سوالات علوم4

پنج‌شنبه 30 اردیبهشت 1389 ساعت 06:56

علوم

1کوچکترین واحد ساختمانی بدن موجودات زنده چه نام دارد ؟

 

الف) استخوان           ب) سلول

 

      ج) رگ                 د ) پوست              

 

           

2میکروسکوپ چیز ها را تا چند برابر بزرگ تر نشان می دهد.؟

 

الف) 10برابر                    ب) 100برابر              

 

   ج) هزار برابر               د) 20برابر        

           

2خاکی در آن گیاه کاشته می شود باید چگونه باشد؟       

 

الف) خشک باشد                 ب)سفت باشد  

 

 ج) مرطوب ونمناک باشد     د)موارد الف وب صحیح است        

4بهترین موقع برای سم پاشی آفت ها چه موقع می باشد؟

 

الف ) حشره ی بالغ         ب) حشره در تخم   

 

 ج) حشره در پیله            د) نوزاد حشره     

           

5کدام جانور انگل است؟

 

الف)کرم خاکی                ب)  ملخ         

 

ج) کرم آسکاریس            د) هیچ کدام           

           

6هوای اطراف ما کدام حالت را دارد؟

 

الف) جامد                        ب) مایع             

 

    ج)   گاز                     د)محلول

           

7در کدام یک از مکان های زیر از آیینه ی بر آمده استفاده می کنند؟ 

 

الف) خیاطی                    ب) سرپیچ جاده ها       

 

 ج)  آزمایشگاه     د)در ساختن کوره ی آفتابی 

           

8رشد وتقسیم سلول  تا پایان عمر ادامه دارد.                 صحیح              غلط      

           

9گردو خرما وزعفران جزء ادویه ها هستند.                    صحیح               غلط 

 

           

10در محلول ها ماده ی حل شونده خود به خود از حلال جدا می شود. صحیح     غلط           

 

           

11اگر آب دریا را از صافی رد کنیم آب آشامیدنی به دست نمی آید.   صحیح     غلط 

12جا های خالی را با کلمات مناسب پر کنید.

 

*سبزی رنگ برگ ها به سبب وجود ماده ای به نام ................................. است.

 

*برای جدا کردن مخلوط آب و شن از  ......................................استفاده می کنیم.

 

*هر قدر زاویه ی بین دو آیینه راکوچک تر کنیم تعداد  تصویرها ................. می شوند.

 

 

13اصلاحات زیر را تعریف کنید.

 

الف )آوند:...............................................................................

 

 

ب) انگل:..................................................................

 

ج) باز تابش نور:.............................................................................

 

14وظیفه ی سلول روده وسلول استخوان را بنویسید.                 

15دو تفاوت موجود زنده وموجود غیر زنده را بنویسید.

 

                       

16در پاییز برگ درختان زرد می شود چه ماده ای در برگ آسیب دیده است؟

 

           

           

17دو فایده ی شخم زدن را بنویسید.

 

           

18کدام یک از کرم ها برای کشاورزی مفیداست؟ چرا؟

 

           

           

19کار کشاورزی یعنی.............................................................................

20دو راه مبارزه با آفت را بنویسید.  

           

21برای جلوگیری از انتشار کرم کدو چه باید کرد؟(دو مورد)

 

           

           

22دور جانورانی که مهره دار است خط بکشید .

 

23گنجشک-مرغ- کرمک- گاو- مار- حلزون- پروانه    

           

24چه چیز های در بازتابش نور موثر هستند؟             

25دو فایده ی کوره ی آفتابی را بنویسید.         1

 

 

۱-گیاهان هنگام تنفس کدام ماده راازهوا می گیرند؟۵

الف-اکسیژنO ب-دی اکسیدکربنO ج-سبزینهO د-آبO

 

2-ازکدام گیاه به عنوان نوشیدنی استفاده می شود؟۵/۰

الف-زعفرانO ب-دارچینO ج-چایO د-چای ودارچینO

 

3-کدام جانور جزء کیسه تنان می باشد؟۵/۰

الف-عروس دریاییO ب-هشت پاO ج-توتیاO د-ستاره دریاییO

 

4-کدام مخلوط زیر مخلوط مایع درمایع است؟۵/۰

الف-قنددرآبO ب-نمک درآبO ج-آب درروغنO د-خاک درآبO

 

5-درآینه تخت اگر جسمی با آینه ۱متر فاصله داشته باشد فاصله ی جسم تا تصویرش چند متر خواهد بود؟۵/۰

الف-۲مترO ب-۱متر O ج-۳متر O د-۴مترO

 

6-کدام اندام بدن وظیفه ی تصفیه خون را برعهده دارد؟۵/۰

الف-قلبO ب-ششO ج-کلیه هاO د-رگهاO

 

7-جاهای خالی را کامل کنید.۱

الف-کرم ………………………ازگروه کرمهای پهن است.

ب-به چیزهایی که جریان برق را ازخود عبور نمی دهد……………………می گویند.

 

۸-جملات را بخوان ودرصورت صحیح بودن حرف ص ودرصورت غلط بودن حرف غ راعلامت بزن .۱

الف-آهن ربای الکتریکی به کمک جریان الکتریسیته کار می کند. صO غO

ب-سنگ کوههای دماوند والوند از نوع سنگهای آذرین هستند. صO غO

 

9-هرسیاره رابه ویژگی خودش وصل کن .۷۵/۰

نزدیک ترین همسایه زمین ماه

بزرگترین سیاره منظومه شمسی زحل

زیبا ترین سیاره منظومه شمسی مشتری

عطارد

 

۱۰-سلول چیست؟۱

 

۱۱-سلول ها چگونه تقسیم می شوند؟توضیح دهید.۵/۰

 

۱۲-آوند چیست؟۱

 

۱۳-برای غذاسازی درگیاه چه چیزهایی لازم است؟۲مورد۷۵/۰

 

۱۴-چه کنیم تابه انگل کرم کدو دچار نشویم؟۵/۰

 

۱۵-محلول چیست؟۵/۰

 

۱۶-حل شونده چیست؟۵/۰

 

۱۷-زیبا بین چیست وچگونه کار میکند؟۱

 

۱۸-هنگام کار با الکتریسیته چه نکات ایمنی راباید رعایت کرد؟۳مورد ۷۵/۰

 

۱۹-مدارچیست؟توضیح دهید.۵/۰

 

۲۰-به کمک یک آهنربا چگونه قطب شمال وجنوب را پیدا می کنید ؟آزمایش آن راتوضیح دهید.۱

 

۲۱-سنگ های آذرین چگونه به وجود می آیند ؟توضیح دهید.۵/۰

 

۲۲-ازسنگها وکانیها چه استفاده هایی می کنیم؟۳مورد۵/۱

 

۲۳-منظورازمنظومه شمسی چیست؟۵/۱

 

۲۴-ما هنگام تنفس چه گازهایی راباهوا مبادله می کنیم؟۵/۰

 

۲۵-کار گلبولهای سفید وقرمز درخون چیست؟۱

 

۲۶-ازگیاهان چه استفاده هایی می کنیم؟ پنج مورد

 

 

 

 41- سم پاشی در کدام یک از زمانهای زیر مفید است ؟

 

الف- مرحله تخم گذاری    ب-  مرحله نوزادی        ج-  مرحله پیله              د-مرحله حشره بالغ

 

42- تفاوت اندازه بدن فیل و موش در چیست ؟

 

الف- بزرگی سلولها         ب-  تعداد سلولها        ج-  نوع سلولها                    د- مواد داخل سلولها

 

-43- کدام یک از حالتهای زیر محلول میباشد؟

 

الف-مخلوط آب و شکر  ب- مخلوط آ ب و روغن        ج- مخلوط آب و نشاسته         د-هیچکدام

 

-44- سلولها به چه وسیله ای رشد و تولید مثل میکنند؟

 

الف-تخمگذاری            ب- بچه زایی                  ج-  تقسیم سلول                    د-همه موارد

 

-45- در سر پیچ جاده ها از چه نوع آیینه استفاده میکنند ؟

 

الف-تخت                     ب-  بر آمده                     ج- فرورفته                د-همه موارد

 

-46- ستاره در یایی مربوط به کدام گروه از جانوران است؟

 

الف- نرم تنان           ب- خار تنان          ج-  کیسه تنان               د- اسفنجها

 

-47- کدام کرم از راه سبزیها و میوه های خوب شسته نشده وارد بدن انسان می شود ؟

 

الف- کرم کدو              ب- کرم آسکاریس                ب-کرمک                  د- کرم خاکی

 

-48- پرورش دادن کدام یک از جانوران زیر برای از بین بردن آفتها مفید است ؟

 

الف- ملخ                   ب- گوسفند                  ج-  پروانه                     د- عنکبوت

 

49- هوا ی اطراف ما کدام حالت مواد را دارد ؟  الف- مایع     ب- گاز      ج-جامد       د- محلول

 

.50- فراوانترین گروه بند پایان کدام ها هستند؟

 

الف- خرچنگها                  ب-  عنکبوتها            ج-  هزارپاها       د- حشرات

 

علوم

1جمله های درست را با (د) و نادرست را با (ن)مشخص کنید.

-پوششی که در اطراف سلول موجود می باشد ،هسته نام دارد.(  )

-محل غذاسازی گیاهان ریشه است.(  )

 

-کشتی که محتاج به آبیاری باشد را کشت دیم می گویند.(  )

 

-به حشرات گیاه خواری که دست جمعی به مزرعه ها حمله می کنند ،آفت می گوییم.(  )

 

 

-ستاره ی دریایی جز گروه خارتنان است.(  )

 

-بزرگ ترین گروه بند پایان عنکبوت ها هستند.(  )

 

-هوا مخلوطی از چند گاز است(  )

 

 

-بازتابش نور از سطح مقوا،منظم است.(  )

 

-پارچه،لاستیک و بیش تر پلاستیک ها نارسانا هستند.(  )

 

-آهن ربا بعضی از فلزات نه همه ی آن ها را جذب می کند.(  )

 

-سنگ گرانیت آذرین بیرونی می باشد.(  )

 

-پیدایش شب و روز حاصل چرخش زمین به دور خود است.(  )

 

-کیسه های هوایی در تمام بدن قرار دارند.(  )

 

-وظیفه ی پاکیزه کردن خون به عهده ی شش ها می باشد.(  )

 

1*جمله های زیر را با کلمه ی مناسب پر کنید.

