حضرت ابراهیم ب) حضرت موسی ج) حضرت نوح د)حضرت عیسی

9 . ماد ها در دامنه ی کوه الوند کدام شهر را ساختند؟
 

الف) ایلام ب)شوش ج) بابل د)هگمتانه10 . در جای خالی کلمه ی مناسب بنویسید.
 

*خداوند در مقایسه با حیوانات به انسان یکی دست های توانا داده دیگری نیروی .............................داده.

*انسان های نخستین اولین حیوانی که اهلی کردند ................................بود.

*رسیدگی به کار مالیات ها و حساب کردن آن ها باعث اختراع .........................شد.

*گروهی از مردم ستم دیده دعوت حضرت.............................. را پذیرفتند.
 

11 . ما چگونه به زندگی انسان های غار نشین وابزار و وسایل آن ها پی می بریم؟12 . نخستین شهر ها چگونه به وجود آمدند؟13 . کشاورزی چه تغییری در زندگی انسان ها به وجود آورد؟14 . چرا ماد ها نتوانستند جلوی حمله ی آشوری ها را بگیرند؟15 . از چه زمانی سرزمین ما ایران نامیده شد؟
 

درس مدنی
 

1 . خانواده های که بیش از دو فرزند دارند پر جمعیت هستند. . صحیح غلط

2 . اگر در منزل هر چیزی را سر جای خود قرار دهیم نشانه ی نظم است. صحیح غلط

3 . مدرسه اولین خانه ی ماست. . صحیح غلط

4 . کدام یک از کار ها را غیر از روز جمعه نمی توانیم در روز های دیگر انجام دهیم.
 


5 . چه کسی با همکاری کارکنان مدرسه برنامه ی کار مدرسه را تنظیم می کند.
 

الف) ناظم ب) دفتر دار ج) معلّم د) مدیر

6 . مردم در مسجد برای حل مشکلات محلّه ی خود چه می کنند؟
 

الف) نماز می خوانن ب) دعا می کنند ج) مشورت می کند د) هیچ کدام

7 . در جای خالی کلمه ی مناسب بنویسید.
 

*خانواده با ..............................زن ومرد به وجود می آید.

*مدرسه محل تعلیم و................................است.

چرا دین اسلام به خانواده اهمّیت زیادی داده است؟ 

9 .
وظیفه ی معلّم در مدرسه چیست؟ 

10 .
نماز جماعت درمسجد چگونه بر گزار می شود؟

 


23 -
اولین ابزار های انسان های نخستین یشتر از چه جنسی بود؟

1)
شاخه ی درختان 2 ) سنگ 

3 )
استخوان حیوانات 4) ریشه ی گیاهان 

24 -
بین النهرین در میان کدام رودها قرار دارد؟ 

1 )
کارون- نیل 2 ) کارون – دجله

3)
فرات – نیل 4 ) دجله – فرات 

25 –
کدام گروه آریایی ها نخستین حکومت را در ایران تشکیل دادند؟ 

1)
پارس ها 2) پارت ها 3) ماد ها 4) آشوریها 

26 –
مجسمه ی شیر سنگی در کدام شهر وجود دارد؟ 

1 )
مشهد 2 ) تبریز 

3 )
همدان 4) اصفهان 

27 –
موسس سلسله ی هخامنشیان که بود ؟

1 )
کوروش 2 ) داریوش 3 ) هخامنش 4) خسروپرویز 

28 -
اولین سکه در ایران در زمان کدام پادشاه ساخته شد و از چه حنسی بود؟ 

1 )
کوروش- طلا 2 ) داریوش – نقره 

3 )
کوروش – نقره 4 ) داریوش – طلا 

29-
کدام عامل باعث شد که انسان های نخستین برای خود خانه های دائمی بسازند ؟ 

1 )
شب های تاریک 2 ) کشف آتش 

3 )
سرما شدید 4) رواج کشاورزی 

30 –
امیر حسین دانش آموز کلاس چهارم است او بعد از مدرسه لباس هایش را در جای مخصوص خود قرار می دهد. این جمله کدام صفت امیر حسین را نشان می دهد؟