 

-برای دیدن سلول باید از ذزه بین های قوی دستگاهی به نام ------------ استفاده کرد.

 

-کربن دی اکسید از راه -------------- وارد برگ می شود.

 

-بهترین زمان برای سم پاشی در مرحله ----------- حشره است.

 

-پوشش بدن حشرات از پوشش سختی به نام -------------- است.

 

-نام دیگر مخلوط یکنواخت ----------- است.

 

-در ساختمان زیبا بین از آینه ی --------------- استفاده می شود.

 

-اجسامی که الکتریسیته از آن ها نمی گذرد --------------- نام دارند.

 

-خاصیت آهنربایی در -------------- آهنربا بیش تر است.

 

-ویژگی سخت و محکم بودن مخصوص سنگ های -------------- است.

 

-خاک سیاره ی مریخ به رنگ ------------- است.

 

-از سوختن ---------------- در بدن انرژی تولید می شود.

 

-به رگ هایی که خون را به قلب برمی گرداند ----------- می گوییم.

 

3*گزینه درست را انتخاب کنید.

 

-رشد بدن انسان به سبب چیست؟

 

1)تقسیم سلول                   2)ورزش کردن                3)بزرگ شدن سلول                      4)گزینه1و3

 

-کار آوندها چیست؟

 

1)انتقال آب از ریشه به برگ

 

2)انتقال غذای ساخته شده از برگ به ریشه

 

3)انتقال غذای ساخته شده از برگ به داخل میوه ها

 

4)همه ی موارد

 

-مهم ترین عامل در انتخاب نوع کشت کدام است؟

 

1)هوا                 2)بارش              3)خاک               4)دما

 

-بدن کدام یک از جانوران زیر بندبند نیست؟

 

1)سنجاقک          2)عنکبوت          3)مورچه            4)شقایق دریایی

 

-کدام یک از مواد زیر محلول جامد در مایع است؟

 

1)جوهر در آب                 2)شکر در آب                  3)الکل در آب                   3)شیر در آب

 

-کدام یک در بازتابش نور موثر نیست؟

 

1)رنگ              2)صافی             3)اندازه              4)زبری

 

-کدام دسته از اجسام زیر رسانا هستند؟

 

1)پاک کن و کلید               2)آب و آهن                     3)چوب خیس و پلاستیک                4)مس و پلاستیک

 

-کدام قطب ها همدیگر را می ربایند؟

 

1)جنوب و شمال               2)شمال و شمال                3)جنوب و جنوب              4)موارد 2و3

 

-کدام یک از سنگ های زیر در گروه سنگ های رسوبی قرار دارد؟

 

1)گرانیت            2)مرمر              3)ماسه سنگ                   4)سنگ خارا

 

-چهارمین سیاره ی نزدیک به خورشید کدام است؟

 

1)زمین              2)مریخ              3)زهره              4)مشتری

 

-علت قرمزی خون چیست ؟

 

1)گلبول های سفید             2)پلاسما             3)سلول              4)گلبول های قرمز

 

5*به دقت پاسخ دهید:

 

-چهار نوع سلول را نام ببرید؟

 

-گیاهان برای غذاسازی به چه چیزهایی نیاز دارند؟

 

-دو ضرر علف های هرز را بنویسید.

 

-تخم آسکاریس چگونه وارد روده ی انسان می شود؟

 

-مخلوط چیست؟

 

-اجسام نارسانا را تعریف کنید.

 

-در زیر دریایی ها برای دیدن اجسامی که در سطح آب قرار دارند ،از چه وسیله ای استفاده می شود؟

 

-قدرت یک آهن ربای الکتریکی به چه چیزهایی بستگی دارد؟

 

-به کدام سنگ ها،سنگ دگرگون شده می گویند؟

 

-منظومه ی شمسی را تعریف کنید.

 

-دستگاه تنفس شامل چه قسمت هایی است؟

 

 

 

 

۱-موجودات زنده  با موجودات غیر زنده چه تفاوتهایی دارند چهار مورد اصلی را نام ببرید؟

 

۲-کدام یک از موارد زیر جزو موجودات زنده و کدام غیر زنده می باشد.

 

الف: گوسفند ( .............)      ب: درخت بریده شده ( ...............)   ج: گیاه گوجه فرنگی (...............) د:تلویزیون (...............)          ز: فیلمهای سینمایی (................)

 

۳-  ۴  موجود زنده و ۴  موجود غیر زنده  بغیر از نوشته های سوال ۲ نام ببرید.

 

۴-واحد ساختمانی بدن تمام موجودات زنده ................نام دارد. که اندازه آن بسیار ...........بوده و با چشم معمولی و ذره بین دیده ..............  وفقط با وسیله ای به نام ......................می توانیم آن را ببینیم که اشیا را به اندازه بیش از .........برابر بزرگتر نشان می دهند.و بدن انسان از تعداد ............................درست شده است.

 

۵- هر سلول چند بخش دارد و آنها را نام ببرید ؟

 

۶-سلولها چه تفاوتهایی با هم دارند؟

 

۷-سلولها چه شباهتهایی با هم دارند؟

 

۸-پشت و روی برگهای گیاهان از سلولهای ..............و ................تشکیل شده است.

 

۹-درون برگهای گیاهان از سلولهای ............و..............تشکیل شده است.

 

۱۰-سلولها از غذایی که وارد بدن ما می شود استفاده می کنند و ............می شوند و پس از بزرگ شده ..............می شوند و از هر سلول.......سلول بوجود می آید. و سلولهای جدید هم ...........می کنند و سلولهای جدیدی را بوجود می آورند که این کار در ..............ادامه می یابد.وباعث بزرگ شده جثه موجودات زنده می شود.

 

۱۱-سبزی رنگ برگ گیاهان به سبب وجود ماده ای به نام ...............می باشد و گیاهان عمل غذا سازی را در ............. خود انجام می دهند.

 

۱۲-گیاهان از هوا گاز ..................... را می گیرند.که این گاز از طریق سوختن .........و..........و........ تولید می شود.

 

۱۳-گیاهان آب را از طریق ..................که در ریشه دارند از زمین می گیرند و از راه .............به برگ می رسانند.

 

۱۴-گیاهان در کدام یک از آبهای زیر بیشتر زنده می مانند؟

 

الف) آب مقطر                   ب) آب لوله کشی          ج) آب نمک

 

۱۵- گاز کربن دی اکسید از چه راهی وارد گیاهان می شود؟

 

۱۶-گیاهان برای غذا سازی و رشد به ........و ..........و..........و............نیاز دارند.

 

۱۷-آب و مواد محلول در آن از چه راهی به برگها می رسند؟

 

۱۸-آوند چیست؟

 

۱۹- آزمایشی را بنویسید که نشان دهد گیاهان برای رشد کردن به نور خورشید نیاز دارند؟

 

۲۰-گیاهان سبز به جز غذایی که برای خود می سازند مقدار زیادی گاز .............نیز تولید می کنند.

 

۲۱-بعضی آوند ها غذایی را که در برگ ساخته  شده استُ به داخل ..........و...........انتقال می دهند تا در آن ذخیره شود.

 

۲۲-چرا زندگی کردن برای انسان در یک روستای سرسبز خیلی بهتر و مناسب تر از یک شهر بزرگ می باشد؟

 

۲۳-آیا گیاه در نور چراغ هم می تواند  غذا سازی کند؟

 

۲۴-سلولها چگونه زیاد می شوند؟

 

۲۵-کدام یک از گیاهان زیر در کار غذا سازی فعالتر می باشد؟

 

الف)گوجه فرنگی            ب)گل سرخ             ج)گندم                  د)برنج

 

۲۶-محل غذا سازی همه گیاهان کدام قسمت می باشد؟

 

الف( ریشه            ب) ساقه                 ج)برگ                 د) گل

 

۲۷-آب از چه طریقی به قسمتهای مختلف گیاه می رسد<

 

الف) از طریق هوا               ب)از راه سوراخ های موجود در برگ           ج) از طریق آوندها

 

۲۸-غذا در کدام قسمت گیاه سیب زمینی ذخیره می شود؟

 

الف) برگها                   ب) میوه                   ج( ریشه             د) گل

 

۲۹-کدام یک از موجودات زیر غذا سازی انجام می دهند؟

 

الف) گیاهان سبز             ب) تمامی حشرات                ج)انسانها                     د) ماهیها

 

۳۰-جملات صحیح و غلط را با علامت (ص و غ ) مشخص کنید.

 

-جانوران هنگام تنفس از دهان خود کربن دی اکسید خارج می کنند.   ص            غ

 

- گیاهان گاز اگسیژن را از راه هوا می گیرند.     ص           غ

 

-گیاهان از طریق تارهای ظریف ریشه آب و مواد معدنی محلول را از خاک می گیرند.  ص         غ

 

-شکل و اندازه سلولها با هم تفاوتی ندارد.       ص             غ

 

-پوششی که در اطراف سلول قرار دارد ژوسته نام دارد.     ص        غ

 

-واحد ساختمانی بدن موجودات زنده سلول می باشد.    ص        غ

 

-برای مشاهده سلولها از دستگاهی به نام ذره بین استفاده می شود.  ص       غ

 

-گیاهان در ریشه خود عمل غذا سازی را انجام می دهند.   ص         غ

 

-کربن دی اکسید از راه سوراخ های برگ وارد گیاهان می شود.   ص        غ

 

۳۱- چرا به گیاهان غذا سازان بزرگ می گویند؟

 

۳۲-کشاورزی کشوی آب باغ خود را هنگام آبیاری روی علفها می گذاردو بعد از مدتی که می خواهد آن را بردارد متوجه می شود که علفای زیر آن زرد شده اند می دانید علت چه بوده است؟

 

33-چرا در جنگل های انبوه درختان خیلی بلند هستند؟

 

34-چگونه می فهمید که نور چراغ هم باعث کار غذا سازی گیاهان می شود؟

 

35-اگر برگ گیاهی در فصل تابستان  زرد شود کدام ماده موجود در آن آسیب دیده است؟

 

36-غذایی که در برگ ساخته می شود چگونه به قسمتهای مختلف گیاه منتقل می شود.

 

37-چرا گیاهان در تاریکی نمی توانند رشد کنند؟

 

سوالات بخش سوم کتاب علوم

 

1-کار کشاورزی یعنی .....................................

 

2-به چه گیاهانی ، گیاهان مفید می گویند؟

 

3- کار کشاورزی چند مرحله دارد آنها را بنویسید؟

 

4-شخم زدن چه فایده هایی دارد 2مورد بنویسید؟

 

5-چرا شخم زدن با تراکتور بهتر از گاو می باشد؟

 

6-چرا عده ای فکر می کنند که تراکتور نباید زیاد وارد زمینهای  کشاورزی شود؟

 

7-علفهای هرز چه نوع علفهایی هستند؟

 

8-چرا باید علفهای هرز زمین های کشاورزی را از بین ببریم؟

 

9-چند راه برای از بین بردن علفهای هرز وجود دارد نام ببرید؟

 

10-درخت خرما برای رشد کردن به چه نوع آب و هوایی نیاز دارد؟

 

گرم و خشک         سرد و کوهستانی          گرم و مرطوب

 

11-درخت گردو در چه نوع آب و هوایی خوب رشد می کند؟

 

گرم و خشک         سرد و کوهستانی          گرم و مرطوب

 

12-کدام محصول کشاورزی به آب زیادی برای رشد نیاز دارد؟

 

برنج            گردو            گندم               خرما

 

13-کدام محصول در بیشتر استانهای کشورمان کشت می شود؟

 

   برنج            گردو            گندم               خرما

 

14-چای در کدام یک از استانهای کشورمان بیشتر کشت می شود؟

 

استان همدان          استان گلستان              استان گیلان

 

15-ادویه ها بیشتر در کدام مناطق آب و هوایی رشد خوبی می کنند؟

 

گرم و خشک          گرم و مرطوب          سرد کوهستانی

 

16-کدام یک از گیاهان زیر دارای مصرف دارویی می باشد؟

 

خاکشیر و به دانه            زعفران و زرد چوبه         چای و قهوه

 

 17-اولین کار در کار کشاورزی کدام مرحله می باشد؟

 

کاشتن دانه       آب دادن       شخم زدن

 

18-پرورش کدام یک از جانوران زیر برای مبارزه و از بین بردن آفتها مناسب است؟

 

موریانه              موش              عنکبوت            پروانه

 

19-کدام مرحله برای سم پاشی مناسب است؟

 

مرحله نوزادی            مرحله تخم حشره          پیله حشره

 

۲۰-کدام یک از محصولات زیر در استان خودمان کشت می شود؟

 

برنج                 سیب                 خرما                 موز

 

۲۱-کدام یک از محصولات زیر در استانهای شمالی کشورمان کشت می شود؟

 

خرما             گردو               برنج                موز

 

۲۲-دم کرده کدام یک از محصولات زیر را می نوشیم.

 

فلفل                چای               برنج              زعفران

 

۲۳-کدام یک از محصولات زیر را برای خوشبو و خوش طعم کردن غذا به آن اضافه می کنیم؟

 

زعفران              قهوه              چای             گردو

 

۲۴-زرد چوبه را برای چه منظوری در غذا استفاده می کنیم.

 

برای خوشمزه کردن غذا               برای خوش رنگ کردن غذا                      هر دو مورد

 

۲۵-ادویه چیست؟

 

۲۶-چه گیاهانی را بصورت دم کرده در آب جوشیده می خوریم؟

 

۲۷-چند گیاه نام ببرید که برای خوشمزه و خوشبو کردن غذا از آنها استفاده می کنیم؟

 

۲۸-پنج گیاه دارویی نام برده و خاصیت آنها را بیان کنید؟

 

۲۹-خاکشیر و به دانه جزو کدام از گیاهان زیر است؟

 

گیاهان رنگ کردنی                گیاهان دارویی              ادویه جات                نوشیدنی ها

 

۳۰-ادویه ها بیشتر در کدام کشورها بیشتر تولید می شوند؟

 

کشورهای دارای آب و هوای گرم و خشک                    کشورهای داری آب و هوای سرد

 

کشورهای دارای آب و هوای گرم و مرطوب                   کشورهای دارای آب و هوای کوهستانی

 

۳۱-دو نوع دارویی که از آنها رنگ گیاهی می گیرند نام ببرید؟

 

۳۲-گیاهی نام ببرید که از آن رنگ می گیرند و طرز تهیه آن را بنویسید؟

 

۳۳-انسانها از چوب برای چه کارهایی استفاده می کنند؟

 

۳۴-چرا باید درختان جنگل را قطع نکنیم؟

 

۳۵-برای جلوگیری از تمام شدن درختان در آینده با وجود استفاده از آنها در صنایع مختلف چه کارهایی باسد بکنیم؟

 

۳۶-قطع کردن درختان چه فایده ها و ضررهایی دارد؟

 

۳۷-نوعی از عنکبوتها چه فایده ای می تواند در کار کشاورزی داشته باشد؟

 

۳۸-ملخ ها چه ضررهایی می توانند برای کار کشاورزی ایجاد کنند؟

 

۳۹-چرا در بعضی از مناطق کشورمان کشاورزان یک سال در زمین خود چیزی نمی کارند؟

 

۴۰-چرا در استانهای شمالی کشورمان برنج بیشتر کشت می شود؟

 

۴۱-چرا در استانهای مرکزی و جنوبی کشورمان خرما بیشتر کشت می شود؟

 

۴۲-از گیاهان چه استفاده هایی می کنیم. چهار مورد را فقط نام ببرید؟

 

۴۳-چرا در هر استان محصولات مخصوصی کشت می شود؟

 

۴۴-چرا میزان برداشت محصول در سالهای مختلف و در استانهای مختلف متفاوت است؟

 

۴۵-علفهای هرز چه ضررهایی دارند؟

 

۴۶-برای مبارزه با آفتهای گیاهان چه راههای وجود دارد. دو راه نام ببرید؟

 

۴۷-به زیرو رو کردن خاک و آماده کردن آن برای کاشتن دانه ...................می گویند.

 

۴۸-مهم ترین غذاهای ما مانند نان و برنج و یا سیب زمینی از راه ...................بدست می آید؟

 

۴۹-به علفهای زیادی که خود به خود در لابه لای گیاهان کاشته شده می رویند ..............می گویند؟

 

۵۰-گیاه گوجه فرنگی مواد اضافی خود را در کجا ذخیره می کند؟

 

ریشه                       ساقه                  میوه               برگ

 

بخش ۴ جانوران بی مهره

 

۵۱-کدام یک از جانوران زیر جزو گروه مهره داران می باشد؟

 

دوزیستان                 بند پایان             کرمها              خارتنان

 

۵۲-کدام یک از جانوران زیر جزو گروه مهره داران نیستند؟

 

اسفنج ها         کیسه تنان              نرم تنان              ماهیها

 

۵۳-پنج گروه جانوران مهره دار را نام ببرید؟

 

۵۴-شش گروه جانوران بی مهره را نام ببرید؟

 

۵۵-کدام یک از بی مهرگان در کف دریا زندگی می کنند؟

 

۵۶-چرا بعضی از بی مهرگان به سنگ های کف دریا چسبیده اند؟

 

۵۷-شقایق دریایی جزو کدام یک از بی مهرگان می باشد؟

 

نرم تنان               کیسه تنان                   خارتنان

 

۵۸-ستاره دریایی جزو کدام یک از بی مهرگان می باشد؟

 

نرم تنان               کیسه تنان                   خارتنان

 

۵۹-هشت پا جزو کدام یک از جانوران بی مهره می باشد؟

 

نرم تنان               کیسه تنان                   خارتنان

 

۶۰-دانشمندان کرمها را از روی .................به سه گروه تقسیم کرده اند.

 

۶۱-سه گروه کرمها را نام ببرید؟

 

۶۲-بدن کدام یک از کرمها از قطعه های پهن درست شده است؟

 

۶۳-کرم کدو جزو کدام یک از گروه کرمها می باشد؟

 

۶۴-انگل به چه موجودی گفته می شود؟

 

۶۵-کرم کدو معمولا در کجا زندگی می کند؟

 

۶۶-چرا به گروهی از کرمها کرمهای پهن می گویند ؟

 

۶۷-چرا به گروهی از کرمها کرمهای لوله ای می گویند؟

 

۶۸-چرا به گروهی از کرمها کرمهای حلقوی می گویند؟

 

۶۹-کرمی نام ببرید که در رود انسان زندگی کرده و جزو گروه کرمهای لوله ای می باشد؟

 

۷۰-کرمک که یکی از کرمهای لوله ای می باشد در کجای بدن کودکان زندگی می کند؟

 

۷۱-کرم خاکی جزو کدام یک از کرمهای زیر است؟

 

کرمهای پهن            کرمهای لوله ای               کرمهای حلقوی

 

۷۲-کرم خاکی چه فایده ای برای گیاهان دارد؟

 

۷۳-چند موجود بی مهره از گروه بندپایان نام ببرید؟

 

۷۴-فراوان ترین گروه جانوران در روی زمین کدام گروه بی مهرگان می باشد؟

 

۷۵-عنکبوتیان چند پا دارند و چه خصوصیاتی دارند؟

 

۷۶-نورا کرم کدو در کدام قسمت بدن انسان زندگی می کند؟

 

روده باریک            روده بزرگ         انتهای لوله گوارش           معده

 

۷۷-میگو جزو کدام دسته از بند پایان است؟

 

عنکبوتها             حشرات               خرچنگ ها             خارتنان

 

۷۸-کدام کرم در روده انسان و گاو زندگی می کند؟

 

اسکاریس           کدو             کرمک              

 

۷۹-تخم کدام کرم همراه سبزی یا میوه نشسته وارد بدن انسان می شود؟

 

کرمک        اسکاریس         کدو          کرم خاکی

 

۸۰-فراوانترین بندپایان کدام ها هستند؟

 

عنکبوتها                هزارپاها               حشرات             خرچنگ ها

 

۸۱-کرو کدو در کدام قسمت بدن انسان تخم ریزی می کند؟

 

روده           ششها             معده           کلیه

 

۸۲-کودکاتن بیشتر به کدام انگل مبتلا می شوند؟

 

کرم کدو              کذمک               کرم اسکاریس           کرم لوله ای

 

۸۳-به چه جانورانی مهره دار می گویند؟

 

۸۴-به چه جانورانی بی مهره می گویند؟

 

۸۵-فراوانترین بند پایان ................می باشد

 

۸۶-بیشترین گروه بی مهرگان را ...................تشکیل داده اند.