1 )
صداقت 2 ) نظم 3 ) دقت 4 ) احترام به بزرگ تر 

31 -
بهترین راهنما در مدرسه کیست؟ 

1)
معلم بهداشت 2 ) مربی پرورشی 

3)
معلم 4 ) دفتر دار 

32 –
پس از پیروزی انقلاب اسلامی ساختن مدرسه، حمام، خانه ی بهداشت بر عهده ی کدام یک بود؟

1 )
خیرین 2) جهاد سازندگی 

3 )
بسیج 4 ) شهرداری

33-
کدامیک بعنوان نمونه ای کوچکی از جامعه ی اسلامی است؟

1 )
مدرسه 2 ) مسجد 

3 )
خانواده 4 ) روستا


تاریخ و مدنی

دستور کار الف : صحیح یا غلط بودن جملات زیر را با علامت T مشخص کنید . 

1-
مهم ترین مشکل انسان نخستین فراهم کردن غذا بود. ص غ 2-
انسان برای مشکل داد و ستد خط را اختراع کرد . ص غ 3-
از زمانی که آریایی ها به سرزمین ما آمدند ، سزمین ما ایران نام گرفت . ص غ

4-
مانروایان برای برقراری نظم و اداره ی بهتر شهر ها چه چیزی را به وجود آوردند ؟ الف) پول ب) قانون ج) خط د) مالیات

5-
لین محصولاتی که انسا ن به کاشتن آن ها پرداخت چه بودند ؟ الف) گندم و نخود ب) جو و برنج 

ج) گندم وجو د) عدس و لوبیا 6
هگمتا نه پایتخت کدام قوم زیر بود ؟ الف ) قوم آشور ب) قوم ماد 

ج) قوم پار ت د) قوم پارس

دستور کار ج) جاهای خالی را با کلما ت مناسب پر نما یید . 

انسان ها در ا بتدا نیازهای خود را از راه .... بر طرف می کردند . -
به فرمانروایان مصر .......................... می گفتند . -
رهبر قوم پارس ها ...............................نام داشت . کدام پیامبر از طرف خداوند ماموریت یافت که خانه ی کعبه را از نو بسازد؟ در این کار چه کسی به او کمک کرد ؟ 

دو نعمت بزرگی که خداوند به انسان ها در مقایسه با بقیه جانورا ن عطا کرد چه بود ؟کشف آتش چه فایده هایی برای انسا ن ها داشت ؟انسان های نخستین چگونه فن کشاورزی را آموختند ؟روستا ها چگونه به وجود آمدند

در زمانهای قدیم انسان ها به جای پرستش خدا ی یکتا چه چیز هایی را عبادت می کردند ؟ دو مورد نام ببرید .نخستین شهر ها در کنار کدا م رودها به وجود آمدند ؟ ((
مد نی ))دستور کار الف : صحیح یا غلط بودن جملات زیر را با علامت مشخص کنید. -
خانواده با تولد بچه ها به وجود می آید. ص غ 

-
چون جمعیت روستا ها کم است ، مردم بیشتر یک دیگر را می شناسند . ص غ دستور کار ب: ) پاسخ درست هر سوا ل را با علامت مشخص کنید. 

-
کدام کار را فقط در روز جمعه انجام می دهند؟

الف) استراحت ب) دیدن اقوام 

ج) نماز جمعه د) نظافت 

-
بهترین راهنما ی ما در مدرسه جه کسی است ؟ 

الف) معلم ب) دفتر دار 

ج) کتابدار د) معلم ورزش 

-
کدامیک را خانه ی دوم ما می نامند ؟ 

الف) مسجد ب) خانه 

ج) کتا ب خانه د) مدرسه

دستور کار ج) جاهای خالی را با کلما ت مناسب پر نما یید . 

-
 

مدرسه محل.................. و تربیت است . 

-
 پدر و مادر با محبت و فداکار برای آسایش و ........ تلاش می کنند . مردم برای حل مشکلات محله ی خود در مسجد با هم ... می کنند .دو مشکل خانواده های پر جمعیت را نام ببرید ؟ چرا در اسلام به خانواده اهمیت ز یادی می دهندمعنی نظم چیست؟ (دو مورد )نماز جماعت در مسجد چگونه بر گزار می شود 

تاریخ مدنی

دستور کار الف: صحیح یا غلط بودن جملات زیر را مشخص کنید.