 

۸۷-اسفنج ها و کیسه تنان در .........................زندگی می کنند.

 

 ۸۸-کدام گروه از بی مهرگان در خشکی زندگی می کنند؟

 

۸۹-به موجودی که غذای خود را از بدن موجود زنده دیگر می گیرد..................می گویند.

 

۹۰-همه حشرات دارای ................پا و همه عنکبوتها دارای ..............پا می باشند.

 

۹۱-بعضی از انواع خرچنگ ها مانند .................خ.راکی هستند.

 

۹۲-دو مورد از راههای جلو گیری از انتشار کرم کدو را بنویسید؟

 

۹۳-کدام یک از کرمها برای کار کشاورزی مفید است؟ چرا؟

 

۹۴-کرم کدو با کرم آسکاریس چه تفتوتی دارد؟

 

۹۵-چهار گروه بند پایان را نام ببرید؟

 

۹۶-چرا به بعضی از جانوران بی مهره می گویند؟

 

۹۷-دو نوع حشره که بصورت دسته جمعی زندگی می کنند نام ببرید؟

 

۹۸-چرا دریا محل مناسبی برای زندگی جانورانی مانند اسفنجها و مرجانها می باشد که وسیله حرکتی ندارند و جا به جا می شوند؟

 

۹۹-هر یک از جانوران زیر جزو کدام گروه از بی مهرگان می باشند.

 

مگس (                    )             هزارپا (                  )           مرجان (                   )

 

حلزون (                  )             توتیا (                    )          هشت پا (                )

 

پروانه   (                 )             هیدر (                  )           خرچنگ (                 )

 

۱۰۰-مگس و سوسک چه شباهتهایی با هم دارند؟

 ۱۰۱-مخلوط چیست؟

 

۱۰۲-محلول چیست؟

 

۱۰۳-هوا مخلوطی لز چند گاز است که مهترین آن ...................... می باشد.

 

۱۰۴-حلال و حل شونده را با یک مثال تعریف کنید؟

 

۱۰۵- در آب دریا چه ارئمیه که شور ایت حلال و حل شونده را مشخص کنید.

 

۱۰۶-ایا همه مخلوط ها محلولند؟

 

۱۰۷-آیا همه محلولها مخلوطند؟

 

۱۰۸-در یک نوشابه گاز دار کدام دو ماده با هم مخلوط شده اند؟

 

۱۰۹-دو محلول مایع در مایه نام ببرید/

 

۱۱۰- دو محلول جامد در مایع نام ببرید.

 

۱۱۱- دو ماده گاز در مایع نام ببرید.

 

۱۱۲-دو مخلوط جامد در جامد نام ببرید.

 

۱۱۳-مخلوط نفت در آب چه نوع مخلوطی است؟

 

۱۱۴-مخلوط آلکل در نفت چه نوع مخلوطی است؟

 

۱۱۵-مخلوط نشاسته در آب چه نوع مخلوطی است؟

 

۱۱۶-چگونه می توانیم از آب شور دریا آب آشامیدنی تهیه کنیم؟

 

۱۱۷-مخلوط روغن مایه در دوغ چه نوع مخلوطی است؟

 

۱۱۸-آجیل چه نوع مخلوطی است؟

 

۱۱۹-وقتی کارگران ساختمان سیمان و آب و شن وماسه را باهم قاطی کرده و به هم می زنند چه نوع مخلوطی را انجام می دهند.

 

۱۲۰-کدام یک ازمخلوطهای زیر محلول نیست؟

 

آب و خاک                آب و شکر               نوشابه           آب والکل

 

۱۲۱-کدام یک مخلوط است اما محلول نیست؟

 

شربت              آب شور             آبلیمو               آب و نفت

 

۱۲۲-کدام یک از مخلوط های زیر محلول است؟

 

ماسه در آب              شربت           نشاسته در آب           سالاد

 

۱۲۳-هوای اطراف ما کدام حالت ماده را دارد؟

 

گاز          جامد            محلول           مایع

 

۱۲۴-هوای اطراف ما چه نوع مخلوطی است؟

 

مایع در گاز                 گاز در گاز               مایع در جامد               گاز در مایع

 

۱۲۵-چگونه می توانیم بفهمیم که یک مخلوط محلول است یا نه؟

 

جوشانیدن               از صافی رد کردن        بی حرکت در جایی قرار دادن          به هم زدن

 

۱۲۶-در محلول آب با نمک آب را ................. و نمک را ..............می نامند.

 

۱۲۷-چون مواد تشکیل دهنده آجیل را به راحتی می توانیم از هم جدا کنیم به آن ..............می گویند؟

 

۱۲۸-جدول را کامل کنید.

ماده       حل شودنده          حلال

آب دریا  (...........................)       (..............................)

الکل در آب          (...........................)       (.............................)

آب شیرین           (...........................)       (............................)

 

 

 

۱۲۹-نوع مخلوطها را مشخص کنید؟

 

الکل در آب          مایع در مایع        اکسیژن در آب      (................)

جوهر در آب        (..................)    دوغ گاز دار        (...................)

آب و نشاسته        (..................)    آجیل      (..................)

آب دریا  (.................)     شن و ماسه          (..................)

 

 

۱۳۰-برای اینکه جسمی دیده شود چه شرایطی لازم است؟

 

۱۳۱-بازتابش نور چیست؟

 

۱۳۲-وقتی نور به سطح صاف مانند آیینه برخورد کند بصورت ..................بازتابش می کند.

 

۱۳۳-وقتی نور به سطح نامظم مانند مقوای معمولی برخورد کند بصورت ..............بازتابش می کند.

 

۱۳۴-وقتی نور به یک جسم تیره برخورد کند بازتابش ....................دارد.

 

۱۳۵- نور به یم جسک روشنی برخورد کند بارتابش ......................دارد.

 

۱۳۶-چند نوع آیینه اریم نام ببرید.

 

۱۳۷-تصویر خود را در قسمت داخلی قاشق براق چگونه می بینیم؟

 

۱۳۸-در سر پیچ جاده ها از چه نوع آیینه ای استفاده می شود؟

 

۱۳۹-در ماشینها بر ای دیده پشت اتومبیل از چه آیینه ای استفاده می شود؟

 

۱۴۰-در پشت شیشه چراغ ماشینها از چه آیینه ای استفاده شده است؟

 

۱۴۱-دز آرایشگاهها از چه نوع آیینه ای استفاده شده است؟

 

۱۴۲-در گذشته که آیینه نبود مردم از چه وسایلی برای دیدن تصویر خود استفاده می کردند؟

 

۱۴۳-زیبابین را را از چند آینه درست می کنند . چیست؟

 

۱۴۴-نام دیگر چشم زیر دریایی چیست؟

 

۱۴۵- از چشم زیر دریایی در چه کجا استفاده می کنند؟

 

۱۴۶-کوره آفتابی از چه نوع آیینه ای ساخته می شود؟

 

 ۱۴۷-چرا وقتی در شیشه نگاه می کنیم تصویر خود را در آن نمی بینیم؟

 

۱۴۸-چه تفاوتی بین بازتابش نور از آینه و مقوا وجود دارد؟

 

۱۴۹-اکثر بازتابش های نور اطراف ما  بصورت منظم است یا نامنظم؟

 

۱۵۰-دندان ژزشکان برای دیدن دندانها ما از چه نوع آینه ای استفاده می کنند؟

 

۱۵۱-کوره آفتابی چیست؟

 

۱۵۲-برای استفاده از انرژی گرمایی حورشید از چه وسیله ای استفاده می کنند؟

 

۱۵۳-استفاده  از کوره آفتابی چه فاده هایی دارد؟

 

۱۵۴-الکتریسیته در اجسام چه چیزهایی ایجاد می کند؟

 

۱۵۵-الکتریسیته چگونه جریان ژیدا می کند؟

 

۱۵۶-مدار الکتریکی چیست؟

 

۱۵۷-یک مدار الکتریکی چگونه درست می شود؟

 

۱۵۸- به چه اجسامی رسانا می گویند؟

 

۱۵۹-به چه اجسامی نارسانا می گویند؟

 

۱۶۰-با چه وسیله ای می توانیم در مدار الکتریکی عمل قطع و وصل را انجام دهیم؟

 

۱۶۱-مدار متوالی لامپها چگونه به همدیگر وصل می شوند تا تمام لامپها روشن شوند؟

 

۱۶۲-در مدار موازی چگونه لامپها به همدیگر وصل می شوند؟

 

۱۶۳-در کدام یک از مدارهای متوالی یا موازی اگر یکی از لامپها را برداریم لامپهای دیگر خاموش می شود؟

 

 ۱۶۴-در کدام یک از مدارهار ها اگر لامپی را برداریم لامپهای دیگر پرنور می شود؟

 

۱۶۵-کدام یک از اجسام زیر رسانا هستند؟

 

شیشه                چوب              قطعه آلومینیوم             پاکن

 

۱۶۶-کدام یک از موارد زیر نارسانا می باشند؟

 

تراش فلزی            شیشه            میخ آهنی           خط کش پلاستیکی

 

۱۶۷-الکتریسیته در پنکه چه چیزی را تولید می کند؟

 

گرما               حرکت                   نور

 

۱۶۸-الکتریسیته در اتو چه چیزی را تولید می کند؟

 

  گرما               حرکت                   نور

 

۱۶۹-الکتریسیته در تلویزیون چه چیزی را تولید می کند؟

 

گرما               نو ر و صدا              حرکت

 

۱۷۰-الکتریسیته در جارو برقی چه چیزی را تولید می کند؟

 

گرما               حرکت                   نور

 

۱۷۱-الکتریسیته در یک لامپ مهتابی چه چیزی را تولید می کند؟

 

گرما               حرکت                   نور

 

۱۷۲-در کدام وسیله الکتریسیته تولید حرکت می کند؟

 

اتو                 سماور برقی                    چرخ گوشت برقی               لامپ

 

۱۷۳- در کدام وسیله الکتریسیته تولید نور و گرما می کند؟

 

لامپهای آفتابی               لامپهای مهتابی              اتو                  لباسشویی

 

۱۷۴-به اجسامی که برق از آنها عبور می کند........................می گویند.

 

۱۷۵- به اجسامی که برق از آنها عبور نمی کند ........................می گویند.

 

۱۷۶-یک مدار الکتریسیته ساده از چه چیز هایی تشکیل شده است؟

 

۱۷۷-سیم کشی برق خانه شما موازی است یا متوالی؟چرا؟

 

۱۷۸-در یک مدار موازی جریان برق چگونه حرت می کند؟

 

۱۷۹-در یک مدار متوالی جریان برق چگونه حرکت می کند؟

 

۱۸۰-چرا نباید با دست های خیس به کلید برق دست نزنیم؟

 

۱۸۱-لامپ برق را چه کسی اختراع کرده است؟

 

۱۸۲-جریان الکتریسیته در اجسام زیر چه چیزی تولید می کند؟

 

چرخ خیاطی(                        )         چرخ گوشت(                        )

 

لامپ مهتابی(                      )         بخاری برقی(                        )

 

جارو برقی(                        )          ماشین لباس شویی (                     )

 

۱۸۳- کدام یک از اجسام زیر رسانا و نارسانا می باشند؟

 

کاغذ(                )     شیشه (                 )   سنجاق ته گرد(                     )

 

آب (                 )    بدن انسان(               سیم مسی (                   )

 

میله پلاستیکی (                 )   خط کش استیل(                      )

نمونه سوالات چهارم ابتدایی درس علوم تجربی نوبت دوم

***
پاسخ درست سوالات را مشخص کنید.

1 .
کوچکترین واحد ساختمانی بدن موجودات زنده چه نام دارد ؟ 

الف) استخوان ب) سلول ج) رگ د ) پوست 

2 .
میکروسکوپ چیز ها را تا چند برابر بزرگ تر نشان می دهد.؟ 

الف) 10برابر ب) 100برابر ج) هزار برابر د) 20برابر

3.
خاکی در آن گیاه کاشته می شود باید چگونه باشد؟ 

الف) خشک باشد ب)سفت باشد ج) مرطوب ونمناک باش د د)موارد الف وب صحیح است

4.
بهترین موقع برای سم پاشی آفت ها چه موقع می باشد؟ 

الف ) حشره ی بالغ ب) حشره در تخم ج) حشره در پیله د) نوزاد حشره

5 .
کدام جانور انگل است؟ 

الف)کرم خاکی ب) ملخ ج) کرم آسکاریس د) هیچ کدام

6 .
هوای اطراف ما کدام حالت را دارد؟ 

الف) جامد ب) مایع ج) گاز د)محلول 

7 .
در کدام یک از مکان های زیر از آیینه ی بر آمده استفاده می کنند؟ 

الف) خیاطی ب) سرپیچ جاده ها ج) آزمایشگاه د)در ساختن کوره ی آفتابی

***


8 .
رشد وتقسیم سلول تا پایان عمر ادامه دارد. صحیح غلط 

9 .
گردو خرما وزعفران جزء ادویه ها هستند. صحیح غلط 

10 .
در محلول ها ماده ی حل شونده خود به خود از حلال جدا می شود. صحیح غلط 

11 .
اگر آب دریا را از صافی رد کنیم آب آشامیدنی به دست نمی آید. صحیح غلط 

12 .
جا های خالی را با کلمات مناسب پر کنید. 

*
سبزی رنگ برگ ها به سبب وجود ماده ای به نام ................................. است.

*
برای جدا کردن مخلوط آب و شن از ......................................استفاده می کنیم. 

*
هر قدر زاویه ی بین دو آیینه راکوچک تر کنیم تعداد تصویرها ................. می شوند. 

13 .
اصلاحات زیر را تعریف کنید. الف )آوند:......

ب) انگل:.............. ج) باز تابش نور:..... 

14 .
وظیفه ی سلول روده وسلول استخوان را بنویسید.15 .
دو تفاوت موجود زنده وموجود غیر زنده را بنویسید.16 .
در پاییز برگ درختان زرد می شود چه ماده ای در برگ آسیب دیده است؟ 17 .
دو فایده ی شخم زدن را بنویسید.18 .
کدام یک از کرم ها برای کشاورزی مفیداست؟ چرا؟19 .
کار کشاورزی یعنی....20 .
دو راه مبارزه با آفت را بنویسید21 .
برای جلوگیری از انتشار کرم کدو چه باید کرد؟(دو مورد)22 .
دور جانورانی که مهره دار است خط بکشید . 

گنجشک-مرغ- کرمک- گاو- مار- حلزون- پروانه


23 .
چه چیز های در بازتابش نور موثر هستند؟ 

 

24 . دو فایده ی کوره ی آفتابی را بنویسید.

 


پرسش های بخش 1

1-
کدامیک از موارد زیر در بدن تمام موجودات زنده وجود دارد؟ 

سلول پوست استخوان ماهیچه

2-
رشد بدن انسان به سبب چیست؟ 

ورزش کردن استراحت کردن

تقسیم سلول ها کش آمدن سلول ها 

3-
پوششی که در اطراف سلول ها وجود دارد چه نامیده می شود؟ 

استخوان پوسته سیتوپلاسم هسته

4-
ساختمان بدن کدام موجود زیر از تعداد سلول بیشتری تشکیل شده است؟ 

شتر پلنگ خروس مورچه

5-
مایع غلیظی که سلول را فرا گرفته است چه نام دارد؟ 

پوسته سیتوپلاسم ماده سلول هسته

6-
هسته ی کدامیک از سلول های زیر نسبت به سلول های دیگر کوچک تر است؟ 

سلول استخوان سلول عصب سلول ماهیچه سلول روده

سوالات تشریحی با جواب

1-
مراحل رشد و تقسیم سلول در شکل زیر به هم ریخته است، با زدن شماره آنها را مرتب کنید. 

2-
چه تفاوت ها و چه شباهت هایی در بین سلول های مختلف بدن انسان دیده می شود؟ 

2-
بیشتر کشاورزان برای شخم زدن زمین های پهناور از تراکتور استفاده می کنند. 

درست نادرست

همه سلو ل ها از نظر رشد، تقسیم سلول و احتیاج به غذا شبیه هم هستند. ولی تفاوت آنها در شکل، اندازه و نوع کاری است که انجام می دهند.

3-
چهار نمونه از سلول های بدن را نام ببرید و وظیفه هر یک را بنویسید؟ 

سلول عصب (انتقال پیام) - سلول روده (جذب غذا) - سلول ماهیچه (حرکت) - سلول شش (جذب اکسیژن)

4-
سلول گیاهی با سلول جانوری چه تفاوتی دارد؟ 

سلول گیاهی دو پوسته دارد به همین دلیل محکم تر از سلول های جانوری است.

5-
سلول ها چگونه زیاد می شوند؟ 

تقسیم سلولی

6-
سلول از چه قسمت هایی تشکیل یافته است؟ 

پوسته،سیتوپلاسم، هسته

7-
کدام عمل در مورد بیشتر سلول ها تا آخر عمر صورت می گیرد؟ 

تقسیم شدنپرسش های بخش 2

1-
گیاه چگونه آب را جذب می کند؟ 

به وسیله برگ به وسیله میوه به وسیله تارهای ریشه به وسیله ساقه 

2-
محل غذاسازی در کدام قسمت گیاه انجام می شود؟ 

ریشه ساقه برگ میوه

3-
غذای اندوخته بوته گل سرخ در کدام قسمت گیاه دیده می شود؟ 

ریشه ساقه برگ گل

4-
در بین گیاهان زیر کدامیک در عمل غذاسازی فعال تر هستند؟ 

گل گلایل گندم خیار درخت گردو

5-
آب چگونه به قسمت های مختلف گیاه می رسد؟ 

از راه آوند از راه تارهای نازک ریشه

از راه هوا از سوراخ های ریز برگ

سوالات تشریحی با جواب

1-
کدام گروه از موجودات زنده می توانند برای خود غذا بسازند؟

گیاهان سبز

2-
گیاه در کدام اندام خود غذا می سازد؟ 

در برگ

3-
رگه هایی که در برگ گیاه می بینید چیست؟

آوند

4-
گیاهان برای غذاسازی به چه چیزهایی نیاز دارند؟ 

سبزینه - دی اکسید کربن - آب - خاک - نور خورشید

5-
آیا نوع آب و خاک در شد گیاه اثر دارند؟ 

بله، در شمال ایران که خاک حاصل خیزی دارد، گیاهان بیشتری رشد می کنند.