حضرت ابراهیم (ع)از طرف خدا ماموریت یافت تا خانه خدا را از نو بسازد. ص غ علت جنگ ایران و روم بر سر تیسفون بود . ص غ 
;


دستور کار ب : پاسخ درست هر سوال را با علامت مشخص کنید.1-
اولین شهر در کنار کدام رود ها به وجود آمدند؟ 

الف) کارون ب) دجله و فرات ج) نیل د) هر سه مورد 2-
ساختن سکه طلا در زمان کدام پادشاه ایران انجام شد؟

الف) کوروش ب) داریوش 

ج) مهرداد دوم د) اسکندر 

3-
کدام پیامبر در فلسطین به دنیا آمد؟ 

الف) نوح (ع) ب) ابراهیم (ع) 

ج) موسی (ع) د) عیسی (ع) 4-
پیامبر اسلام به کدام پادشاه ایران نامه نوشت و او را به اسلام دعوت کرد؟ 

الف) خسرو پرویز ب) خسرو انوشیروان 

ج) اشک د) داریوش ?
دستور کار ج) در جاهای خالی کلمه ی منا سب بنویسید. 5-
رسیدگی به کار مالیات ها باعث اختراع ........................ شد. 6-
به فرمان روایان مصر ......................... می گفتند . 7-
کتاب مقد س زردشتیا ن ............................ نام دارد. 8-
دین اسلام مردم را به یگانه پرستی ،.......................و ........................ دعوت می کند.?
دستورکار د : به سوالات زیر پاسخ دهید. خداوند در مقایسه با بقیه جانوران به انسان دو نعمت بزرگ عطا کرد. آن دو را بنویسید .چهار حیوان که انسان توانست آن ها را اهلی کند نام ببرید وبنویسید سه گروه آریایی ها را نام ببرید . کدام گروه توانست اولین حکومت را تشکیل دهد؟ 

دو پایتخت اشکا نیان را بنویسید.دو کار مهم خسرو انوشیروان در ایران را بنویسید. 

در دوره ی ساسانیان مردم به چند گروه تقسیم می شد ند بنویسید؟

((
مدنی))

دستور کار الف: صحیح یا غلط بودن جملات زیر را مشخص کنید.ما باید در زندگی خانوادگی وظیفه خود را بشناسیم و به آن عمل کنیم. ص غ در شهرها فعا لیت کشاورزی وجود دارد. ص غ دستور کار ب : پاسخ درست هر سوال را با علامت مشخص کنید.1=((
هرگاه مظلومی فریاد بزند که ای مسلمانان به دادم برسید، مسلمانی که این فریاد عدالت خواهی را بشنود و به او کمک نکند مسلمان نیست.)) این سخن از کیست؟

الف) پیامبر (ص) ب) امام علی (ع) 

ج) امام حسین (ع) د) امام صادق (ع) 

پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران جهاد سازندگی در روستا ها کدامیک از کار های زیر را انجام داده است؟

الف) ساختن مسجد ب) ساختن مدرسه 

ج) ساختن حمام د) هر سه مورد 

بهترین راهنمای ما در مدرسه کیست؟ 

الف) معلم ب) خدمت گزار 

ج) معلم بهداشت د) کتابدار دستور کار ج) در جاهای خالی کلمه ی منا سب بنویسید. 

1-
زبان و خط رسمی ملت ایران ، ................ است . 2-
بیشتر مردم ................ یکد یگر را می شناسند و با هم خویشاوند هستند. 3-
کودکانی که در خانواده از تربیت ،محبت و اخلاق خوب بهره مند شوند در آینده افرادی مفید و ............... خواهند شد .دستورکار د : به سوالات زیر پاسخ دهید

1-
روز جمعه مخصوص چه کار هایی می باشد چهار تا را نام ببریدو بنویسید؟

2-
مسلمانان جهان در چه چیزهایی مشترک هستند. بنویسید؟

3-
چه فعالیت هایی در اطراف شهر ها انجام می شود نام ببرید؟

5-
ملت ایران در چه چیزهایی مشترک هستند آن ها را بنویسید؟

 

 

del.icio.us  digg  newsvine  furl  Y!  smarking  segnalo