6-
چند گیاه نام ببرید که در برگ خود غذا ذخیره می کنند؟ 

کاهو و کلم

7-
در کدام یک از این گیاهان کار غذاسازی شدیدتر است؟ چرا؟ 

گوجه فرنگی، بوته گندم، بوته گل سرخ

بوته گوجه فرنگی. چون در مدت کوتاهی محصول زیادی می دهد و میوه آن محتوی مواد غذایی فراوان است. 

8-
آیا خود گیاه از اندوخته اش استفاده می کند؟ 

خیر، اندوخته گیاه، غذای اضافی است که به مصرف سایر موجودات زنده می رسد.پرسش های بخش31-
کار مبارزه با آفت ها، همیشه و در همه دوران زندگی آنها مؤثر است. 

درست نادرست

3-
کار کشاورزی یعنی پرورش دادن گیاهان مفید

درست نادرست

4-
پرندگان کوچک در خوردن حشرات مزاحم و آفت ها مؤثر هستند. 

درست نادرست

پررسش های تشریحی:

1-
وقتی می خواهیم زمین را برای کاشتن آماده کنیم ابتدا چه عملی را انجام می دهیم؟ 

ابتدا زمین را شخم می زنیم.

2-
برای کاشت یک گیاه باید چه کاری انجام داد؟ 

ابتدا باید زمین را برای کشت آماده کرد و شخم زد. بعد دانه ها را پاشید و سپس زمین را آبیاری کرد. مرحله بعدی در آوردن گیاهان هرز از داخل زمین است تا زمانی که به رشد کامل خود برسد.

3-
اصلی ترین غذای انسان را چه گیاهانی تشکیل می دهند؟ 

گندم، برنج، سیب زمینی

4-
یاد گرفتن کشاورزی چه اثری در زندگی انسان داشت؟

توانست محصول بیشتری تولید کند و برای زمستان خود غذا ذخیره کند. دیگر مجبور نبود تمام قسمت های گیاه را بخورد. بلکه از هر گیاهی قسمت های مفید را می خورد.

5-
آیا استفاده زیاد از تراکتور برای زمین های کشاورزی پهناور مضر است؟

بله. چون تراکتور عمیقاً جای خاک را عوض می کند و خاک های سطح رویی که مواد غذایی بیشتری دارند به سطح زیرین انتقال پیدا می کنند. استفاده زیاد از تراکتور برای زمین مفید نیست.

6-
کدام محصول را حتماً باید با کشت آبی زیاد نمود؟ 

برنج

7-
چه محصولاتی در ناحیه کوهستانی بیشتر رشد می کنند؟

گردو، بادام، درختان 

8-
ادویه در چه نوع آب و هوایی به دست می آید؟ 

گرم و مرطوب

9-
چه گیاهانی را می شناسید که مصرف دارویی و رنگرزی دارند؟

دارویی: اوکالیپتوس، گل ختمی، گل بنفشه، نعناع

رنگرزی: حنا، گردو، انار، پوست پیاز، روناس

پرسش های تشریحی با جواب

1-
چه تفاوت مهمی در میان جانواران مهره دار و بی مهره وجود دارد؟ 

جانوران مهره دار دارای اسکلتی از جنس استخوان هستند و جانوران بی مهره در بدن خود فاقد این اسکلت استخوانی می باشند.

2-
بدن بی مهرگان ساده تر است یا مهره داران؟

بی مهرگان

3-
انواع گروه های بی مهرگان را نام ببرید؟

اسنفج ها، مرجان ها، نرم تنان، خارتنان، کرم ها، بندپایان

4-
مرجان ها چه شباهت هایی با اسفنج ها دارند؟ 

هردو گروه در کف دریاها زندگی می کنند و بعضی از گونه های هر یک حرکت دارند.

5-
تخم کرم کدو چگونه از گاو به انسان منتقل می شود؟

مدفوع آلوده انسان علف هایی را که گاو می خورد آلوده می کند و تخم کرم در بدن حیوان به نوزاد تبدیل می شود و زنده می ماند و با خوردن چنین گوشتی نوزاد کرم کدو به انسان و روده او منتقل شده تبدیل به کردم کدو می شود.

6-
کرم آسکاریس چه می خورد؟ 

غذای گوارش یافته را می خورد.

7-
فرق پوشش بدن حلزون با بدن صدف چیست؟ 

پوشش بدن حلزون حفره ای است و پوشش بدن صدف دوکفه ای است.

8-
حشرات چه خصوصیات مشترکی دارند؟

همگی 6 پا و 2 شاخک دارند و بدنشان از سه قسمت تشکیل شده است.

9-
کدام گروه از بی مهرگان به هیچ گروه دیگری شبیه نیستند؟ 

خارتنان

10-
چند نوع از خارتنان را نام ببرید؟

توتیا و ستاره دریایی

11-
اگر قبل از مصرف سبزی آن را ضد عفونی نکنیم، کدام بیماری انگلی در انتظار ماست؟ 

به انگل آسکاریس مبتلا می شویم.

12-
یک نوع خرچنگ خوراکی را نام ببرید؟ 

میگو

پرسش های بخش 5 

1-
کدامیک از مخلوط های زیر محلول است؟

روغن در آب نفت و آب نمک و آب نشاسته و آب

2-
کدامیک از مخلوط های زیر محلول مایع در مایع است؟

آب و روغن زیتون آب و آبلیمو آب و نشاسته آب و اکسیژن3-
آب داغ چه نوع محلولی است؟

گاز در مایع جامد در مایع مایع در مایع جامد در

4-
بهترین راهی که می توانیم بفهمیم یک مخلوط، محلول است یا نه چیست؟

جوشانیدن از صافی رد کردن بی حرکت در جایی قرار دادن باهم زدن

5-
در لیوان شیر یک حبه قند انداختیم و هم زدیم در این محلول به شیر چه می گویند؟

حلال حل شونده مخلوط محلول

پرسش های تشریحی با جواب

1-
مخلوط چیست؟ 

وقتی دو یا چند ماده با هم بیامیزند و ما بتوانیم به راحتی آنها را جدا کنیم آن مواد با هم مخلوط شده اند، در مخلوط، مواد خواص خود را از دست نمی دهند.

2-
آیا می توانیم روغن مایع و آبلیمو را مایع در مایع بدانیم؟ چرا؟ 

خیر، زیرا این دو مایع در یکدیگر حل نمی شوند و مایع در مایع یک نوع محلول است.

3-
به ماده ای که مواد دیگر را در خود حل می کند چه می گویند؟ 

حلال

4-
چگونه می فهمیم دو ماده مایع که با هم آمیخته شده اند مخلوط هستند یا محلول؟ 

در صورتی که دو مایع به طور یکنواخت دیده شوند و پس از مدتی که ساکن می مانند از هم جدا نشوند، محلول هستند و اگر یک مایع در مایع دیگر به صورت معلق دیده شود، مخلوط است که پس از ساکن ماندن به تدریج از هم جدا می شوند.

5-
مخلوطی نام ببرید که از دو ماده جامد تشکیل شده باشد؟ 

شکر و عدس، نخود و لوبیا

6-
مخلوطی از یک ماده جامد و یک مایع نام ببرید که محلول نباشد؟ 

شن و آب

7-
هوا یک مخلوط است یا ترکیب؟ 

مخلوط است.

8-
در یک محلول آب شیرین آیا مزه سطح مایع با ته مایع با هم فرق دارد؟چرا؟ 

نه، زیرا ذره های قند به آرامی از هم جدا شده و در بین ذره های آب قرار گرفته و مخلوط یکنواختی به دست آمده یعنی قند در آب حل شده.

9-
در محلول مواد چگونه پراکنده می شوند؟ 

به طور یکنواخت پراکنده می شوند.

10-
آیا در محلول همه موادی که وجود دارند دیده می شوند؟ 

خیر، ماده حل شونده دیده نمی شود.

11-
چرا در هوا هیچ یک از مواد تشکیل دهنده را نمی بینیم؟ 

زیرا همگی گاز هستند.

پرسش های بخش 6

1-
در کدامیک از مکان های زیر آینه بر آمده استفاده می کنند؟ 

خیاطی آرایشگاه ها سرپیچ های جاده ها کوره آفتابی2 -
کدامیک از موارد زیر در بازتابش نور مؤثر نیست؟ 

صافی اجسام زبری اجسام کلفتی اجسام رنگ اجسام

3 -
در کدامیک از مواد زیر نور عبور نمی کند؟ 

هوا اب آینه شیشه

4 -
در پریسکوپ از چه آینه ای استفاده می شود؟ 

تخت فرورفته برآمد ه کروی

5-
هر قدر زاویه بین دو آینه را بازتر کنیم تعداد تصویرها ….... می شود.

بیشتر کمتر تفاوتی ندارد بزرگ تر

6 -
کوره آفتابی به چه منظور ساخته می شود؟ 

برای گرم کردم محیط برای تفریح و سرگرمی 

برای بهتر دیدن خورشید بر ای استفاده از انرژی گرمایی خورشیدپرسش های تشریحی با جواب 

1-
نور چیست؟ و چه خواصی دارد؟ 

یک نوع انرژی است که حرکت می کند و موجب دیدن اجسام می شود.

2-
بازتابش نور چیست؟ 

وقتی نور به جسمی برخورد می کند و برگشت پیدا می کند، به این پدیده بازتابش نور می گوئیم.

3-
چه اجسامی پس از بازتابش نور، تصویر تولید می کنند؟ 

اجسامی که سطح آنها صاف است مثل آینه و فلزات براق. در آب و شیشه هم تصویر ایجاد می شود.

4-
جسمی در فاصله 20 سانتی متری آینه قرار دارد. فاصله جسم تا تصویر چقدر اس

فاصله جسم تا تصویر دو برابر فاصله جسم تا آینه است یعنی 40 سانتی متر.

5-
وقتی آینه به صورت فرو رفته باشد، چه تغییری می کند؟ و برای چه کارهایی از آینه فرو رفته استفاده می شود؟ 

تصویر بزرگ تر می شود. وقتی بخواهند تصویر را بزرگ تر نشان دهند مثل عمل جراحی

7-
برای افزایش نور و گرما از چه نوع آینه ای استفاده می کنیم؟ 

آینه فرو رفته

8-
برای آنکه جسمی دیده شود چه شرایطی لازم است؟ 

باید نور به طور کامل بازتاب نماید

9-
در گذشته انسان ها چگونه تصویر خود را می دیدند؟ 

در سنگ های صاف و صیقپرسش های بخش 7

1-
کدامیک از وسایل زیر رسانا است؟ 

چوب فرش آهن پتو

2-
کدامیک از اجسام زیر نارسانا است؟ 

بدن انسان آهن چوب خیس پلاستیک

3-
اگر در منزل شما لامپ آشپزخانه بسوزد، بقیه لامپ ها: 

خاموش می شون د روشن می مانن د می سوزند پر نورتر می شوند

4-
در کدامیک از وسایل زیر از انرژی الکتریسیته برای تولید گرما استفاده می شود؟ 

جارو برقی ریش تراش تلویزیون پلوپز

5-
در کدامیک از وسایل زیر الکتریسیته به حرکت تبدیل می شود؟ 

همزن برقی چراغ مطالعه اتو سماور برقی

پرسش های تشریحی با جواب

1-
الکتریسیته چگونه جریان می یابد؟ 

وقتی مدار بسته باشد

2-
به چه اجسامی رسانا می گوئیم؟ 

اجسامی که جریان الکتریسیته از این اجسام عبور کند مانند سیم مسی و آب.

3-
چه موادی نارسانا هستند؟ 

به اجسامی که جریان الکتریسیته از آنها عبور نکند، مواد نارسانا گفته می شود مانند چو

4-
مدار چگونه تشکیل می شود؟مدار به چند طریق بسته می شود نام ببرید؟ 

وقتی الکتریسیته جریان پیدا کند. در صورتی که مدار ساده نباشد به دو طریق موازی و متوالی بسته می شود.

6-
در چه صورت، مدار در لامپ نور بیشتری تولید می کند؟ 

وقتی مدار به صورت متوالی بسته می شود نور اولین لامپ بیشتر و دومی کمتر می شود. در موازی نور هردو لامپ یکسان و کمتر می شود.

7-
آیا برای سیم کشی منزل می توان از مدار متوالی استفاده کرد؟ چرا؟ 

خیر چون در این صورت با سوختن یا قطع کردن جریان در یک وسیله الکتریکی، سایر وسایل الکتریکی نیز خاموش می شوند

8-
فرق مدار بسته و باز چیست؟ 

در مدار بسته الکتریسیته جاری می شود و در مدار باز الکتریسیته قطع می شود.

9-
کلید چه اثری در تشکیل مدار دارد؟ 

کلید مدار را قطع و وصل می کند.

10-
در اسباب بازی ها و رادیو ها، باتری ها را چگونه قرار داده اند؟ 

قطب منفی به مثبت و قطب مثبت به منفیپرسش های تشریحی با جواب

1-
با در نظر گرفتن شمال و جنوب کره زمین عقربه قطب نما چگونه قرار می گیرد؟ 

2-
دو قطب آهن ربا همیشه رو به کدام سمت می ایستد؟ چرا؟

رو به شمال و جنوب کره زمین، چون در میدان مغناطیسی کره زمین تحت خاصیت آهن ربایی زمین قرار می گیرند.

3-
وقتی دو قطب غیر همنام را به هم نزدیک می کنیم چه اتفاقی می افتد؟ 

همدیگر را جذب می کنند.

4-
چه قسمت هایی از آهن ربا، آهن بیشتری را به خود جذب می کند؟ 

دو سر آهن ربا

5-
چگونه می توان آهن ربای الکتریکی قوی تری ساخت؟ 

با افزایش سیم پیچ ه

6-
چند وسیله نام ببرید که در آنها آهن ربای الکتریکی به کار رفته باشد؟ 

جرثقیل، زنگ اخبار خانه ها و

7-
از قطب نما برای انجام چه کاری استفاده می شود؟ 

برای تشخیص قبله و تعیین جهت های اصلی شمال و جنوب

8-
جرثقیل الکتریکی چگونه کار می کند؟ 

وقتی اهرم جرثقیل خاصیت آهن ربایی پیدا می کند، قطعات بزرگ آهنی را جابه جا می کند.

9-
چگونه به کمک یک آهن ربا که قطب هایش معلوم است قطب های آهن ربای دیگر را می شناسیم؟ 

آهن ربا را به آهن ریایی که قطب هایش معلوم است نزدیک می کنیم اگر جذب هم شوند قطب ها با قطب آهن ربای معلوم غیرهمنام است.پرسش های بخش 9

1-
در سنگ های رسوبی جنس لایه ها همیشه یکسان نیست. 

درست نادرست

2-
یک تکه سنگ گرانیت فقط از یک نوع ماده تشکیل شده است. 

درست نادرست

3-
کانی های کشور ما تمام نمی شوند. 

درست نادرست

4-
افزایش جمعیت، نیاز بشر را به کانی افزایش داده است. 

درست نادرست

5-
برای به دست آوردن فلزات از کانی ها، آنها را به همان شکل استخراج شده استفاده می کنند. 

درست نادرستسوالات تشریحی با جواب

1-
سنگ های رسوبی چگونه درست می شوند؟چرا سنگ های رسوبی کناره های صاف دارند؟ 

رسوبات رودخانه ها در دریاها ته نشین می شوند و به تدریج در زمان های زیاد سنگ های رسوبی را درست می کنند. بر اثر غلطیدن در آب و ساییده شدن کناره صاف پیدا می کنند.

2-
سنگ نمک چگونه تشکیل می شود؟ 

وقتی نمک در آب به اندازه ای حل شود که دیگر نتواند در آب حل شود، ته نشین شده و بلورهای سنگ نمک را درست می کند.

3-
سنگ ها از چه نظر با هم تفاوت دارند؟ 

نوع و جنس، شکل ظاهر، مدت زمان تشکیل آن، رنگ و استحکام

4-
همانطور که می دانید سنگ های کوه های البرز و زاگرس رسوبی هستند. آیا می توانیم بگوئیم زمانی این کوه ها زیر دریاها بوده اند؟ 

بله، چون بر اثر رسوبات مختلف در اثر سالیان طولانی به وجود آمده اند.

5-
چرا گاهی سنگ های آذرین بلورهای درشت دارند؟ 

اگر مواد مذاب در نزدیکی سطح زمین به تدریج سرد شوند بلورهای درشت پیدا می کنند.

6-
به چه دلیل گفته می شود سنگ ها تغییر می کند؟ 

زیرا سنگ های دگرگونی که منشأ رسوبی یا آذرین دارند، در اثر گرما و فشار زیاد تغییر یافته اند.

7-
در چه جاهایی از ساختمان سنگ مصرف می شود؟ 
;
نمای ساختمان، کف ساختمان

8-
کدام کانی ها به طور خاص در زمین یافت می شوند؟ چگونه می توان سنگ معدن را از کانی جدا نمود؟

گوگرد و نمک - سنگ معدن را حرارت می دهند و خرد می کنند. فلز به صورت مایع از سنگ جدا می شود.

9-
زغال سنگ چه نوع سنگی است؟ 

سنگ سوختی 

سوالات تشریحی با جواب

1-
شب و روز چگونه پدید می آیند؟ 

از گردش زمین به دور خودش.

2-
نزدیک ترین همسایه کره زمین در فضا چیست؟

ماه

3-
تلسکوپ چیست؟

وسیله ای است که با آن چیزهای خیلی دور را می بینیم.

4-
یک بار گردش ماه به دور زمین چقدر طول می کشد؟ 

4
هفته

5-
چرا ماه را به شکل های مختلف می بینیم؟ در گردش ماه به دور زمین همیشه تمام قسمت های ماه از خورشید نور نمی گیرد و مقدار نوری که ماه به زمین می تاباند مطابق با طرز قرار گرفتن ماه نسبت به زمین است6-
منظومه شمسی چیست؟ 

خورشید و 9 سیاره ای که به دور آن می گردند منظومه شمسی نام دارند.

7-
کدام سیاره، خاک قرمز رنگی دارد؟ 

مریخ

8-
کدام سیاره ها دارای گازهای منجمد هستند؟ 

مشتری، زحل، اورانوس، پنتون

9-
به نظر شما چرا سیاره ها هر چه دورتر هستند، زمان گردش آنها به دور خورشید بیشتر طول می کشد؟ 

چون آنها در مسیر خود دایره های بزرگ تری را طی می کنند.

پرسش های بخش 11

1-
مواد غذایی و اکسیژن توسط چه چیزی به سلول بدن می رسد؟ 

کلیه ها قلب خون شش ها

2-
اندام اصلی تنفس کدام است؟ 

بینی نای شش کیسه هوایی

3-
سلول های مغز بیش از چند دقیقه بدون اکسیژن نمی توانند زنده بمانند؟ 

5
دقیقه 10دقیقه 1رو ز 3 دقیقه

4-
مایع زرد رنگ خون چه نام دارد؟ 

گلبول سفید گلبول قرمز پلاسما اوره

5-
کیسه هوایی در کدام قسمت بدن است؟ 

قلب معده کلیه شش

6-
چرا تنفس با بینی بهتر از تنفس با دهان است؟

چون بینی هوا را گرم می کند

چون بینی هوا را پاکیزه می کند

چون بینی هوا را مرطوب می کند

هر سه مورد

سوالات تشریحی با جواب

1-
کار کیسه های هوایی را در دستگاه تنفس شرح دهید: 

اکسیژن از راه دیواره کیسه های هوایی وارد مویرگ ها می شود و از آنجا همراه با خون به قلب می رود.

2-
چرا نباید با دهان نفس بکشیم؟ زیرا گر دو غبار هوایی که از راه شش ها وارد می شود گرفته نشده.3-
کار کدام قسمت از دستگاه تنفس مهم تر است؟ چرا؟

کار شش ها، زیرا در این اندام ها اکسیژن وارد خون می شود و دی اکسید کربن با هوای بازدم از بدن خارج می شود.

4-
از هر گازی چه نوع سوختی به وجود می آید؟ چرا در بدن ما دی اکسیدکربن تولید می شود؟ 

دی اکسید کربن - مواد غذایی در سلول ها می سوزند و گاز دی اکسیدکربن تولید می شود.

5-
اکسیژن چگونه به اندام های بدن می رسد؟ 

به وسیله گلبول های قرمز خون

6-
آیا در هنگام فعالیت، موادغذایی بیشتر مصرف می شوند؟ چرا؟ 

بله، زیرا غذای بیشتری در خون می سوزد تا انرژی کافی برای اندام ها ایجاد می شود. به همین دلیل همیشه پس از فعالیت زیاد، احساس گرسنگی می کنیم.

7-
کدامیک از موادی که بدن دفع می کند از راه بینی و دهان خارج می شود؟ 

گاز دی اکسیدکربن

8-
چرا هنگام فعالیت ورزشی تعداد حرکات تنفسی افزایش می یابد؟ 

چون فعالیت باعث می شود تا سلول ها به اکسیژن بیشتری نیاز داشته باشند 

سوالات تشریحی با جواب

1-
دستگاه گردش خون شامل چه قسمت هایی است؟ 

خون، قلب، رگ ها

2-
سیاهرگ ها در کجای بدن قرار دارند و کار آنها چیست؟ 

رگ هایی که خون و دی اکسید کربن را به قلب بر می گردانند سیاهرگ نام دارند. در نزدیک سطح بدن و زیر پوست قرار دارند.

3-
وظیفه دستگاه گردش خون چیست؟ 

خون وظیفه دارد که اکسیژن و مواد غذایی را به سلول ها برساند و از سلول ها مواد زاید و دی اکسیدکربن را گرفته و بر گرداند.

4-
خون از چه قسمت هایی تشکیل شده است؟ 

پلاسما، گلبول قرمز، گلبول سفید

5-
کار گلبول های سفید مهم تر است یا گلبول های قرمز؟ 

هر دو نقش مهمی در بدن دارند. ولی کم شدن گلبول های قرمز که اکسیژن و مواد غذایی را به سلول ها می رسانند زودتر از کم شدن گلبول های سفید زندگی را غیر ممکن می سازد.

6-
در چه قسمت هایی از بدن نبض وجود دارد؟ 

در قسمت هایی که سرخرگ ها از روی استخوان های سطحی عبور می کنند مانند مچ دست، مچ پا و شقیقه

7-
خون اکسیژن دار از کدام قسمت قلب به اندام ها می رود؟ <br />
از سمت چپ قلب

8-
نبض چیست؟ نبض همان ضربان قلب است که در بعضی قسمت های بدن احساس می شود.9-
مواد اضافی چگونه از سلول ها به خون وارد می شوند؟

مویرگ ها رگ های بسیار باریکی هستند که با چشم دیده نمی شوند و در کنار سلول ها قرار دارند

و اکسیژن و مواد غذایی را از خون به سلول می رسانند و دی اکسیدکربن و مواد اضافی را از سلول ها می گیرند

10-
پلاسما و گلبول های قرمز هر کدام چه رنگ هستند؟ 

پلاسما زرد کمرنگ و گلبول قرمز، سرخ رنگ هستند

11.-
برای سلامت دستگاه گردش خون چه باید بکنیم؟ 

باید ورزش کنیم، غذاهای کافی، متنوع و مناسب بخوریم و استراحت کنیم

12-
در چه مواقعی گلبول های سفید اضافه می شوند؟ 

در صورت بروز بیماری های عفونی

13-
چرا نباید ادرار را زیاد در مثانه نگهداریم؟ 

زیرا اوره و مواد نمکی مثانه را پر می کنند و ادرار در کلیه باقی می ماند و موجب فساد کلیه می شود

 45 –
بلند ترین سلول بدن چه نام دارد و برای دیدن یک سلو ل از کدام استفاده می کنند ؟ 

1)
ماهیچه ای - دوربین 2) عصبی - میکروسکوپ 

3 )
استخوان – تلسکوپ 4 ) عصبی – پریسکوپ 

46 –
یک سلول پس از 5 بار تقسیم شدن به چند سلول تبدیل می شود؟ 

1) 8
سلول 2) 16 سلول 3 ) 32 سلول 4 ) 64 سلول 

47 -
کدامیک در غذاسازی فعال تر است؟ 

1)
خرما 2) ذرت 3) گندم 4 ) گوجه فرنگی 

48-
کدام مورد در شخم زدن هدف نمی باشد ؟ 

1)
نفوذ آب درخاک 2) نفوذ هوا در خاک 

3)
نرم شدن خاک 4) ازبین بردن آفتها 

49 –
کدام دسته، همگی ادویه محسوب می شوند؟ 

1 )
زعفران – دارچین 2) گل گاو زبان – به دانه 

3 )
عرق نعنا – نمک 4 ) خاکشیر - کردو 

50 –
به بزرگ ترین گروه بند پایان تعلق دارد ؟ 

1)
خرچنگ 2 ) پروانه 3) میگو 4) عنکبوت 51 -
کرم آسکاریس و کرمک به ترتیب جزو کدام دسته می باشند ؟ 

1 )
حلقوی – لوله ای 2) پهن – لوله ای 

3 )
لوله ای – لوله ای 4) پهن - پهن 

52 -
کدام یک از مخلوط های زیر محلول نیست ؟ 

1 )
آب و سرکه 2 ) نوشابه 3 ) آب و نفت 4 ) آب و اکسیژن 

53 –
کدام اینه نور را در یک نقطه جمع می کند ؟ 

1 )
فرو رفته 2 ) بر آمده 

3 )
تخت 4) او2 

54 -
کدام مورد زیر در باز تابش نور از روی اجسام موثر نمی باشد ؟ 

1 )
صافی 2) رنگ 4 ) براقی 4 ) ضخامت 

55-
بهترین راهی که می توان فهمید یک مخلوط ، محلول است یا خیر کدام روش است؟

1)
بی حرکت در جایی قراردادن 2 ) از صافی عبور دادن 

3)
جوشاندن 4 ) به هم زدن 

56
کدام دسته از مواد زیر ، همگی رسانا هستند؟ 

1)
آهن – شیشه 2 ) سکه – چوب خشک 

3)
آب – چوب خیس 4 ) پلاسیک - مداد 


به رگ هایی که از قلب خارج می شوند و به همه ی اندام های بدن می روند، سرخرگ گویند. 

ص غ 

زمین بزرگ ترین سیاره ی منظومه ی شمسی است. 

ص غ 

دستور کار ب : پاسخ درست هر سال را با علامت مشخص کنید .

1
کدامیک از سنگ ها ی زیر لایه لایه هستند؟الف ) آذرین ب) رسوبی ج) دگرگون شده د) مرمر 2
دانشمندان ماه و ستاره ها را با چه وسیله ای مشاهد ه می کنند؟ الف)پریسکوپ ب) میکروسکوپ 

ج) تلسکوپ د) ذره بین 3
وظیفه ی دفاع از بدن بر عهده ی کدامیک می باشد؟ الف) گلبول های سفید ب) گلبول های قرمز 

ج) پلاسما د) کلیه ها 4
کدام کانی به صورت خا لص در طبیعت وجود دارد ؟الف) آهن ب) مس ج) آلومینیوم د) نمک دستور کار ج: در جاهای خالی کلمات مناسب بنویسید .به آهن ربایی که با جریان الکتریسیته ساخته می شود ، ....... می گویند . 6
ماه نور خورشید را به زمین بر می گرداند . به این نور ......... گویند. 7
شش هابا لوله ای به نام .......... به بینی و دهان مربوط می شوند. 8
تعداد گلبو ل های سفید ................ از گلبول های قرمز می باشد. 9
به موادی که الکتریسیته ازان ها عبور می کند ...................... گویند .دستور کار د: به سوالات زیر پاسخ دهید .

10
یک سلول علاوه بر پوسته چه قسمت هایی دارد ینویسید. 11
چرا گیاه در آب لوله کشی بیشتر ار آب مقعطر زنده می ماند؟ 

12
موارد استفاده ی گیاهان زیر را بنویسید . 

چای : ............................. خاکشیر :............................13
کشاورزی در زمینی که در آن کرم خاکی زندگی می کند بهتر است .چرا؟ 

14
از هر مورد مثالی بزنید.

الف: مخلوط جامد در مایع (..................) ب: محلول مایع در مایع (........................) 15
در هر یک ار محل های زیر از چه نوع آینه استفاده می شود؟

در سر پیچ جاده ها:............................. 

در کوره ی آفتابی :................................16
چرا سیم کشی برق خانه ها را به صورت موازی انجام می دهند؟ 

17
چگونه می توان قطب های یک آهنربایی که معلوم نیست را به کمک آهنربایی که قطب های آن معلوم است مشخص کرد؟

18
دو تفاوت آجر با خشت را بنویسید.19
چرا هنر مندان از سنگ برای کار خود انتخاب می کنند ، دو دلیل بیاورید.

<;br />


20
زمین برای گیاهان و جانوران جای مناسبی برای زندگی می باشد . چرا؟ 

21
سرد ترین سیاره ی منظومه ی شمسی چه نام دارد؟ چرا؟ 

22
دو دلیل بیاورید که تنفس از راه بینی بهتر از راه دهان می باشد. 

23
درو پنجره ها ی کلاس نباید به مدت زیادی بسته بماند. چرا؟ 24
سه تا از مواد زایدی که سلو ل های بدن دفع می کنند را بنویسید. 


del.icio.us  digg  newsvine  furl  Y!  smarking  segnalo